× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

پایش رشد (قد، وزن) در طی سال اول زندگی شیرخواران تغذیه شده با شیر مادر، شهر کاشان طی سال 1377

نویسندگان

  • طالبیان, احمد
  • عظیمی, رضا
  • عظیمی, علی
  • موسوی, سید غلامعباس

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت پایش رشد در کودکان و این که رشد یک شاخص مهم اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در جامعه می باشد و عدم اطلاع از وضعیت رشد در منطقه، این تحقیق بر روی شیرخواران تغذیه شده با شیر مادر شهر کاشان طی سال 1377 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی (Descriptive) از نوع طولی بر روی 400 نوزاد شیر مادر خوار متولد شده در شهر کاشان در دو گروه جنسی پسر و دختر صورت پذیرفت. مدت مطالعه 12 ماه بود. شش ماه اول هر ماه و در شش ماه دوم هر دو ماه یک بار قد و وزن توسط فردی مجرب با روش متعارف و استاندارد اندازه گیری شد. اطلاعات جمع آوری گردیده به صورت آمار توصیفی ارایه شد. منحنی های رشد رسم و با منحنی های رشد استاندارد مقایسه گردید. یافته ها: وزن نوزادان پسر و دختر در بدو تولد به ترتیب 0.39±3.30 و 0.35±3.23 به دست آمد. این ارقام برای قد پسران و دختران به ترتیب 1.98±50.92 و 1.86±50.53 محاسبه شد. در مقایسه منحنی صدک پنجاه وزن و قد با منحنی استاندارد مشاهده شد که تا حدود 4-3 ماهگی رشد شیرخواران ما با منحنی استاندارد مطابق است ولی پس از آن به تدریج افت می کند که این افت به وضوح از هفت ماهگی قابل مشاهده می باشد. این کاهش در مورد وزن بیشتر از قد است. نتیجه گیری: وزن و قد شیرخواران ما در بدو تولد با استاندارد مطابق می باشد ولی از 7-6 ماهگی آهنگ رشد ما نسبت به منحنی رشد استاندارد آهسته تر شده است. از این رو، تدوین منحنی رشد مخصوص برای هر جامعه توصیه می گردد.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت پایش رشد در کودکان و این که رشد یک شاخص مهم اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در جامعه می باشد و عدم اطلاع از وضعیت رشد در منطقه، این تحقیق بر روی شیرخواران تغذیه شده با شیر مادر شهر کاشان طی سال 1377 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی (descriptive) از نوع طولی بر روی 400 نوزاد شیر مادر خوار متولد شده در شهر کاشان در دو گروه جنسی پسر و دختر صورت پذیرفت. م...

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت رشد در کودکان و این که میزان آن در جوامع مختلف متفاوت گزارش شده و می تواند تحت تاثیر عوامل محیطی و ژنتیکی باشد. همچنین با توجه به این مساله که یک استاندارد در منطقه ما وجود ندارد. این مطالعه به منظور پایش رشد دور سر در شیرخواران متولد شده در زایشگاه شبیه خوانی کاشان طی سال 1377 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی از نوع طولی بر روی 400 نمونه شامل 200 دخت...

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت رشد در کودکان و این که میزان آن در جوامع مختلف متفاوت گزارش شده و می تواند تحت تاثیر عوامل محیطی و ژنتیکی باشد. همچنین با توجه به این مساله که یک استاندارد در منطقه ما وجود ندارد. این مطالعه به منظور پایش رشد دور سر در شیرخواران متولد شده در زایشگاه شبیه خوانی کاشان طی سال 1377 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی از نوع طولی بر روی 400 نمونه شامل 200 دخت...

سابقه و هدف: تغذیه انحصاری با شیر مادر یک نیاز مهم برای شیر خواران است که می تواند بر اثر فاکتورهای متعددی تحت تاثیر قرار گیرد. این مطالعه برای بررسی تغذیه انحصاری با شیر مادر و فاکتورهای مربوط به آن در کاشان انجام شد. مواد و روش ها: طی یک مطالعه مقطعی در سال 1386 و با نمونه گیری آسان، مادران 391 کودک شش ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کاشان مورد تحقیق قرار گرفتند. وضعیت تغذیه کودک به طو...

سابقه و هدف: تغذیه انحصاری با شیر مادر یک نیاز مهم برای شیر خواران است که می تواند بر اثر فاکتورهای متعددی تحت تاثیر قرار گیرد. این مطالعه برای بررسی تغذیه انحصاری با شیر مادر و فاکتورهای مربوط به آن در کاشان انجام شد. مواد و روش ها: طی یک مطالعه مقطعی در سال 1386 و با نمونه گیری آسان، مادران 391 کودک شش ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کاشان مورد تحقیق قرار گرفتند. وضعیت تغذیه کودک به طو...

سابقه و هدف: شیرخواران کوچک نسبت به سن حاملگی (Small for Gestational Age; SGA) در معرض خطر وزن یا قد نهایی پایین هستند. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی جهش رشدی در شیرخواران SGA می­ باشد. مواد و روش­ ها: این مطالعه مقطعی به بررسی سیر رشد نوزادان SGA متولد شده در شهرستان کاشان در سال ­های 89-1388 می­ پردازد. شیرخواران با وزن یا قد کمتر از صدک 3 منحنی رشد به­ عنوان SGA شناسایی شدند. شرح حال کاملی...