پهنه بندی خطر زمین لغزش در آبخیز سد چراغ ویس کردستان با مدل هایIRAT و LNRF

نویسندگان

  • حمید نوری گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر
  • خالد بابائی گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی ، دانشگاه تبریز
  • علیرضا ایلدرمی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
  • فؤاد عبادی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
چکیده

زمین‌لغزش یکی از مهم‌ترین عوامل فرسایش خاک و بلای طبیعی است که سالانه خسارت‌های جانی و مالی فراوانی به کشور وارد می­کند. از این رو ­امروزه در بررسی ناپایداری دامنه‌ها به شاخص­های ریخت‌زمین‌ساخت (مورفوتکتونیک) و مدل­های پهنه­بندی خطر زمین‌لغزش­ها توجه می‌شود. هدف از این بررسی پهنه­­بندی خطر زمین لغزش­ در حوضه آبخیز سد چراغ ویس کردستان با استفاده از مدل IRAT­­ و LNRF و مقایسه‌ی تطبیقی آن­ها با بهره­گیری از جدول‌های متقاطع و ­شاخص­های ارزیابی پهنه­بندی خطر زمین‌لغزش است. نتایج ارزیابی شاخص­های مدل­IRAT  نشان می­دهد که 77/77% از لغزش­ها در طبقه‌ی شدید ‌زمین‌ساختی است، و در مدل LNRF 64/05%در ناحیه‌هایی است که امکان آن شدید و منطبق بر زیرحوزه­­هایی است که بیش‌ترین تعداد و تراکم لغزش آن‌ها زیاد است. بیش از 91/64% از مساحت کل لغزش­ها در محدوده‌ی خطر ناپایداری زیاد و در فاصله‌ی کم‌تر از 1000 متر بوده است. تحلیل روش جدول‌های متقاطع نشان می­دهد که تطابق هر دو مدل پهنه­بندی در ارزیابی طبقه‌ی متوسط خطر پذیرفتنی است،  ولی در طبقه‌ی خطر شدید به‌دلیل هم‌خوانی گسل­ها با لغزش­ها، مدلIRAT دقت بیش‌تری دارد. مقدار مجموع کیفیت در مدل LNRF ­به مقدار 2/16%­ نشان می­دهد که عمل‌کرد مدل­ برای پهنه­بندی خطر زمین­لغزش در آبخیز سد چراغ‌ویس کردستان بهتر است. ­پیشنهاد می­شود که هر تغییر کاربری زمین و برنامه­ریزی برای بهره­برداری از سیمای سرزمین حوضه سد با توجه به نقشه‌ی پهنه­بندی خطر زمین‌لغزش انجام شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزة آبخیز جلیسان با استفاده ازمدل LNRF

چکیده بخش عمده ای از سرزمین ایران را مناطق کوهستانی فرا گرفته است. یکی از مخاطراتی که همواره این مناطق را تهدید می کند، ناپایداری های دامنه ای است. وقوع این پدیده، هر ساله خسارات زیادی را به اراضی دامنه ای و مورد بهره برداری انسان وارد می کند. در این میان یکی از مخاطره آمیزترین این ناپایداری ها پدیدة لغزش می باشد. هدف بررسی علل وقوع و شیوه های پایدارسازی این فرآیند است. در این تحقیق نیز هدف په...

متن کامل

پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزة آبخیز جلیسان با استفاده ازمدل lnrf

چکیده بخش عمده ای از سرزمین ایران را مناطق کوهستانی فرا گرفته است. یکی از مخاطراتی که همواره این مناطق را تهدید می کند، ناپایداری های دامنه ای است. وقوع این پدیده، هر ساله خسارات زیادی را به اراضی دامنه ای و مورد بهره برداری انسان وارد می کند. در این میان یکی از مخاطره آمیزترین این ناپایداری ها پدیدة لغزش می باشد. هدف بررسی علل وقوع و شیوه های پایدارسازی این فرآیند است. در این تحقیق نیز هدف په...

متن کامل

ارزیابی کارآیی مدل های پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز سد لتیان

پهــنه بندی خطر زمین لغزش با روش های متفاوتی صورت می گیرد، و بسیاری از این روشها بر اساس شرایط خاص مناطق مورد بررسی بنا می شود. برای ارزیابی کارآیی تعدادی از روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزش، در حوزه آبخیز سد لتیان، با توجه به تنوع سازندهای زمین شناسی با ویژگی های زمین شناسی مهندسی، توپوگرافی، ژئومورفولوژیکی و بارندگی مختلف انتخاب گردید. لایه های اطلاعاتی شامل زمین شناسی، فاصله از گسلهای فعال، طب...

متن کامل

پهنه بندی حساسیت خطر زمین لغزش با استفاده از مدل نروفازی در حوزه آبخیز واز

در این مطالعه از مدل نروفازی برای تهیه نقشه حساسیت خطر لغزش حوزه آبخیز واز در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) استفاده گردید. موقعیت لغزش­های منطقه از طریق پایش میدانی و عکس­های هوایی مشخص گردید. در مرحله بعد عوامل موثر در بروز زمین لغزش نظیر ارتفاع، سنگ­شناسی، شیب، جهت، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، فاصله از گسل، بارندگی و کاربری اراضی رقومی گردید. سپس مناطق حساس به زمین لغزش با استفاده ا...

متن کامل

ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش استان کرمان با مدل های فازی وAHP

با توجه به کوهستانی بودن بخش­ های از استان کرمان، وقوع زمین لغزش­های زیاد در سه دهه اخیر به وِیژه هنگام زلزله تهیه این نقشه برای استان  ضرور ی است.هدف از این پژوهش، پهنه بندی خطر زمین لغزش  استان کرمان با مدل های فازی، AHP  وتکنیک GIS  می باشد. در این مطالعه به منظور تهیه نقشه ی پهنه بندی خطر، هفت عامل مورد بررسی قرار گرفت. این عوامل در محیط نرم افزار GIS  به صورت نقشه تهیه وسپس طبقه بندی و وزن ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 32  شماره 3

صفحات  37- 52

تاریخ انتشار 2019-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021