واکاوی رابطه استفاده از اینترنت با نظام ارزش‌های جوانان و نوجوانان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

نویسندگان

  • مسعود انبارلو دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران

چکیده

تعداد کاربران اینترنت در طی دو دهه‌ی اخیر از سه میلیون نفر به بیش از سه میلیارد نفر افزایش یافته است. افزایش استفاده از اینترنت در میان نوجوانان و جوانان بسیاری از ارزش‌ها، هنجارها، عادات، منش، سبک‌های زندگی و ویژگی‌های افراد را تحت تأثیر قرار داده است. بر این اساس در این پژوهش سعی شده است رابطه‌ی بین استفاده از اینترنت و نظام ارزش‌های نوجوانان و جوانان مورد بررسی قرار گیرد. در این مسیر 400 نفر از نوجوانان و جوانان شهر شیراز بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به سؤالات پرسش‌نامه‌ی محقق ‌ساخته پاسخ دادند. متغیر وابسته تحقیق دسته‌های متفاوت و گسترده‌ای از ارزش‌ها شامل 8 دسته از ارزش‌های بومی، ملی، جهانی، دینی، اقتصادی، علمی، اجتماعی / فرهنگی و خانوادگی را در بر می‌گرفت. استفاده از اینترنت نیز به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین استفاده از اینترنت و چهار دسته از نظام ارزش‌های نوجوانان و جوانان شامل ارزش‌های ملی (218/0-:r)، دینی (235/0-:r)، اقتصادی (207/0:r) و فرهنگی / اجتماعی(179/0-:r) رابطه‌ی معناداری وجود دارد و بین سایر ارزش‌ها رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تغییرات تکنولوژیکی و ارتباطی- اطلاعاتی ویژگی بارز عصر امروزی است. اجتماع و فرهنگ نیز از این تغییرات مستثنی نبوده‌اند.  با توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی، بسیاری از حوزه‌های رفتاری و اجتماعی افراد نیز تغییر یافته است. بر این اساس، در پژوهش حاضر سعی شد رابطه بین رسانه‌های شنیداری و نوشتاری خارجی و نظام ارزش‌های نوجوانان و جوانان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این مسیر 400 نفر از نوجوانان...

این پژوهش به مطالعه چگونگی رابطه اینترنت و پیوندهای اجتماعی در شبکه گفتگوی مرکزی جوانان دانشجو پرداخته است. در این پیمایش، 404 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه شیراز در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به سئوالات پرسشنامه پاسخ داده اند. چارچوب نظری مطالعه، ترکیبی از نظریات گرانووترو، بری ولمن و هایثورنث ویت در باب پیوندهای قوی و ضعیف و شبکه های اج...

اینترنت، یکی از ارکان اساسی جوامع مدرن بوده که بخش‌های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، اما تاکنون تحقیقات اندکی در خصوص تأثیرات اینترنت بر دین‌داری انجام شده است. از آنجا که جوانان، بخش مهمی از ساختار اجتماعی ایران هستند، تحقیق حاضر، به بررسی و تبیین رابطه اینترنت با دین‌داری جوانان پرداخته است. روش تحقیق حاضر، از نوع همبستگی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است. اطلاعات تحقیق، ب...

اینترنت، یکی از ارکان اساسی جوامع مدرن بوده که بخش‌های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، اما تاکنون تحقیقات اندکی در خصوص تأثیرات اینترنت بر دین‌داری انجام شده است. از آنجا که جوانان، بخش مهمی از ساختار اجتماعی ایران هستند، تحقیق حاضر، به بررسی و تبیین رابطه اینترنت با دین‌داری جوانان پرداخته است. روش تحقیق حاضر، از نوع همبستگی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است. اطلاعات تحقیق، ب...

پژوهش اصلی­ترین منبع تولید دانش است. منظور از پژوهش، فعالیتی خردمندانه و منظم است که بصورت نظری و تجربی در جهت تولید ایده­ها و دادهای بنیادی، تحربی و توسعه انجام می­شود. در جامعه در حال گذار ایران که با مسائل عدیده اجتماعی، فکری، فرهنگی و ..... مواجه بوده است، پژوهش سیاسی در جهت تولید اطلاعات علمی مورد نیاز در برنامه­ریزی­های توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین با توجه به اینکه پژوهش حاضر ...

اینترنت، یکی از ارکان اساسی جوامع مدرن بوده که بخش های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، اما تاکنون تحقیقات اندکی در خصوص تأثیرات اینترنت بر دین داری انجام شده است. از آنجا که جوانان، بخش مهمی از ساختار اجتماعی ایران هستند، تحقیق حاضر، به بررسی و تبیین رابطه اینترنت با دین داری جوانان پرداخته است. روش تحقیق حاضر، از نوع همبستگی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بوده است. اطلاعات تحقیق، ب...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود