پاسخ بویایی سن شکارگر Orius albidipennis و زنبورهای پارازیتوئیدEretmocerus mundus و Eretmocerus eremicus نسبت به سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci و دشمنان طبیعی رقیب

نویسندگان

  • سحر پیرزادفرد دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
  • علی رجب‌پور دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

سفیدبالک پنبه(Gennadius) Bemisia tabaci یکی از آفات مهم محصولات زراعی، جالیزی و زینتی می‌باشد. زنبورهای پارازیتوئید Eretmocerus mundus Mercet و Rose and ZolnerowichEretmocerus eremics و همچنین سن شکارگر (Rueter)Orius albidipennis از جمله دشمنان طبیعی می‌باشند که به عنوان عوامل کنترل زیستی برای مهار سفیدبالک پنبه مورد استفاده قرار گرفته و نقش مهمی در کاهش استفاده از سموم شیمیایی داشته‌اند. در این بررسی، آزمایش‌هایی توسط دستگاه بویایی سنجی برای تعیین تأثیر رایحه تولید شده از برگ خیار آلوده به سفیدبالک پنبه در جلب دشمنان طبیعی انجام گرفت. همچنین تاثیر حضور یک دشمن طبیعی در لکه میزبان، بر جلب یا دفع دشمن طبیعی دیگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمونبویایی‌سنجی نشان داد که برگ‌های خیار آلوده به پوره‌های سفید بالک، هر سه گونه دشمن طبیعی شامل سن O. albidipennis و زنبورهای پارازیتوئید E. mundus و E. eremics را بیشتر از برگ‌های سالم به سمت خود جلب نمودند. نتایج تأثیر حضور زنبور هایپارازیتوئید بر انتخاب و ترجیح سن شکارگر O. albidipennis نشان داد که این سن از برگ‌هایی که زنبورهای پارازیتوئید روی آن‌ها حضور دارند دوری نمود، اگرچه حضور سن شکارگر O. albidipennis روی برگ‌ها به عنوان رقیب، اختلالی در جذب این دو گونه زنبور به برگ‌های آلوده ایجاد نکرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سفیدبالک پنبه bemisia tabaci (gennadius) (hemiptera: aleyrodidae) از مهم ترین آفات محصولات زراعی و باغی است. این آفت پلی فاژ دارای مجموعه­ای از دشمنان طبیعی است که یکی از مهم­ترین آنها زنبور پارازیتوئید eretmocerus mundus (merect) (hymenoptera: aphelinidae) می­باشد. در این تحقیق به منظور تعیین مشخصات مولکولی و جایگاه تاکسونومی e. mundus، از سفید بالک­های پارازیت شده یک مزرعه پنبه در منطقه مهارل...

کنه دولکه ای ugarov & nikolski tetranychus turkestan و سفیدبالک پنبه bemisia tabaci gennadius از جمله آفات مهم گلخانه های خیار و فلفل دلمه ای می باشند که سبب ایجاد خسارت های فراوان می شوند. سنorius albidipennis reuter (hem.: anthocoridae) شکارگری عمومی با نرخ شکاری زیاد می باشد که قادر است به طور بالقوه جمعیت هردو آفت را کنترل نماید. این پژوهش با توجه به غالب بودن گونه o. albidipennis در استان ...

سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennaius یکی از آفات مهم خیار پاییزه در استان خوزستان محسوب می شود. تغییرات فصلی و توزیع فضایی جمعیت پارازتیوئیدهای Eretmocerus mundus Mercet و Encarsia acaudaleyrodis Hayat،دشمنان طبیعی سفید بالک پنبه در دو سال زراعی 1385 و 1386 به صورت هفتگی روی خیار پاییزه در شهر ملاثانی، استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو سال شفیره­های هر دو گونه پارازیتوئید در اواخر ...

سفید بالک پنبه bemisia tabaci gennaius یکی از آفات مهم خیار پاییزه در استان خوزستان محسوب می شود. تغییرات فصلی و توزیع فضایی جمعیت پارازتیوئیدهای eretmocerus mundus mercet و encarsia acaudaleyrodis hayat،دشمنان طبیعی سفید بالک پنبه در دو سال زراعی 1385 و 1386 به صورت هفتگی روی خیار پاییزه در شهر ملاثانی، استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو سال شفیره­های هر دو گونه پارازیتوئید در اواخر ...

سفید بالک پنبه bemisia tabaci (gennadius) از جمله آفات مهم گلخانه¬ها می¬باشد که سبب ایجاد خسارت فراوان می¬شود. خانواده anthocoridae از دشمنان طبیعی بسیاری از آفات گیاهی در دنیا می¬باشند که امروزه به صورت وسیعی در برنامه¬های کنترل بیولوژیکی آفات از جمله سفیدبالک¬ها مورد استفاده قرار می¬گیرند. بررسی¬های فونستیک و ارزیابی تنوع زیستی شکارگرها، گام اول در توسعه برنامه¬های مبارزه بیولوژیک بوده و در ت...

در مزارع پنبه کشور دشمنان طبیعی متعددی از شکارگرها، انگل‌ها و عوامل بیماریزا وجود دارند که موجب مرگ و میر در جمعیت آفات پنبه می‌شوند و جمعیت آنها را به تعادل می‌رسانند. سن‌های شکارگر Orius از حشرات مفیدی هستند که می‌توانند در کنترل برخی از آفات پنبه بویژه تریپس Thrips tabaci (L.)، شته (Glove.)Aphis gossypii  و کنه‌ها موثر باشند. با بازدیدهای هفتگی یک بار از دو مزرعه ثابت پنبه در منطقه گرگان و گ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود