× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

پهنه بندی و تحلیل فضایی بارش اقلیمی ایران

نویسندگان

  • امیر کاوسی
  • محمد رضا مشکانی

چکیده

استفاده از تکنیک ها و فنون آماری امروزه به طور گسترده ای مورد توجه محققان علوم کاربردی، به ویژه علم هواشناسی برای پیش بینی و شناسایی رفتار جوّی مانند بارندگی، رطوبت،دما و غیره قرار گرفته است.در این مقاله ضمن ارائة کاربرد روش های نوین آمار مانند پیش بینی فضایی کریگیدن، هم کریگیدن و عکس فاصلة موزون در هواشناسی، پیش بینی میزان ریزش باران برای کل نقشه ایران انجام گرفته و پهنه بندی بارش برای کشور تهیه شده است.دراین تحلیل داده های میانگین بارش اقلیمی ایستگاه های هواشناسی از بدو تأسیس تا سال 1383 بکار برده شده است. نتایج حاصل از تحلیل اعتبارسنجی متقابل حاکی از آن است که پیش بینی حاصل از هم کریگیدن بهتر از کریگیدن و روش کریگیدن بهتر از عکس فاصلة موزون است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

ناحیه‌بندی توسط عناصر و عوامل اقلیمی  یکی از مهمترین موضوعاتی است که به دلایل گوناگون از جمله اهمیت آن در کشاورزی و معماری یک منطقه مورد توجه می‌باشد. اقلیم هر منطقه نتیجه‌ی عملکرد عناصر و عواملی است که در محیط حاکم هستند. در این مقاله ناحیه‌بندی بر اساس میانگین ماهانه دما و بارش در 16ایستگاه سینوپتیک منطقه زاگرس که دارای کامل‌ترین آمار از بدو تأسیس تا سال2005 بودند با استفاده از 4 روش تحلیل مؤ...

در این پژوهش از داده های بارش روزانه 1437 پیمونگاه همدید، اقلیمی و باران سنجی ایران در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۴۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۲ (برابر با ۱۵۷۰۵) بهره برداری شده است. به کمک روش زمین آمار کریگینگ، داده ها روی یاخته هایی به ابعاد ۱۵×۱۵ کیلومتر درون یابی شدند. به ایت ترتیب، آرایه ای به ابعاد ۷۱۸۷×۱۵۷۰۵ تشکیل شد. برای شناسایی برازنده ترین توزیع روزهای با بارش بیش از ۵/۰ میلی متر در هر یاخته، از آزمون نیکو...

با توجه به گستردگی استان سیستان و بلوچستان تنوع اقلیمی بر این استان حاکم است. برای شناخت اقلیم این استان پهنه­بندی اقلیمی با روش­های نوین ناحیه­بندی مانند تحلیل عاملی، خوشه بندی و روابط مکانی انجام گرفت.  برای این منظور تعداد 20 متغیر اقلیمی از 10 ایستگاه هواشناسی استان انتخاب گردید. بررسی با روش تحلیل عاملی بر روی اقلیم استان نشان داد که اقلیم استان ساخته­ی 5 عامل است که این عوامل به ترتیب اهم...

در مطالعه حاضر به منظور بررسی خشکسالیها از شاخص بارش استاندارد (SPI) در دو مقیاس زمانی 3 و 12 ماهه و داده های بارش 119 ایستگاه واقع در داخل کشور با طول دوره آماری مشترک 32 ساله (1384-1353) استفاده گردید. نتایج نشان دادند که تعداد خشکسالیها در فواصل زمانی کوتاهتر بیش از تعداد آنها در فواصل زمانی طولانیتر نیز می باشند. بررسیها در دوره آماری فوق نشان دادند که خشکسالی یک ویژگی اقلیمی است که در دوره...

این تحقیق رژیم بارش سالانه نیمه جنوبی ایران را طی دوره 2005- 1974 ارائه می­دهد. نـیمه­جنوبی ایران با استفاده از شـش پارامتر اقلیمی در 183 ایستگاه، به کمک روش تـحلیل مولفه­های اصلی و خوشه­بندی منطقه­بندی شده و به چهار زیر منطقه همگن تقسیم گردید. نتیجه نشان داد که روند ناهمواری­ها و عرض جغرافیایی در مرزبندی و تفاوت­های مکانی بین مناطق نقش بسیار مهمی دارند. تغییرات مکانی بارش و رابطه بین ایستگاه­ه...