پراکنش ویروس وای سیب زمینی (Potato Virus Y) در شهرستان جهرم

نویسندگان

  • فرید ریاحی گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
چکیده مقاله:

به منظور بررسی ویروس وای سیب زمینی از مزارع مختلف خانواده سیب­زمینی از قبیل سیب زمینی، گوجه فرنگی، بادنجان و تنباکو در منطقه جهرم، طی فصول بهار و تابستان سال­های 1391 و 1392 تعداد 350 نمونه گیاهی با علائم موزائیک و زردی برگ­ها، لکه­های نکروتیک روی رگبرگ­ها و کوتولگی جمع­آوری شد. بررسی آلودگی نمونه­ها با آزمون سرولوژیکی الیزا و آزمون مولکولی RT-PCR انجام گردید. در بررسی نمونه­های مشکوک با آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA با استفاده از آنتی سرم پلی کلونال ویروس وای سیب زمینی، تعداد 60 نمونه که تنها از سیب زمینی بودند آلوده به ویروس تشخیص داده شدند. برای تشخیص ویروس در آزمون RT-PCR از جفت آغازگرهای P1 و P2 که ژنوم پوشش پروتئینی ویروس را تکثیر می­کردند، استفاده شد. در نهایت دو نمونه­ مورد بررسی که در محدوه 1000 جفت بازی ایجاد باند کرده­ بودند ترادف­یابی گردید. نتایج نشان داد که از بین گیاهان مورد بررسی، آلودگی فقط در سیب زمینی دیده می­شود و گیاهان دیگر، عاری از آلودگی به PVY بودند. مقایسه توالی نوکلئوتیدی پوشش پروتئینی دو جدایه با 19 توالی نوکلئوتیدی PVY موجود در بانک ژن جهانی نشان داد که یکی از جدایه­های جهرم با بیشتر جدایه های اروپایی در گروه الف و جدایه دیگری با تعدادی معدود در گروه ب قرار می گیرند. بنابراین آلودگی به این ویروس فقط در گیاهان سیب زمینی در این منطقه مشاهده شد که احتمالا حاصل استفاده از غده های بذری آلوده می باشند. این اولین گزارش از حضور آشکار ویروس وای سیب زمینی و نژاد NTN آن در منطقه جهرم و استان فارس می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مکانیسم مقاومت در برابر تجمع ویروس برگ قاشقی سیب زمینی (Potato leafroll virus=PLRV) در سیب زمینی همسانه G8107(1) *

ژن خاموشی پس از ترا نویسی (Post-transcriptional gene silencing =PTGS) به عنوان یک مکانیسم طبیعی که به وسیله آن گیاهان اسیدهای نوکلئیک بیگانه مانند ژنوم ویروس‌ها را شناسایی و تجزیه می‌کنند مطرح است. در این مطالعه فرض شد که در مقاومت سیب زمینی  همسانه G8107(1)  در برابر تجمع PLRV نیز چنین مکانیسمی دخالت دارد. این فرضیه با آزمایش انتقال ویروس از طریق پیوند آزمون شد. در این آزمایش قطعاتی از ساقه‌ها...

متن کامل

ردیابی مولکولی ویروس وای سیب¬زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل

ویروس وای سیب­زمینی (Potato virus Y, PVY) مهم­ترین ویروس آلوده­کننده­ی مزارع بادمجانیان در سراسر جهان می­باشد. به منظور ردیابی پوتی­ویروس­ها در مزارع گیاهان خانواده­ی بادمجانیان استان آذربایجان­شرقی و اردبیل تعداد 112 نمونه­ی گیاهی با علایم موزاییک، ابلقی و زردی جمع­آوری و بعد از بررسی با آغازگر­های عمومی جنس پوتی­ویروس، تعداد 23 نمونه آلوده تشخیص داده شدند. از بین نمونه­های آلوده، نمونه­هایی ب...

متن کامل

مکانیسم مقاومت در برابر تجمع ویروس برگ قاشقی سیب زمینی (potato leafroll virus=plrv) در سیب زمینی همسانه g۸۱۰۷(۱) *

ژن خاموشی پس از ترا نویسی (post-transcriptional gene silencing =ptgs) به عنوان یک مکانیسم طبیعی که به وسیله آن گیاهان اسیدهای نوکلئیک بیگانه مانند ژنوم ویروس ها را شناسایی و تجزیه می کنند مطرح است. در این مطالعه فرض شد که در مقاومت سیب زمینی  همسانه g8107(1)  در برابر تجمع plrv نیز چنین مکانیسمی دخالت دارد. این فرضیه با آزمایش انتقال ویروس از طریق پیوند آزمون شد. در این آزمایش قطعاتی از ساقه ها...

متن کامل

مکانیسم مقاومت در برابر تجمع ویروس برگ قاشقی سیب زمینی (potato leafroll virus=plrv) در سیب زمینی همسانه g8107(1) *

ژن خاموشی پس از ترا نویسی (post-transcriptional gene silencing =ptgs) به عنوان یک مکانیسم طبیعی که به وسیله آن گیاهان اسیدهای نوکلئیک بیگانه مانند ژنوم ویروس ها را شناسایی و تجزیه می­کنند مطرح است. در این مطالعه فرض شد که در مقاومت سیب زمینی  همسانه g8107(1)  در برابر تجمع plrv نیز چنین مکانیسمی دخالت دارد. این فرضیه با آزمایش انتقال ویروس از طریق پیوند آزمون شد. در این آزمایش قطعاتی از ساقه­ها...

متن کامل

Heterologous Expression of Potato Virus Y Coat Protein, Isolate Pot187

Background: The advent of recombinant DNA technology has facilitated heterologous expression of proteins from various sources in different host systems including Escherichia coli. If a plant virus coat protein is expressed in the bacterium it can be used as the antigen for antibody preparation. Such a recombinant antigen preparation can be particularly useful where equipment such as ultracentri...

متن کامل

ردیابی مولکولی ویروس وای سیب¬زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل

ویروس وای سیب­زمینی (potato virus y, pvy) مهم­ترین ویروس آلوده­کننده­ی مزارع بادمجانیان در سراسر جهان می­باشد. به منظور ردیابی پوتی­ویروس­ها در مزارع گیاهان خانواده­ی بادمجانیان استان آذربایجان­شرقی و اردبیل تعداد 112 نمونه­ی گیاهی با علایم موزاییک، ابلقی و زردی جمع­آوری و بعد از بررسی با آغازگر­های عمومی جنس پوتی­ویروس، تعداد 23 نمونه آلوده تشخیص داده شدند. از بین نمونه­های آلوده، نمونه­هایی ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  49- 59

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023