واکاویی همدیدی - دینامیک بارش فراگیر و نادر 20 تا 24فروردین‌ماه 1386 جنوب و جنوب غرب ایران

نویسندگان

  • آزاده ید‌الهی دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی، دانشگاه تهران
  • حسین کوشکی دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی کاربردی، دانشگاه یزد
  • رضا ابراهیمی دانشجوی دکتری مخاطرات آب و هوایی، دانشگاه یزد،ایران
چکیده

بارش یکی از مهمترین پارامترهای اقلیمی می‌باشد خصوصا اگر در پهنه جغرافیایی بزرگی رخ دهد. در این مقاله ‌بارش فراگیر20 تا 24 فروردین 1386 (9تا12آوریل 2007) جنوب غربی و نیمه جنوبی ایران به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته‌است. جهت این بررسی نقشه‌های روزانه فشار سطح زمین و ارتفاع ژئوپتانسیل و وزش رطوبتی و چرخندگی و امگای ترازهای 850 و 500 هکتوپاسکال از 48 ساعت قبل از وقوع بارش تا 24 ساعت بعد از وقوع آن از سایت NCAR/NCEP استخراج شده و سپس در نرم‌افزار GRADS این نقشه‌ها ترسیم و تفسیرگردید. عناصر اقلیمی مورد استفاده در این تحلیل شامل آمار روزانه دما، رطوبت نسبی و‌ بارش 12ایستگاه منتخب در این منطقه از ایران است، و برای محاسبه میزان ناپایداری از داده‌های جو بالا و شاخص‌های ناپایداری ایستگاه اهواز استفاده شده‌است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که واچرخند مستقر برروی دریای سیاه با ریزش هوای سرد عرض‌های بالاتر به قسمت عقب سامانه کم‌فشار سودانی سبب فعال شدن این سامانه شده‌است. اسقرار دو سامانه پرفشار یکی در شمال ایران و دیگری در غرب و شمال غرب ایران باعث استقرار چند روزه سامانه کم‌فشار در منطقه و نصف‌النهاری شدن جریان بادهای غربی و عمیق شدن ناوه تراز 500 هکتوپاسکال و افزایش تاوایی و ناپایداری جو در این روزها در مناطق جنوبی و جنوب غربی ایران شده‌است. همچنین این سامانه از طریق آب‌های گرم جنوبی ایران در تاریخ 20تا24فروردین 1386(9تا12آوریل 2007) تغذیه شده و سبب رخداد بارش و آب گرفتگی و سیلاب در در حدود 20 استان به ویژه استان‌های جنوبی و جنوب غربی شده‌است. همچنین مقدار شاخص‌های ناپایداری نیز وجود جو ناپایدار و کژفشار در این روزها در نواحی جنوب و جنوب غربی ایران را تایید می‌کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکاویی همدیدی - دینامیک بارش فراگیر و نادر ۲۰ تا ۲۴فروردین ماه ۱۳۸۶ جنوب و جنوب غرب ایران

بارش یکی از مهمترین پارامترهای اقلیمی می باشد خصوصا اگر در پهنه جغرافیایی بزرگی رخ دهد. در این مقاله بارش فراگیر20 تا 24 فروردین 1386 (9تا12آوریل 2007) جنوب غربی و نیمه جنوبی ایران به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت این بررسی نقشه های روزانه فشار سطح زمین و ارتفاع ژئوپتانسیل و وزش رطوبتی و چرخندگی و امگای ترازهای 850 و 500 هکتوپاسکال از 48 ساعت قبل از وقوع بارش تا 24 ساعت بعد از وقو...

متن کامل

نقش توپوگرافی در تشدید بارش‌های جنوب و جنوب غرب ایران

در این پژوهش 10 سامانه بارشی بین ماه‌های اکتبر تا ژوئن سال‌های 2016-2015 به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. سپس 70 ایستگاه‌ها از ایستگاه‌های همدیدی کشور در منطقه جنوب، جنوب غرب و مرکز ایران در چهار گروه کلی تقسیم‌بندی شدند. بارش روزانه ایستگاه‌ها در هر سامانه بارشی استخراج گردید. برای تعیین الگوهای همدیدی بارش‌های با منشأ سودانی داده‌های جوی ترازهای 1000 تا 500 هکتوپاسکال از سایت NCEP/NCAR استخراج‌شد...

متن کامل

تحلیل همدیدی و الگوی فشاری رخدادهای گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران

با توجه به اهمیت پدیده گردوغبار و آثار ناشی از آن، در این تحقیق بارزسازی رخداد گرد و غبار با استفاده از بررسی‌های ناشی از پردازش ساعتی کاهش پارامتر دید افقی ناشی از رخداد گرد و غبار مربوط به 35 ایستگاه هواشناسی همدیدی در دوره آماری  2009-2000  و شرایط همدیدی تأثیرگذار بر شکل گیری گرد و غبار در فصلهای سال با استفاده از داده‌های دوباره تحل...

متن کامل

تحلیل آماری‏- همدیدی امواج سرمایشی و فراگیر شمال‏ غرب ایران

هدف از این پژوهش تحلیل الگوهای همدیدی تداوم سه‏روزة امواج سرمایشی شمال ‏غرب ایران طی دهه‏های اخیر است. برای اجرای آن، از داده‏های میانگین دمای روزانة 44 ایستگاه همدیدی شمال ‏غرب طی بازۀ زمانی 1980 تا 2010 استفاده شد. داده‏های دمای روزانه به کمک روش درون‏یابی فضایی کریجینگ و با استفاده از امکانات برنامه‏نویسی محیط نرم‏افزار Matlabدر یاخته‏هایی با ابعاد 15×15 کیلومتر درون‏یابی شد و سرانجام 5082 ی...

متن کامل

تحلیل همدیدی و الگوی فشاری رخدادهای گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران

با توجه به اهمیت پدیده گردوغبار و آثار ناشی از آن، در این تحقیق بارزسازی رخداد گرد و غبار با استفاده از بررسی های ناشی از پردازش ساعتی کاهش پارامتر دید افقی ناشی از رخداد گرد و غبار مربوط به 35 ایستگاه هواشناسی همدیدی در دوره آماری  2009-2000  و شرایط همدیدی تأثیرگذار بر شکل گیری گرد و غبار در فصلهای سال با استفاده از داده های دوباره تحلیل شده روزانه مربوط به پارامترهای فشار سطح دریا، ارتفاع ژئ...

متن کامل

تحلیل سینوپتیکی پرفشار عربستان و اثر آن بر خشکسالی های جنوب و جنوب غرب ایران

در این پژوهش، داده­های بارش روزانه 28 ایستگاه سینوپتیک جنوب و جنوب غرب ایران در دورة ‌آماری 10 ساله (2009-2000) از سازمان هواشناسی جمع­آوری گردید. با استفاده­ ‌از شاخص بارش استاندارد (SPI)[1] خشکسالی­های منطقه استخراج گردید. سال 2008 به عنوان خشک­ترین سال انتخاب شد و نقشه­های سینوپتیکی در 4 سطح فشار تراز دریا، ارتفاع و امگا در ترازهای 850، 700 و 500 هکتوپاسکال در ماه­های ژانویه، فوریه، مارس، آو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1394  شماره 23

صفحات  79- 90

تاریخ انتشار 2016-11-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021