واکاوی تجارب اعضای هیأت علمی در ارتباط با شایستگی‌ها و پویایی‌های تدریس و پژوهش در فرآیند بین المللی‌شدن آموزش عالی: پژوهشی کیفی

نویسندگان

  • زینب نثار کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز، ایران.
  • قاسم سلیمی استادیار بخش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه شیراز، ایران؛
  • مهدی محمدی دانشیار بخش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه شیراز،ایران؛

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی تجارب اعضای هیأت علمی در ارتباط با شایستگی‌ها و پویایی‌های تدریس و پژوهش در فرآیند بین‌المللی‌شدن آموزش عالی در دانشگاه شیراز بود. روش: به منظور نیل به هدف مطالعه از رویکرد کیفی و روش پژوهش در این مطالعه، روش مطالعه موردی بوده است. جامعه‌ آماری شامل اعضای هیات علمی بود که دارای تجربه‌های آموزشی و پژوهشی مشترک بین‌المللی و یا دارای تحصیلات از دانشگاه‌های بزرگ بین‌المللی در بخش‌های مختلف دانشگاه شیراز بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک معیار و براساس اشباع نظری، تعداد 15 عضو هیأت علمی استادیار، دانشیار و استاد انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختمند با اعضای هیأت علمی است و روش تحلیل داده‌های به‌دست آمده نیز براساس روش کدگذاری، تدوین و تحلیل شبکة مضامین انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که شایستگی‌های تدریس اعضای هیات علمی در فرآیند بین‌المللی‌شدن دارای 17 مضمون پایه است که برخی از آن‌ها عبارت است از: داشتن انگیزه علمی، توانایی به‌کارگیری فناوری نو در تدریس، استفاده از منابع به‌روز در تدریس، توجه به توسعه‌ حرفه‌ای خود، توانایی تربیت نیروی متخصص، تعهد و مسؤولیت حرفه‌ای و ... . شایستگی پژوهشی نیز دارای 8 مضمون پایه بود که برخی از آنها شامل انتشار مقاله و سایر آثار علمی استاد به زبان انگلیسی، تلاش در جهت همکاری برای تولید دانش در عرصه‌های بین‌المللی، توانایی علمی و پژوهشی استاد و ... می‌باشد.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب اعضای هیأت علمی ‌از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه­های دولتی غرب کشور انجام شده است. روش: رویکرد این تحقیق و راهبرد آن از نوع کیفی براساس نظریه داده بنیاد است. تعداد افراد مشارکت‌کننده در پژوهش شامل 54 نفر از اساتید دانشگاه­های غرب کشور (بوعلی­سینای همدان، لرستان، ایلام، رازی کرمانشاه و کردستان) بودند که به‌صورت هدفمند و نظری به مشارکت...

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب اعضای هیأت علمی از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه­های دولتی غرب کشور انجام شده است. روش: رویکرد این تحقیق و راهبرد آن از نوع کیفی براساس نظریه داده بنیاد است. تعداد افراد مشارکت کننده در پژوهش شامل 54 نفر از اساتید دانشگاه­های غرب کشور (بوعلی­سینای همدان، لرستان، ایلام، رازی کرمانشاه و کردستان) بودند که به صورت هدفمند و نظری به مشارکت ...

مقدمه: علوم پایه بخش مهمی از آموزش در دوره پزشکی است که بدون آن تربیـت پزشـکان شایسـته و کارآمـد غیـر ممکـن می باشد. با توجه به پیچیدگی های موجود در تدریس و به خصوص تدریس در علوم پایه و تأثیرپذیری آن از عوامل مختلف، لزوم بررسی این پدیده به صورت جامع احساس شد. این تحقیق به توصیف تجارب اعضای هیأت علمی موفق علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه کیفی ب...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

این تحقیق با هدف بررسی درک و تجربه دانشجویان و اعضای هیأت علمی از مفهوم سخت‌گیری علمی، شناسایی مقولات توصیف و کشف روابط بین آن‌ها انجام شد. رویکرد پژوهش، تفسیری بود که با روش کیفی پدیدارنگاری به اجرا درآمد. مشارکت‌کنندگان بالقوه تحقیق، اعضای هیأت علمی تمام‌وقت و دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 1395 بودند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند، ملاک‌محور و گلوله برفی بود. با رعایت حداکثر تنوع و تا اشباع نظ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود