پاسخ ارقام گلابی به حمله سویه‌های جهش‌یافته عامل بیماری آتشک (Erwinia amylovora) بر اساس تولید پراکسیدهیدروژن

نویسندگان

  • اعظم طاهری شهرستانی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
  • امید عینی گندمانی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
  • باقر یخچالی گروه زیست فناوری صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
  • حمید عبداللهی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
  • رحیم مهرابی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
چکیده

درخت گلابی (Pyrus communis) مهم‌ترین میزبان بیماری آتشک است و واکنش ارقام گلابی نسبت به این بیماری تا حد زیادی به پاسخ‌های میزبان در رابطه با تولید گونه‌های فعال اکسیژن و به‌ویژه پراکسیدهیدروژن وابسته است. به منظور درک بهتر این واکنش‌، در تحقیق حاضر سطح کمّی تولید پراکسیدهیدروژن در ارتباط با نوع واکنش بافت ارقام گلابی در برهمکنش با سویه‌های شاهد باکتریErwinia amylovora و جهش‌یافته‌های hrpN–، hrpW– و dspA/E– در دو شرایط کلروپلاست فعال و غیرفعال در میزبان اندازه‌گیری شد. مقایسه نتایج شاخص‌های سرعت پیشرفت نکروز و سرعت و شدت تولید H2O2 در زمان‌های پس از آلودگی نشان داد که دو پروتئین مؤثره DspA/E و HrpN بیش‌ترین و HrpW کم‌ترین سهم را در بیماری‌زایی و تولید پراکسیدهیدروژن در میزبان داشتند و HrpN در برهمکنش با کلروپلاست میزبان نقش کلیدی داشت. ارزیابی کمّی تأثیر پروتئین‌های مؤثره باکتری روی شاخص‌های تولید پراکسیدهیدروژن نشانگر نقش مکمل پروتئین‌های مؤثره DspA/E و HrpN در ایجاد تنش اکسیداتیو در ارقام گلابی بود. به نظر می‌رسد تنش اکسیداتیو میزبان توسط پروتئین مؤثره HrpN ایجاد و با نقش تکمیلی DspA/E به سطح مخربی برای بافت‌های میزبان افزایش می‌یابد. بر اساس شاخص شدت تولید پراکسیدهیدروژن، توسعه این گونه فعال اکسیژن در میزبان به تنهائی برای ایجاد نکروز کافی نبوده و افزایش شدت به بالاتر از شاخص 3، برای ایجاد نکروز و حساسیت ضروری است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پاسخ متضاد ژنوتیپ‌های سیب و گلابی به اسید سالیسیلیک در شرایط حمله باکتری عامل بیماری آتشک (Erwinia amylovora)

تحقیقات نشان‌دهنده عکس‌العمل متفاوت دو گونه میزبان بیماری آتشک (Fire Blight) یعنی سیب و گلابی به تحریک نظام دفاع اکتسابی (SAR) توسط اسید سالیسیلیک بوده است. این تحقیق با هدف شناسایی علت این رفتار دوگانه با توجه به نقش اسید سالیسیلیک روی آنزیم کاتالاز و تحریک نظام دفاع اکتسابی انجام شد. به این منظور طی دو آزمایش، ابتدا اثر اسید سالیسیلیک روی فعالیت آنزیم کاتالاز در شرایط آنزیم استخراج شده و سپس ...

متن کامل

بررسی کنترل بیولوژیک بیماری آتشک گلابی با عامل Erwinia amylovora با استفاده از برخی باکتری‌های آنتاگونیست

بیماری آتشک (Fire blight) یکی از بیماری‌های مهم درختان میوه‌ی دانه‌دار در جهان است. مشکلات کنترل این بیماری، بخصوص در مورد استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و همچنین از آنجایی‌که روش‌های دیگر شیمیایی نیز برای مبارزه با بیماری آتشک سیب و گلابی در دست نیست، روش بیولوژیک می‌تواند به­عنوان بهترین جایگزین برای کنترل بیماری مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق، اثر پنج جدایه آنتاگونیست از گونه‌های Pantoea agglo...

متن کامل

پاسخ متضاد ژنوتیپ های سیب و گلابی به اسید سالیسیلیک در شرایط حمله باکتری عامل بیماری آتشک (erwinia amylovora)

تحقیقات نشان دهنده عکس العمل متفاوت دو گونه میزبان بیماری آتشک (fire blight) یعنی سیب و گلابی به تحریک نظام دفاع اکتسابی (sar) توسط اسید سالیسیلیک بوده است. این تحقیق با هدف شناسایی علت این رفتار دوگانه با توجه به نقش اسید سالیسیلیک روی آنزیم کاتالاز و تحریک نظام دفاع اکتسابی انجام شد. به این منظور طی دو آزمایش، ابتدا اثر اسید سالیسیلیک روی فعالیت آنزیم کاتالاز در شرایط آنزیم استخراج شده و سپس ...

متن کامل

بافت‌شناختی تنش اکسیداتیو و تولید گونه‌های فعال اکسیژن در مقابل پیشرفت عامل بیماری آتشک در ارقام گلابی

مقاومت به بیماری آتشک در ارقام گلابی به دو صورت پیشرفت کند بیماری در ارقام نیمه‌مقاوم و توقف سریع بیماری در ارقام مقاوم بروز می‌کند. با توجه به نقش موثر و دوگانه گونه‌های فعال اکسیژن (ROS)، به ویژه سه گونه سوپراکسید (O2•-)، پراکسیدهیدروژن (H2O2) و هیدروکسیل (OH•-) در ایجاد بیماری و دفاع علیه آن، در این تحقیق تولید این گونه‌های فعال اکسیژن در رقم مقاوم درگزی، رقم نیمه مقاوم هاروسوئیت (Harrow Swe...

متن کامل

واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های کلکسیون سیب بومی ایران به Erwinia amylovora

  در این تحقیق مقاومت نسبی 58 رقم و ژنوتیپ سیب بومی در کنار دو رقم خارجی به نام‌های M26 وGolden delicious به عنوان شاهد، به باکتری Erwinia amylovora (Burrill.) Winslow et al . عامل بیماری آتشک گلابی بررسی شد. سویه‌های باکتری عامل آتشک از باغ‌های درختان میوه دانه‌دار مناطق ارومیه، کرج، مشهد، زنجان، شاهرود، قزوین و سنندج جمع‌آوری و با آزمون‌های فنوتیپی و مولکولی شناسایی شدند. مخلوط هفت سویه بیمار...

متن کامل

وقوع بیماری آتشک به با عامل Erwinia amylovora در استان کرمان

  *بخشی از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد نگارنده اول، ارائه شده به دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان ** مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: [email protected] 1 - گروه گیاهپزشکی دانشگاه شید باهنر کرمان 2- گروه گیاهپزشکی دانشگاه ولی عصر رفسنجان   بیماری آتشک یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های باکتریایی درختان هسته‌دار و دانه‌دار می‌باشد. عامل بیماری، Erwi...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 33  شماره 3

صفحات  315- 333

تاریخ انتشار 2017-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021