واکنش هیبریدهای دیررس ذرت نسبت به بیماری سیاهک معمولی

نویسندگان

  • افشار استخر
  • وحید رهجو
چکیده مقاله:

به منظور بررسی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف دیررس ذرت به بیماری سیاهک معمولی Ustilago maydis (DC.) Corda آزمایشی با 29 هیبرید دیررس ذرت در سال 1383،46 هیبرید در سال 1384 و 25 هیبرید در سال 1385در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو منطقه کرج و شیراز اجرا شد. مایه‌‌زنی با روش تزریق در نوک بلال (Tip injection) با سرنگ به میزان 3 میلی‌لیتر در هر بلال در مرحله ظهور تارهای ابریشمی و ارزیابی سه تا چهار هفته پس از بروز علائم بیماری بر روی بلال انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین هیبریدها از نظر واکنش‌ نسبت به بیماری اختلاف معنی‌داری وجود دارد. میزان مقاومت و حساسیت هیبرید‌ها بر اساس شدت بیماری در مقیاس صفر تا 7 تعیین شد که بر این اساس هیبریدها در شش گروه بسیار مقاوم تا بسیار حساس قرار گرفتند. در سال1383 به علت بروز بیماری ویروس کوتولگی زبر ذرت روی هیبریدها یاداشت‌برداری از آزمایش امکان‌پذیر نشد. در سال 1384، سه هیبرید K1264/1 × K3047/2، K3547/3×K1264/1 و K3615/1×K1264/1 و در سال 1385 سه هیبرید K3640/6×K18، K3544/1×K166A وLM77029/8-1-2-3-2-3 ×MO 17 K در گروه مقاوم (R) قرار گرفتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکنش تعدادی از ژنوتیپ های زودرس ذرت نسبت به بیماری سیاهک معمولی در شرایط آلودگی مصنوعی

سیاهک معمولی ذرت با عامل قارچ Ustilago maydis یکی از شایع ترین بیماری های قارچی ذرت است که سبب کاهش کمی و کیفی محصول می شود. استفاده از ارقام مقاوم یکی از سودمندترین راه های مقابله با این بیماری است. به منظور بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف زودرس ذرت نسبت به عامل بیماری، آزمایشی با 18 لاین و ترکیب ذرت در گروه زودرسی در سال های زراعی 1382 و 1383 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار در سه من...

متن کامل

واکنش هفده هیبرید و چهارده لاین ذرت نسبت به بیماری سیاهک معمولی

بیماری سیاهک معمولی ذرت، مهمترین بیماری این گیاه در ایران و بیشتر مناطق کشت آن در جهان است. از آنجا که بهترین روش کنترل این بیماری شناسایی و کشت ارقام مقاوم است، واکنش 17 هیبرید و 14 لاین ذرت با استفاده از آزمایش کرت­های خرد شده و در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. آلودگی مصنوعی بوته­ها در مرحله ظهور کاکل­ها، با تزریق سوسپانسیون هاگ قارچ Ustilago maydis  به نوک بلال­های...

متن کامل

واکنش لاین‌ها و هیبریدهای دیررس ذرت به بیماری لکه سوختگی جنوبی ناشی از قارچ Bipolaris maydis

به منظور ارزیابی مقاومت لاین‌ها وهیبریدهای دیررس ذرت نسبت به عامل بیماری لکه سوختگی جنوبی (Bipolaris maydis)، آزمایشی با هفده لاین و هیبرید دیررس ذرت در سال 1392 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دو منطقه کرج و ساری اجرا شد. آلودگی مصنوعی یک بار با مایه‌زنی سوسپانسیون اسپور که در مرحله 3تا 4 برگی به قیف بوته‌های ذرت (Whorl) با سرنگ تزریق شد و یک بار دیگر با مایه‌زنی دانه‌های سورگوم آغشته به ق...

متن کامل

واکنش تعدادی از ژنوتیپ های زودرس ذرت نسبت به بیماری سیاهک معمولی در شرایط آلودگی مصنوعی

سیاهک معمولی ذرت با عامل قارچ ustilago maydis یکی از شایع ترین بیماری های قارچی ذرت است که سبب کاهش کمی و کیفی محصول می شود. استفاده از ارقام مقاوم یکی از سودمندترین راه های مقابله با این بیماری است. به منظور بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف زودرس ذرت نسبت به عامل بیماری، آزمایشی با 18 لاین و ترکیب ذرت در گروه زودرسی در سال های زراعی 1382 و 1383 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار در سه من...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره 2

صفحات  172- 186

تاریخ انتشار 2012-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023