واکاوی نگرش کارکنان ترویج کشاورزی نسبت به نظام ترویج کشاورزی فقرزدا: مورد مطالعه استان فارس

نویسندگان

  • داریوش حیاتی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی،‌ دانشگاه شیراز،
  • نازنین کیان مهر
چکیده مقاله:

امروزه، در بازبینی رسالت ترویج در ادبیات نوین توسعه، اعتقاد صاحبنظران بر این است که نظام ترویج کشاورزی، باید به عنوان ابزاری مهم در کاهش فقر و رسیدن به توسعه پایدار به کار گرفته شود. در اغلب کشورها، ترویج کشاورزی اقدامات بسیار محدودی برای کاهش فقر انجام داده است. حتی در کشورهایی که در آنها، ترویج کشاورزی اقداماتی برای کاهش فقر صورت داده است، ملاحظه می‌شود که بیشتر این برنامه‌ها بصورت پروژه‌ای بوده و به عبارتی تداوم درازمدت را برای فقرزدایی تضمین نکرده است. با این حال، بحران‌های کنونی، بسیاری از کشورها را بر آن داشته که بیش از پیش به ترویج کشاورزی فقرزدا توجه نمایند. جهت‌دهی فعالیت‌ها به سوی فقرزدایی، نیازمند تغییر نگرش پرسنل ترویج می‌باشد و بمنظور منسجم نمودن فعالیت‌ها و تعیین اولویت‌ها، بایستی قبل از اعمال هر نوع رهیافت کاهش فقر، درک و نگرش درستی در کارکنان ترویج ایجاد شود. از آنجا که مطالعات چندانی در این زمینه در ایران صورت نگرفته است،  هدف کلی تحقیق حاضر، واکاوی نگرش کارکنان ترویج کشاورزی درباره ضرورت نظام ترویج کشاورزی فقرزدا و تعیین سازه‏های مؤثر بر آن بوده است. جامعه آماری این مطالعه، کلیه کارکنان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بوده که با روش نمونه‏ گیری طبقه‏بندی متناسب تصادفی ١٩٢ نفر از آنان انتخاب گردیدند و از طریق روش پیمایش، داده‏های مورد نیاز این مطالعه جمع‏آوری گردید. یافته‌ها نشان داد که حدود 55 درصد کارکنان ترویج، نگرش مثبتی نسبت به استقرار نظام ترویج کشاورزی فقرزدا داشتند. کارکنانی که علل فقر روستایی را مرتبط با عواملی مانند عوامل ساختاری-اجتماعی، دولتی و محیطی دانسته‏اند، نگرش مثبت‏تری نسبت به ترویج کشاورزی فقرزدا  داشتند. یافته‌ها حاکی از وجود رابطه معنی‌دار بین نگرش نسبت به رسالت فقرزدایی نظام کشاورزی و نگرش نسبت به ترویج کشاورزی فقرزدا بود. هر یک از متغیرهای سن، علاقه کار با روستاییان، درک از وضعیت اقتصادی، درآمد، دارایی‏ها، تجربه کاری، میزان تماس با روستا، سکونت در روستا، با متغیر نگرش نسبت به ترویج کشاورزی فقرزدا رابطه معنی‏داری داشتند. در پایان بر اساس یافته‌ها، به‌منظور توسعه نظام ترویج کشاورزی فقرزدا در شرایط ایران، پیشنهادهای اجرایی ارائه گردیده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی نگرش کارکنان ترویج کشاورزی استان فارس نسبت به ترویج کشاورزی فقرزدا و اعتبارسنجی مدل ترویج کشاورزی حامی فقرا

نقش ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بصورت نقشی نگریسته شده که قابلیت کاهش فقر را دارد. هدف این تحقیق، ارزیابی دیدگاههای کارکنان ترویج کشاورزی درباره علل فقرروستایی، رسالت نظام کشاورزی و ضرورت ترویج کشاورزی فقرزدا و تعیین سازه های مرتبط با آنها و اعتبار سنجی مدل ترویج کشاورزی حامی فقرا بوده است. با کمک روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب تصادفی 200 از کارکنان ترویجی استان فارس نفر انتخاب شدند....

15 صفحه اول

ضرورت و اعتبارسنجی مدل ترویج کشاورزی حامی فقرا از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزی استان فارس

امروزه ترویج کشاورزی به ‌عنوان یک نظام آموزش غیر رسمی که قصد دارد سطح زندگی روستاییان را بهبود بخشد با چالش ‌های مهم روستایی از جمله وجود فقر در روستاها مواجه است.لازمه جهت‌دهی فعالیت ‌ها به سوی کاهش فقر، تغییر نگرش کارکنان ترویج کشاورزی و نیز به کارگیری رهیافت مناسب فقرزدایی است. پژوهش حاضر، شامل دو بخش کمی و کیفی بوده که هدف کلی در بخش کمّی آن، ...

متن کامل

بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران

The continuous rapid development of telecommunications and computer-based information technology (IT) is probably one of the biggest factors of change in agricultural extension, which will facilitate and reinforce other changes. There are many possibilities for the potential applications of the technology in agricultural extension, about which attitudes of extension professionals is highly impo...

متن کامل

بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران

The continuous rapid development of telecommunications and computer-based information technology (IT) is probably one of the biggest factors of change in agricultural extension, which will facilitate and reinforce other changes. There are many possibilities for the potential applications of the technology in agricultural extension, about which attitudes of extension professionals is highly impo...

متن کامل

بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران

رشد و توسعه سریع و روزافزون فناوری اطلاعات (it) به کمک رایانه و ارتباط از راه دور را می توان بزرگ ترین عامل تغییر و تحول در نظام ترویج کشاورزی به شمار آورد. همان عاملی که راه را برای شکل گیری و پیشبرد دیگر تغییرات هموار ساخته است. امکانات بالقوه فراوانی برای کاربرد فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی وجود دارد. یکی از عواملی که برای به فعل درآمدن این امکانات نقش اساسی دارد، دیدگاه ها و نگرش ها...

متن کامل

بررسی نگرش کشاورزان نسبت به خصوصی‌سازی خدمات ترویج کشاورزی(مطالعه موردی بخش شیرگاه استان مازندران)

هدف اصلی پژوهش، بررسی نگرش کشاورزان بخش شیرگاه استان مازندران نسبت به خصوصی‌سازی خدمات ترویج کشاورزی بود. پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن شامل 15300 کشاورز ساکن در 54 روستا بود. نمونه گیری به روش طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 150 نفر تعیین گردید. یافته‌ها نشان داد که نگرش 84 درصد کشاورزان نسبت به کارآیی خصوصی سازی ترویج مثبت و نسبتاً مثب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 2

صفحات  119- 138

تاریخ انتشار 2013-05-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023