ویژگی های مشترک موجود در مطالعه تطبیقی حالت های اسم در زبان های لاتین، فرانسه، انگلیسی، ترکی و فارسی

ثبت نشده
چکیده

زبان وسیلهء ارتباط انسانها با یکدیگر است.هر زبانی ویژگیهایی دارد که ممکن است با زبانهای دیگر مشترک باشد.هدف اصلی در این مقاله مقایسهء ساختار زبان فرانسه با برخی از زبانهای زندهء دیگر از جمله فارسی،انگلیسی و ترکی است. با در نظر گرفتن این واقعیت که زبان فرانسه از لاتین مشتق شده است، برای بررسی تازیخ زبان فرانسه باید معادلهای لاتین نیز در این مقایسه آورده‌ شود.از طریق مقایسهء معادلهای زبانهای یاد شده،علاقه‌مندان می‌توانند اشتراکات و اختلافات زبان فرانسه را با زبانهای دیگر دریابند.باید توجه داشت‌ که اختلافات و اشتراکات ساختاری این زبانها بسیار زیاد است؛در این جا به‌ بررسی سیستم صرف افعال و حالتهای اسم از طریق مطالعهء همزمانی‌ ( euqinorhcnys )در محدودهء قرن حاضر می‌پردازیم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسهء نقش های اسم در زبان های فارسی و روسی

در زبان های فارسی و رومی، با توجه به ساختار نحوی، واژه در جمله می تواند نقش های زیادی ایفا کند. نقش اسم در جمله، بستگی به واژه ای دارد که از لحاظ نحوی تحت تأثیر آن قرار می گیرد. دستورنویسان زبان فارسی، با توجه به وظیفة اسم در جمله. برای آن نقش های مختلفی را در نظر گرفته اند. این نقش ما، عمومأ از لحاظ تعریف در یک چهارچوب قرار می گیرد. زبان شناسان روسی برای نقش های اسم، معمولأ از نام های یکس...

متن کامل

یادگیری ویژگی های زمان آینده در زبان انگلیسی توسط تک زبانه های فارسی و دو زبانه های فارسی-کردی: یک مطالعه ی زایشی

مطالعه ی حاضر به بررسی ویژگی های نحوی زمان آینده زبان انگلیسی در بین زبان آموزان تک زبانه ی فارسی و دو زبانه ی فارسی-کردی بر پایه ی نظریه های زایشی زبان دوم و سوم پرداخته است. برای این منظور 36 زبان آموز تک زبانه ی فارسی و 36 زبان آموز دو زبانه ی فارسی-کردی در فرآیند تحقیق شرکت کردند. در ابتدا آزمون تعیین سطح آکسفورد از این افراد به عمل آمد و بر اساس نتایج به دست آمده از آن زبان آموزان به سه گر...

متن کامل

شباهت واژه ها در زبان های فارسی و انگلیسی

زبان درختی می ماند که ریشه دارد و رشد می کند. شاخ و برگ تازه می یابد. رشد درخت زبان به دو شیوه اصلی صورت می گیرد یکی درونی، دیگری بیرونی یعنی با پیوند خوردن با شاخه و جوانه درخت دیگر. برخی این پیوند با بیرون را طبیعی نمی پندارند و با آن مخالفت می کنند. یکی از دلایل آنها این است که این تداخل می تواند ماهیت و طبیعت تنه اصلی زبان را از بین ببرد و در نتیجه رابطه وضعیت فعلی زبان با گذشته آن قطع شود....

متن کامل

تماس زبان های فارسی و ترکی آذربایجانی و تأثیر آن بر ساخت جملات مرکّب ترکی آذربایجانی

چکیده تحقیق حاضر قصد دارد تا تغییرات نحوی حاصل از تأثیر زبان فارسی بر جملات مرکب زبان ‌‌‌‌‌ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی را مطالعه نماید. داده‌‌ها از منابع معتبر مرتبط با زبان ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی و تعاملات زبانی گویشوران ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی‌‌ مناطق مرکزی استان اردبیل (30 نفر) گردآوری شد. تحلیل داده‌‌ها نشان داد که وام‌‌گیری جزغیرفعلی و حروف‌‌ربط زبان فارسی باعث شده است تا گویشوران ترکی‌‌‌‌‌آذربایج...

متن کامل

بررسی تفاوت پارامتر های آکوستیکی زبان فارسی و ترکی قشقایی در دوزبانه های فارسی-ترکی قشقایی

هدف: ویژگی های صوتی می تواند تحت تأثیر نژاد یا قومیت گویندگان، سن گویندگان و زبان استفاده شده تغییر یابد. این که زبان به تنهایی چگونه بر کیفیت صوت اثر می گذارد هنوز مشخص نیست. برای مطالعهٔ تأثیر زبان تنها بر کیفیت صوت بایستی تأثیر نژاد یا قومیت و سن کنار گذاشته شود. با مطالعهٔ ویژگی های صوتی مربوط به زبان های مختلف تولید شده توسط افراد دوزبانه ای که به دو زبان صحبت می کنند، این امر را می توان صور...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 42  شماره 171

صفحات  137- 170

تاریخ انتشار 1999-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022