وضعیت فشار خون در جمعیت شهری سبزوار در سال 1382

نویسندگان

  • حاجی زاده, سهراب
  • حیدری, عباس
  • رخشانی, محمد حسن
  • نجار, لادن
چکیده

  The Status of Blood Pressure in Urban Population of Sabzevar in 1382     A. Pejhan PhD1*, L. Najjar MSc2, A. Heydari PhD3, S. Hajeezadeh PhD4, M. Rakhshani MSc5     1- Assistant Professor, Dept. of Physiology, School of Medical Sciences, Sabzevar, Iran   2- Academic Member, Dept. of Nursing, Sabzevar School of Medical Sciences, Sabzevar, Iran   3- Assistant Professor, Dept. of Nursing, Sabzevar School of Medical Sciences, Sabzevar, Iran   4- Associated Professor, Dept. of Physiology, Faculty of Medicine, Tabiat modarres university, Tehran, Iran   5- Academic Member, Dept. of Health, Sabzevar School of Medical Sciences, Sabzevar, Iran     Background : Knowledge of the normal blood pressure (BP) in every region and its distribution by age and sex can help planners compile programs to control and prevent hypertension. This study was planned evaluate the BP in the urban population of Sabzevar.   Matherials and Methods : In a cross sectional study , 844 subjects from different age groups were selected through cluster sampling from the population covered and supported by health centers in Sabzevar. Their systolic and diastolic BP were measured in the standard format using ALPK2 sphygmomanometer and Littman stethoscope.   Results : According to the results of this study, 54% of the subjects were female and 46% were male with the mean age of 30.9±17.8. In the age group less than 15 years, systolic and diastolic BP were 106.8±13.7 and 68.1±11.8mmHg respectively. Corresponding figures in the age group more than 55 years were 144.6 ± 23.8 and 87.1(± 12.3) mmHg respectively. Findings revealed that there was an ascending trend of systolic and diastolic BP as age increased. Prevalence of systolic and diastolic hypertension were observed to be 21.5% and 25.8%, respectively, with a higher prevalence in women than in men.   Conclusion : No significant difference was found between mean systolic and diastolic BP of men and women. High BP requiring continuous interventional programs to make changes in the personal behaviors and lifestyle of the people.     Key words : Systolic, Diastolic, Blood pressure, Sabzevar     * Corresponding author:Tel: (0571)4446030 , Fax:(0571)4446008, E-mail: pejhan_a@yahoo.com   sJournal of Rafsanjan University of Medical Sciences and Health Services, 2005, 4(2): 95-102

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

وضعیت فشار خون در جمعیت شهری سبزوار در سال ۱۳۸۲

خلاصه سابقه و هدف: آگاهی از مقادیر طبیعی فشارخون در هر منطقه و چگونگی توزیع آن برحسب سن و جنس می تواند راهنمای مناسبی را برای تدوین برنامه های کنترل و پیشگیری از بیماری پرفشاری خون در اختیار برنامه ریزان قرار دهد. این مطالعه در راستای نیل به این هدف، یعنی بررسی وضعیت فشار خون در جمعیت شهری سبزوار صورت پذیرفته است. مواد و روش ها: طی یک مطالعه مقطعی تعداد 844 نفر از جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی- ...

متن کامل

بررسی شیوع پرفشاری خون در جمعیت شهری سبزوار

زمینه و هدف: پرفشاری خون یک بیماری شایع و بدون علامت است که به آسانی قابل ردیابی بوده و معمولا به سادگی درمان می شود اما در صورت عدم درمان به عوارض مرگبار منتهی شده و مبالغ هنگفتی جهت درمان عوارض این بیماری هزینه می شود. این مطالعه به منظور بررسی شیوع پرفشاری خون در جمعیت شهری سبزوار انجام پذیرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی-مقطعی بر روی خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی انجام...

متن کامل

بررسی شیوع پرفشاری خون در جمعیت شهری سبزوار

زمینه و هدف: پرفشاری خون یک بیماری شایع و بدون علامت است که به آسانی قابل ردیابی بوده و معمولا به سادگی درمان می شود اما در صورت عدم درمان به عوارض مرگبار منتهی شده و مبالغ هنگفتی جهت درمان عوارض این بیماری هزینه می شود. این مطالعه به منظور بررسی شیوع پرفشاری خون در جمعیت شهری سبزوار انجام پذیرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی-مقطعی بر روی خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی انجام...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی وضعیت فشار خون در زنان یائسه شهر اراک در سال 1385

مقدمه: پرفشاری خون یکی از مشکلات اساسی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد و کنترل و پیشگیری آن یکی از اساسی ترین مسائل بهداشتی است. در ایران مطالعه ای که به بررسی فشار خون و چگونگی توزیع آن در زنان یائسه بپردازد تا به حال انجام نشده است. هدف این مطالعه تعیین توزیع فشار خون و پرفشاری خون زنان یائسه شهر اراک در سال 1385 بوده است. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مشاهده ای، مقطعی و بر پایه جمعی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 2

صفحات  95- 102

تاریخ انتشار 2005-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021