× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

پارگی خودبه‌خودی کبد در بارداری به‌دنبال سندرم HELLP : گزارش موردی

نویسندگان

  • اشنوئی, سیما گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  • صانع, شهریار گروه بیهوشی، بیمارستان شهید مطهری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  • پاشاپور, سروین دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  • کارجویان, طیبه گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  • گل‌محمدلو, سریه گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده

Background: Spontaneous hepatic rupture is a rare condition during pregnancy. Pregnant women with Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low Platelete count (HELLP) syndrome are more susceptible to hepatic rupture. It can occur per 40000 to 250000 pregnancies with high mortality and morbidity. There is no agreement on the best approach to this severe pregnancy complication. This is the case report of a spontaneous hepatic rupture associated with HELLP syndrome during pregnancy which occurred for the first time in the West Azerbaijan Province, Iran. Case Presentation: A 33 years old lady gravida 6, 3 intrauterine fetal deaths, 2 neonatal deaths at 30th weeks of gestation was admitted for preeclampsia. On admission, she had thrombocytopenia and elevated liver enzyme. Cesarean section was performed due to fetal distress and a preterm fetus was born. Inspection of the abdomen revealed a large hematoma in the right liver lobe associated with rupture of the capsule. Liver packing was performed by general surgeon and the abdomen was closed without repairing of fascia. In the 2nd day after operation, the patient was oriented but the abdomen reopened because of very low blood pressure. There was no severe liver hemorrhage so the liver was packed again with many surgicels. She developed acute kidney and liver failure, pleural effusion and a major coagulopathy post-operatively. Three weeks after surgery the abdomen was reopened for dehiscence and fascia was closed. The patient discharged after 40 days. Conclusion: Spontaneous liver rupture associated with HELLP syndrome is a rare and life-threatening complication of pregnancy. Unruptured liver hematoma is also a rare condition during pregnancy with a very difficult diagnosis. Using clinical diagnostic tests such as CT scan or MRI would be helpful to improve clinical outcomes.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: پارگی خودبه خود کبد همراه با خونریزی یک عارضه نادر حاملگی بوده و اغلب با پره اکلامپسی توام با سندرم hellp دیده می شود و می تواند با عارضه و مرگ و میر بالای مادر و جنین همراه باشد. در این مطالعه یک مورد پارگی کبد به دنبال سندرم hellp، در استان آذربایجان غربی گزارش شد. معرفی بیمار: خانم حامله 33 ساله g6d5 با سن حاملگی 30 هفته با سابقه فشارخون بالا، کاهش پلاکت و افزایش آنزیم های کبدی ...

Background: In molar pregnancy, when hydatidiform changes are local and some embryonic components are observed, the term of partial mole is used. The risk of persistent trophoblastic tumor after partial mole is much lower than complete mole. In this persistent cases almost all are non metastatic. The aim of this study is to report a case of uterine rupture following incomplete molar pregnancy.C...

Background: Rupture of uterus is a catastrophic complication associated with significant maternal and fetal morbidity and mortality. The prevalence of an unscarred uterine rupture is very rare. Although the most important complication of dilatation and curettage is perforation of uterus, dilatation and curettage is not introduced as an important cause of uterine rupture. Case presentation: He...

پارگی کبد، یک عارضه نادر و مهلک در حاملگی است. این واقعه در جریان پره اکلامپسی و سندرم HELLP معمول ‌تر است. در افراد مولتی پارمسن نیز گزارش شده است. شوک هموراژیک معمولا شایع‌ترین علامت و نشانه است. مرگ و میر مادر و جنین بیشتر از 50% گزارش شده است. بیمار ما خانم باردار 39 ساله‌ای بود که با شکایت درد شکمی و علایم شوک هموراژیک و دیسترس جنینی به اورژانس مراجعه کرده بود. در لاپاراتومی اورژانس انجام ...

Background: ″Wernicke’s Korsakoff″ syndrome is the most important complication of severe thiamine deficiency. The term refers to two different syndromes, each representing a different stage of the disease. Wernicke’s encephalopathy (WE) is an acute syndrome requiring emergent treatment to prevent death and neurologic morbidity. Korsakoff syndrome (KS) refers to a chronic neurologic condition th...