واکاوی آسیب‌پذیری و امنیت خطوط انتقال برق در استان زنجان

نویسندگان

  • حسین محمدی استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران.
چکیده

شرایط بد آب‌وهوایی ممکن است امنیت انتقال برق را در شبکۀ انتقال بر اثر خرابی‌های آبشاری به خطر اندازد. برطرف نشدن این خرابی‌ها، استفاده از این خطوط را دشوار و حتی ناممکن می‌کند. هدف از تجزیه‌وتحلیل آسیب‌پذیری، یافتن زیرساختارهای ضعیف یا موقعیت‌های بحرانی است تا تصمیم‌گیرندگان، اقدامات احتمالی را برای کاهش ضعف‌ها و حالت بحرانی انجام دهند؛ بر این اساس باید سنجه‌های آسیب‌پذیری برای کمک به تصمیم‌گیرندگان ایجاد شوند. شاخص کلی آسیب‌پذیری، عاملی ضروری برای مقایسۀ موارد مختلف آسیب‌پذیری شبکۀ انتقال یا رویدادهای شرایط آب‌وهوایی نامساعد است. نکتۀ مهم‌تر این است که باید مناطق ضعیف در شبکه مشخص شوند تا اقداماتی برای کاهش آسیب‌پذیری انجام گیرد. در نتیجه، این مدل ارزیابی آسیب‌پذیری همبستگی‌های مکان – زمان شرایط دشوار آب‌وهوایی را در نظر می‌گیرد و مفاهیم موجود را در چارچوبی واحد تلفیق می‌کند. هدف اصلی این مقاله، بحث در زمینۀ آسیب‌پذیری خطوط انتقال برق در مقابل مخاطرات جوی است؛ روش‌های کنونی به‌طور همزمان، همبستگی‌های مکانی- زمانی شرایط آب‌وهوایی و مدل‌های الکتریکی سیستم‌های قدرت را در نظر نمی‌گیرند. آنها بر شبیه‌سازی سیستم‌های برق بدون توجه به شرایط دشوار آب‌وهوا یا بر پیش‌بینی قطع برق خطوط هوایی انتقال برق بدون توجه به پیامدهای قطع برق تمرکز می‌کنند. بنابراین در این پژوهش هستۀ اصلی ارزیابی آسیب‌پذیری با آنالیز اقتضایی انجام می‌گیرد تا شاخص‌های آسیب‌پذیری اقتباس شوند. در نهایت می‌توان اقداماتی را برای کاهش آسیب‌پذیری مشخص کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر خطوط انتقال برق بر محیط زیست شهری و انسان

امروزه صنعت برق و استفاده از آن جزء لاینفک زندگی ست به طوری که حتی یک دقیقه قطعی برق باعث خسارات میلیاردی خواهد شد. اگر برق تا کنون کشف وابداع نشده بود چه بسا بشر هیچ گاه به چنین سطحی از رفاه نمی رسید و هنوز هم مجبور به استفاده از گاری و اسب بود. این مقاله به بررسی خصوصیات محیط های شهری و اثرات خطوط انتقال برق بر محیط زیست و انسان پرداخته است. در کنار همه فوائدی که صنعت برق دارد به طبع اثرات ...

متن کامل

تلفیق AHP و سیستم استنتاج فازی به منظور مسیریابی خطوط انتقال برق مطالعه موردی شهرستان کهک

احداث خطوط انتقال نیرو یکی از مهم‌تریندغدغه‌های صنعت برق کشور محسوب می‌گردد که هزینه احداث این خطوط از یک طرف و تأثیرات متقابل عوامل محیطی بر روی این خطوط از طرف دیگر باعث شده است که در مسیریابی این خطوط پارامترهای مختلفی در نظر گرفته شود. کلیه این پارامترها در ارتباط مستقیم با موقعیت مکانی دکل‌ها و تجهیزات خطوط انتقال نیرو است. سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای قابلیت‌های مختلفی از جمله امکان اخذ،...

متن کامل

بررسی تجربی اثر پیری بر رفتار ارتعاشی استاک بریج دمپر های خطوط انتقال برق

عوامل محیطی می­توانند بر عملکرد قطعات مکانیکی اثرگذار باشند. پیری یکی از این عوامل است. اثر پیری بر یراق‌آلات خطوط انتقال برق به صورت خوردگی و فرسایش بروز پیدا می­کند. تأثیرات ناشی از این عامل در مناطق ساحلی و نواحی که دارای آب و هوایی با درصد رطوبت بالا که حاوی ذرات ریز نمک هستند غیرقابل چشم‌پوشی است. در این تحقیق اثر شرایط مه نمکی به عنوان یک عامل محیطی برروی دو نمونه استاک بریج مورد بررسی قر...

متن کامل

بررسی جایگاه انرژی دریای مازندران و خطوط لوله انتقال آن بر امنیت ملی ایران

حوزه دریای خزر به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و نیز منابع عظیم انرژی خصوصاً نفت و گاز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در سال‌های اخیر رقابت بر سر منابع انرژی این حوزه بین ‌بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای افزایش یافته که این امر علاوه بر بروز تنش و رویارویی بین بازیگران، بی‌ثباتی و ناامنی را در منطقه تشدید کرده است. علاوه بر این چگونگی و نحوه انتقال انرژی حوزه خزر و ارائه طرح‌ها و مسیرهای پیشنهادی...

متن کامل

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق با در نظر گرفتن هزینه برقراری امنیت

An important factor to be considered in electric power system expansion planning is the security of service that the system is able to provide. In restructured power systems, variables such as agents’ profit or Locational Marginal Price (LMP) variances are considered in transmission expansion planning. To have a secure network this plan would be refined for simulated contingencies. This p...

متن کامل

تلفیق ahp و سیستم استنتاج فازی به منظور مسیریابی خطوط انتقال برق مطالعه موردی شهرستان کهک

احداث خطوط انتقال نیرو یکی از مهم تریندغدغه های صنعت برق کشور محسوب می گردد که هزینه احداث این خطوط از یک طرف و تأثیرات متقابل عوامل محیطی بر روی این خطوط از طرف دیگر باعث شده است که در مسیریابی این خطوط پارامترهای مختلفی در نظر گرفته شود. کلیه این پارامترها در ارتباط مستقیم با موقعیت مکانی دکل ها و تجهیزات خطوط انتقال نیرو است. سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای قابلیت های مختلفی از جمله امکان اخذ،...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 1

صفحات  67- 81

تاریخ انتشار 2019-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021