پارامتر‌های بالینی، روانشناختی و جمعیت‌شناختی درد بدنی در مولتیپل اسکلروزیس

نویسندگان

  • افلاک سیر, عبدالعزیز گروه‌ روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
  • صالح‌پور, قاسم گروه‌ روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

Background: Body pain in multiple sclerosis (MS) is a common phenomenon that can create or exacerbate by different parameters of clinical, psychological and demographic. The aim of this study was to investigate the relationship between parameters of clinical (fatigue, clinical course, body mass index and duration), psychological (depression, anxiety and stress) and demographic (age, gender, marital status and education) characters with multiple sclerosis patient’s body pain. Methods: This cross-sectional study has been performed in the Multiple Sclerosis Society of Guilan Province and Imam Reza Specialized and Sub-specialized Clinic, Rasht City, Iran during June to February 2010. In this study 162 patients with MS were selected by consecutive sampling. We used the clinical and demographic variables inventory, body pain subscale of the health survey questionnaire, depression, anxiety and stress scale and fatigue severity scale along with identical analog-spring balance. The data were analyzed by Pearson correlation coefficient and point bi-serial, one-way analysis of variance, Gabriel test and stepwise multiple regression. Results: The findings showed that patients who scored 3 or higher in relapses experienced significantly more body pain than patients who scored 1-2 times of relapses (P= 0.031). In the meantime, significant differences were not found between the two groups of patients with a score of 3 or higher in relapses and non-relapse and between non-relapse patients and with a score 1-2 times of relapses in terms of body pain. Also, significant differences were not found in different groups of hospitalization in terms of body pain. However, anxiety and fatigue together could explain significantly 25% of the shared variance of body pain (F= 26.29, P≤ 0.0009). Conclusion: This study showed the effect of psychological and clinical factors on body pain exacerbation in MS patients. Therefore, it is necessary for clinicians to consider identifying these factors and the relationships of the factors with increasing pain in patients with MS.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: درد بدنی در مولتیپل اسکلروزیس پدیده ای شایع بوده که می تواند به واسطه پارامترهای مختلف بالینی، روانشناختی و جمعیت شناختی ایجاد/تشدید یابد. از این رو پژوهش کنونی با هدف ارتباط پارامترهای بالینی، روانشناختی و جمعیت شناختی با درد بدنی بیماران مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش بررسی: در یک پژوهش مقطعی از ماه های تیر تا بهمن 1389 در انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان گیلان و کلینیک تخصصی و فوق...

چکیده زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری عصب شناختی مزمن است که افسردگی در بیش از40 درصد از بیماران مبتلابه آن یافت شده و به‌واسطه چندین نشانگر خرده بالینی مرتبط با بیماری نیز مجال ظهور می‌یابد. هدف این مطالعه ارزیابی افسردگی و نشانگرهای خرده بالینی مولتیپل اسکلروزیس بود. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی ـ ‌تحلیلی، 162 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با روش نمونه‌گیری پیاپی انتخاب شده...

چکیده زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری عصب شناختی مزمن است که افسردگی در بیش از40 درصد از بیماران مبتلابه آن یافت شده و به واسطه چندین نشانگر خرده بالینی مرتبط با بیماری نیز مجال ظهور می یابد. هدف این مطالعه ارزیابی افسردگی و نشانگرهای خرده بالینی مولتیپل اسکلروزیس بود. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی ـ تحلیلی، 162 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با روش نمونه گیری پیاپی انتخاب شده و با ...

زمینه و هدف : بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی مزمن و اتوایمون است که منجر به ناتوانی‌های پیشرفته و سبب کاهش فعالیت‌های روزانه و عملکرد فرد می‌شود. این بیماری با طیف وسیعی از نشانه‌های جسمی بروز می‌یابد. این مطالعه به منظور تعیین اثر تن‌آرامی بر نشانه‌های جسمی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش بررسی : در این کارآزمایی بالینی 50 زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس به صورت تصادفی ...

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس یا ام. اس. یک بیماری مزمن و ناتوان کننده ی سیستم عصبی است که میلین سیستم اعصاب مرکزی (مغز و نخاع) را تخریب می کند. شایع ترین عوارض این بیماری خستگی، گرفتگی عضلات، لرزش، دوبینی، عدم تعادل و اختلال در راه رفتن است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر برنامه ی ورزش در آب به مدت 12 هفته بر بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران ام. اس. می باشد. مواد و روش ها: نوع تحقیق کاربردی است، لذا از م...

 تأثیر خود هیپنوتیزمی بر شدت و کیفیت درد در زنان مبتلا به اسکلروز مولتیپل: کارازمایی بالینی تصادفی شده  تاریخ دریافت 08/12/1393 تاریخ پذیرش 01/03/1394 چکیده پیش‌زمینه و هدف: درد ازجمله تظاهرات بالینی شایع و ناخوشایند اسکلروز مولتیپل (ام‌اس) هست. یکی از رویکردهای روانشناختی مؤثر در این زمینه هیپنوتیزم است. هیپنوز شیوه‌ای مطمئن، مؤثر و غیرتهاجمی است که در بهبود هر دو بعد حسی و عاطفی درد مؤثر هس...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود