وضعیت تغییر جنسیت

نویسنده

  • دکتر علیرضا باریکلو
چکیده

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسایل جدید حقوقی شده و تاکنون سابقه نداشته است. یکی از این مسائل،وضعیت یا مشروع و نامشروع بودن خود عمل است. بنابراین از یک جهت این پرسش مطرح می شود که آیا هر شخصی حق دارد که جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس حق تغییر جنسیت خویش را ندارد و یا در شرایط و او ضاع و احوال خاصی حق دارد جنسیت خود را تغییر دهد. از طرف دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت، سئوال دیگری مطرح می شود که آ یا چنین شخصی حق دارد، خواهان تغییر جنسیت و نام خود درشناسنامه شود؟ به عبارت دیگر، آ یا قانونگذار جنسیت ونام جدید را به رسمیت می شناسد ؟ بنابراین، در این مقاله مشروعیت تغییر جنسیت و شناسایی آ ن از طرف قانونگذار، بر طبق قواعد حقوق ایران و فقه اسلامی مورد بررسی قرارگرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

وضعیت فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که در علم پزشکی و حقوق اهمیت خاصی دارد. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته است، اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری فرا روی ما گشوده شده است. سؤالی که از لحاظ حقوقی مطرح می­شود، این است که آیا تغییر جنسیت جایز است. در این خصوص سه نظریه وجود دارد: 1ـ تغییر جنسیت مطلقاً جایز نیست. 2ـ تغییر جنسیت مطلقاً جایز است. 3ـ تغییر جنسیت به صو...

متن کامل

وضعیت فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که در علم پزشکی و حقوق اهمیت خاصی دارد. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته است، اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری فرا روی ما گشوده شده است. سؤالی که از لحاظ حقوقی مطرح می­شود، این است که آیا تغییر جنسیت جایز است. در این خصوص سه نظریه وجود دارد: 1ـ تغییر جنسیت مطلقاً جایز نیست. 2ـ تغییر جنسیت مطلقاً جایز است. 3ـ تغییر جنسیت به صو...

متن کامل

وضعیت حقوقی اشخاص تغییر جنسیت داده

پیشرفت علم و تکنولوژی در حیطه ی پزشکی ، موجب پیدایش مباحثی جدید در علم حقوق شده است.یکی از این مباحث، تغییر جنسیت است. با تغییر جنسیت، جایگاه حقوقی شخص بالاخص در مقوله ی احوال شخصیه دگرگون می شود. بنابراین بررسی وضعیت حقوقی افراد تغییر جنسیت داده ضروری می نماید. در این نوشتار نخست به بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران پرداخته شده است و سه نظریه ی مشروعیت، ممنوعیت و مشروعیت ...

15 صفحه اول

تغییر جنسیت در احکام کیفری

امروزه مسأله تغییر جنسیت علاوه بر بحث در امور پزشکی، از لحاظ مباحث حقوقی هم دارای حائز اهمیت فراوانی می باشد. پدیده تغییر جنسیت، هنوز در بین مردم حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است. نگاه مردم نسبت به چنین افرادی تمسخرآمیز و گزنده است و چنین افرادی را دارای اختلالات روانی می پندارند. قانونگذار نیز تا کنون حکم صریح و روشنی را در مورد این افراد تصویب نکرده است. فقهای اسلامی مدت مدیدی است مسأله ت...

متن کامل

وضعیت تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا

یکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی می باشد. در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می کنند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است که مهمترین آنها، تغییر جنسیت از طریق جراحی است. با توجه به آنکه حقوق در پی تنظیم روابط اجتماعی است، باید در خصوص وضعیت تغیی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 5

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021