پهنه‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی حوضه آبریز کنجانچم

نویسندگان

  • آمنه کیان‌فر
  • شمس‌الله عسکری
چکیده

ویژگی‌ هندسی آبخیزها در مطالعات و برآوردهای سیلاب بسیار مورد توجه است. این مشخصه در حوضه‌های فاقد آمار مهم‌ترین نقش را در برآوردهای هیدرولوژی دارد. تنوع آبخیزهای کشور به لحاظ شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی، خاک و زمین‌شناسی و نبود ایستگاه‌های هیدرومتری، مسئله اساسی در عدم برآورد صحیح پیش‌بینی‌های سیلاب است. در این تحقیق، حوضه آبریز کنجانچم در استان ایلام به 29 زیرحوضه تقسیم شده و برای هر زیرحوضه 28 پارامتر ژئومتری، فیزیوگرافی، نفوذپذیری و اقلیمی ـ مانند مساحت، محیط، طول و شیب آبراهه اصلی، طول و شیب حوضه، زمان تمرکز، ضریب شکل و متغیر بارش، تاج پوشش گیاهی، CN، دبی‌ـ با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS محاسبه شده است. برای تعیین پتانسیل سیل‌خیزی زیرحوضه‌های حوضه آبریز کنجانچم از روش‌های آماری تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای استفاده شد، به گونه‌ای که داده‌های 28 متغیر زیرحوضه‌‌ها به‌وسیله نرم‌افزار SPSS پردازش گردیدند و در قالب 5 عامل اصلی (شکل، آبراهه، شیب، زهکشی و رواناب) خلاصه‌سازی شدند. نتایج به‌دست آمده بیانگر این است که عامل شکل با مقدار ویژه 75/9 مهم‌ترین عامل در سیل‌خیزی حوضه مورد مطالعه به‌شمار می‌آید. عوامل آبراهه، شیب، زهکشی و رواناب به ترتیب با مقدار ویژه 55/6، 45/3، 51/2، 26/2 به ترتیب اولویت در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. سپس براساس امتیاز عاملی منطقه مورد مطالعه به 5 دسته سیل‌خیزی زیاد، نسبتاً زیاد، متوسط، نسبتاً کم و کم‌ تقسیم ‌گردید و سرانجام نقشه پهنه‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی زیرحوضه‌ها در محیط GIS ترسیم شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوضه آبریز کنجانچم

ویژگی هندسی آبخیزها در مطالعات و برآوردهای سیلاب بسیار مورد توجه است. این مشخصه در حوضه های فاقد آمار مهم ترین نقش را در برآوردهای هیدرولوژی دارد. تنوع آبخیزهای کشور به لحاظ شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی، خاک و زمین شناسی و نبود ایستگاه های هیدرومتری، مسئله اساسی در عدم برآورد صحیح پیش بینی های سیلاب است. در این تحقیق، حوضه آبریز کنجانچم در استان ایلام به 29 زیرحوضه تقسیم شده و برای هر زیرحوضه 28 پا...

متن کامل

بررسی نقش مشارکت زیر حوضه‌های آبریز در شدت سیل‌خیزی؛ مطالعه موردی حوضه آبریز دالکی

یکی از راه‌هایی که می‌توان خسارت ناشی از سیلاب را کاهش داد، تعیین مناطق مولد سیلاب و اعمال روش‌های مناسب کنترل آن می‌باشد. در این پژوهش، با تلفیق GIS و شبیه آبشناسی HEC-HMS، میزان مشارکت زیر حوضه‌های بالادست ایستگاه آب‌سنجی چم‌چیت واقع در حوضه آبریز دالکی در سیل خروجی کل حوضه بر اساس دوره برگشت‌های 2، 50 و 100 ساله تعیین می‌شود. بدین منظور با استفاده از روش تکرار حذف انفرادی زیر حوضه‌ها و در مح...

متن کامل

پهنه‌بندی شـدت سیل‌خیزی در حوضه‌ی آبریز میشخاص بـه کمک تحلیل عاملی- خوشه‌ای

چکیده سیل یکی از انواع بلایای طبیعی می­باشد که همه ساله خسارات زیان­باری را در سراسر جهان و از جمله ایران به وجود می­آورد. بنابراین، شناسایی این پدیده و پارامترهای موثر در وقوع سیل­خیزی در حوضه­های آبریز ضرورتی اجتناب­ناپذیر است. پژوهش حاضر در صدد ارائه روشی برای پهنه­بندی پتانسیل سیل­خیزی در حوضه­ی آبریز میشخاص در ایلام می­باشد. در این تحقیق حوضه­ی آبریز میشخاص در استان ایلام به 12 زیرحوضه تقس...

متن کامل

بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر سیل‌خیزی و دبی رواناب حوضه آبریز عموقین

پیشرفت تکنیک‌های تخمین سیلاب امکان استفاده از مدل‌های بارش - رواناب را برای ارزیابی خصوصیات هیدروگراف سیل در حوضه‌های آبخیز و کاهش خطرات سیل ایجاد کرده است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر تغییرات کاربری اراضی در میزان بیشینه دبی سیلاب با استفاده از مدل WMS در حوضه عموقین واقع در استان اردبیل، انجام شده است. مساحت حوضه مذکور 78 کیلومتر مربع بوده و برای تعیین مقدار CN منطقه از تلفیق نقشه ک...

متن کامل

بررسی پتانسیل لغزش در حوضه آبریز کارده

در این پژوهش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis)؛احتمال وقوع انواع حرکات توده ای به ویژه زمین لغزش ها در حوضه آبریز کارده به عنوان یکی از زیر حوضه های مهم کشف رود؛ با استفاده از 13متغیر کمی و کیفی مدل سازی شده است. محدوده مورد مطالعه درشهرستان مشهد از استان خراسان رضوی قرار دارد. ابتدا با استفاده از تفسیرعکس های هوایی با مقیاس1:50000و1:20000مربوط به سال 1345؛نقشه توپوگرافی؛ زمین شناسی و...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 42  شماره 72

صفحات  -

تاریخ انتشار 2010-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021