ویژگی‌های روانسنجی آزمون قیاس رمزگونه (EA)

نویسندگان

  • مینا محبی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده

آزمون قیاس رمزگونه یک مقیاس شناختی است که برای سنجش اعتماد به خود طراحی شده است. اعتماد به خود نیز جنبه‌ای از فراشناخت است که به صحتخودارزیابیفرد در حوزه‌های شناختی مربوط می‌شود.هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی آزمون قیاس رمزگونه در دانشجویان بود. نمونه پژوهش 250 دانشجوی دختر کارشناسی ارشد بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل آزمون قیاس رمزگونه، پرسشنامه توانایی حافظه و استدلال و مقیاس خودکارآمدی عمومی بود.نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آزمون قیاس رمزگونه از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است. همچنین، نتایج نشان داد که آزمون قیاس رمزگونه با پرسشنامه توانایی حافظه و استدلال، خرده مقیاس توانایی استدلال و مقیاس خودکارآمدی عمومی همبستگی مثبت معنی‌دار دارد. به علاوه، نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که آزمون قیاس رمزگونه در سطح قابل قبولی (81/0AGFI=) برازنده داده‌هاست و در نمونه‌ دخترها قابل استفاده است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ویژگی های روانسنجی آزمون قیاس رمزگونه (ea)

آزمون قیاس رمزگونه یک مقیاس شناختی است که برای سنجش اعتماد به خود طراحی شده است. اعتماد به خود نیز جنبه ای از فراشناخت است که به صحتخودارزیابیفرد در حوزه های شناختی مربوط می شود.هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی آزمون قیاس رمزگونه در دانشجویان بود. نمونه پژوهش 250 دانشجوی دختر کارشناسی ارشد بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند. ابزار اندازه ...

متن کامل

بررسی ویژگیهای روانسنجی آزمون تیپهای شخصیتی نهگانه (انیگرام)

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی آزمون تیپ های شخصیتی نه گانه (انیگرام) انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 676 نفر از زنان و مردان شاغل و غیرشاغل شهر تهران با تحصیلات بالای دیپلم و میانگین سنی 8/32 سال بودند که به دو روش نمونه گیری تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. محاسبات نشان داد که میانگین ضرایب دشواری برای سوالات تیپ های نهگانه بین 41/0 و 55/0 است. همچنین میانگین ضرایب تمیز ...

متن کامل

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه رضایت زناشویی

هدف عمده پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه رضایت زناشویی و هم چنین ارتباط مؤلفه-های آن با سبکهای دلبستگی میباشد. تعداد 500 نفر از افراد متاهل ساکن شهر تهران که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای پرسشنامههای رضایت زناشویی انریچ (1983) و سبکهای دلبستگی بزرگسالان تجدیدنظرشده (1990) را تکمیل نمودند و دادهها به روش تحلیل عاملی به شیوه چرخش متمایل از نوع آبلیمین مستقیم پنج عامل(حلتع...

متن کامل

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه فرهنگ مدرسه

چکیده: هدف از این پژوهش تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه فرهنگ مدرسه(SCS) گرونرت در مدارس دوره ابتدایی می­باشد. این ابزار در صدد است تا میزان فرهنگ همیاری در مدرسه را از دیدگاه معلمان مدارس مورد ارزیابی قرار دهد.پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع توسعه­ای و به لحاظ روش از نوع توصیفی است و جامعه آماری آن شامل 1736 نفر از  معلمان  مدارس ابتدایی شهر ارومیه در سال تحصیلی 95-94 می­باشد. حجمنمونهدرتحلیلعا...

متن کامل

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سبکهای فرزندپروری

Objectives The present study investigated the factor structure and reliability of the Parenting Style Index 2. Methods A total of 381 students of Hakim Sabzevari University filled out the survey. An exploratory and confirmatory factor analysis was used to investigate the factor structure of the method, and Cronbach’s alpha and test-retest methods were employed for examining the reliabili...

متن کامل

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس توانمندسازی خانواده

Objectives The aim of the current research was to investigate the psychometric properties of the Persian version of the Family Empowerment Scale in families with children suffering from hyperactivity/attention deficit, autism spectrum and specific learning disorders. Methods A total of 210 parents of exceptional children with the training settings from educational region 1 and 2 in Ahvaz city ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 7

صفحات  87- 98

تاریخ انتشار 2012-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022