پروتکل ثبت سیگنال های مغزی در نمونه های انسانی: مطالعات نوروارگونومی

نویسندگان

  • ذکائی, مجتبی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • نحوی, علی دانشگاه خواجه نصر الدین طوسی، تهرانٰ ایران

چکیده

Cognitive activities and the operation of tasks in the workplaces lead to the creation of a cognitive workload and specifically mental workload employee  in the work environment. In order to measure these cognitive variables, physiological parameters are used. Electroencephalography is a non-invasive and relatively inexpensive method that can be used to evaluate neurophysiology and cognitive functions. Electroencephalography the electrical activity records a large number of brain neurons on the surface of the skull or the brain. The purpose of this article is to provide generalizations of imaging methods in neuroergonomic, brain wave bases, equipment and requirements for participants. It also describes the brainwave recording protocol step by step. Due to the expansion of interdisciplinary studies, the acquisition of brainwave recording skills is essential for researchers in the field of ergonomics and occupational health

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

According to the researches, it turns out that human's activities are the results of the internal-neural activities of their brain. The reflection of such activities which are propagated throughout the scalp can then be acquired and processed. In this regard, brain signals can be acquired and recorded by EEG (Electroencephalography). Researchers have applied different technqiues for acquiring, ...

در این مطالعه، از روش غیرخطی منحنی های بازگشتی به منظور آشکارسازی دانش فرد خطاکار از سیگنال های تک ثبت مغزی، استفاده شده است. دادگان مورد استفاده، مربوط به 49 نفر بوده که در آزمون بازشناسی چهره مخفی شده شرکت نمودند. طراحی این آزمون به نحوی صورت گرفته است که در آن آشنا بودن تصویر یک چهره، توسط افراد گناهکار کتمان گردد. بنابراین هدف، بازشناسی چهره مخفی شده توسط این افراد می باشد. در مرحله استخراج...

تحقیقات نشان می دهد که اعمال انسان نتیجه عملکرد نورونی داخل مغز وی است. بازخورد این عملکرد بصورت سیگنال ساطع شده از سطح جمجمه قابل دریافت و پردازش است. دریافت و ثبت سیگنال های مغزی توسط دستگاه eeg قابل انجام است. محققان از شیوه های گوناگونی در راستای اخذ و پیش پردازش سیگنال، استخراج و کاهش ویژگی و انواع طبقه بندی کننده ها در پژوهش های مختلف استفاده کرده اند. با توجه به مطالعات جمع آوری شده از پ...

شایع ترین اختلال روانی در بین کودکان، اختلال بی توجهی-بیش فعالی (adhd) می باشد. یکی از معروف ترین راه کار های درمان این اختلال استفاده از فناوری نوروفیدبک است. براساس تحقیقات انجام شده این روش جزء روش های درمانی موثر و کم عارضه می باشد که با تغییر الگوی امواج مغزی بیمار به بهبود وی کمک می کند.این بیماری خود را در زمان اجرای تکالیف با شدت بیشتری نشان می دهد، لذا در این تحقیق با استفاده از تکنیک ...

مهمترین مشکل در بررسی و پردازش ثبت های الکتروآنسفالوگرام (EEG) حضور انواع سیگنال های ناخواسته (آرتیفکت ها) است که حذف آنها با روش تحلیل مولفه های مستقل از بهترین گزینه های ممکن است. هدف مساله تحلیل مولفه های مستقل جداسازی کور ترکیبی خطی از منابع مستقل است. با اعمال این روش روی سیگنال های مغزی آغشته به آرتیفکت، آرتیفکت ها به صورت مولفه های مستقلی استخراج می شوند. تشخیص خودکار مولفه های مستقل مرب...

از آنجا که پیش بینی می شد که تلفیق دو روش ثبت دادگان کلاسیک و مغزی در پروسه تشخیص دانش فرد خطاکار می تواند منجر به افزایش صحت عملکرد سیستم دروغ سنجی در مقایسه با عملکرد جداگانه هر کدام از این روش ها گردد، در این پژوهش، با بهره گیری از دانش موجود در هر دو حوزه سعی به بررسی فرضیه فوق شده است. در این راستا ابتدا فاصله زمانی ارائه تحریکها (isi) و نیز نحوه چینش آن ها، به گونه-ای تنظیم شده است که امک...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود