× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

پیاده‌سازی رویکرد کانسی و مدل رضایت‌مندی مشتری در راستای بهبود کیفیت محصول (مطالعۀ موردی: پودر لباسشویی ارغوان)

نویسندگان

  • تقی ترابی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم تحقیقات تهران
  • زهرا اسفندیاری کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی ـ دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

درک و تشخیص درست نیاز کاربر، ازجمله عوامل کلیدی و امری حیاتی در فرایند طراحی و توسعة محصولات است. در میان روش‌های مختلف دریافت نیاز و اولویت‌بندی آنها ، در پژوهش حاضر، تلاش بر آن است، تا با استفاده از تلفیق روش مهندسی کانسی و مدل کانو، نیازهای احساسی مشتریان(کانسی)، شناسایی، دسته‌بندی و الویت‌بندی شود؛ درخصوص پودر لباسشویی ارغوان، رویکردی جدید ارائه شود، تا موجبات رضایت بیشتر مشتری فراهم آید.  برای دستیابی به این هدف ، واژگان کانسی و مشتری شناسایی شدند؛ سپس از روش دلفی برای غربالگری واژگان کانسی استفاده شد. در ادامه، با استفاده از مدل کانو، واژگان کانسی غربال‌شده در چهار طبقة کانو، دسته‌بندی شدند و سپس واژگان موجود در هریک از طبقات، با استفاده از روش ANP وزن‌دهی و رتبه‌بندی شد. در ادامه، براساس واژگانی که بالاترین رتبه و برپایة روش پارتو، بیشترین وزن را داشتند، طراحی‌های پودر لباسشویی انجام شد و طراحی‌های انجام‌گرفته دراختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت. سپس بهترین طرح از نظر مصرف‌کنندگان براساس واژگان کانسی مشخص شد. 

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پژوهش حاضر تلاش می‎کند که با استفاده از تلفیق سه روش مهندسی کانسی، مدل کانو و طراحی آزمایش‎های تاگوچی، برای شناسایی، دسته‎بندی و اولویت‎بندی نیازهای احساسی مشتریان (کانسی) در صنعت خودرو، رویکردی جدید پیشنهاد دهد تا سبب جلب رضایت بیشتر آنان شود. به‎منظور دستیابی به این هدف، ابتدا واژگان کانسی و مشتری پس از شناسایی، غربال می‎شوند، سپس این واژگان بر اساس مدل کانو طبقه‎بندی خواهند شد. در مرحلۀ بعد،...

پژوهش حاضر تلاش می‎کند که با استفاده از تلفیق سه روش مهندسی کانسی، مدل کانو و طراحی آزمایش‎های تاگوچی، برای شناسایی، دسته‎بندی و اولویت‎بندی نیازهای احساسی مشتریان (کانسی) در صنعت خودرو، رویکردی جدید پیشنهاد دهد تا سبب جلب رضایت بیشتر آنان شود. به‎منظور دستیابی به این هدف، ابتدا واژگان کانسی و مشتری پس از شناسایی، غربال می‎شوند، سپس این واژگان بر اساس مدل کانو طبقه‎بندی خواهند شد. در مرحلۀ بعد،...

  این پژوهش با هدف بررسی الگوی رگرسیونی کیفیت خدمات و رضایت­مندی مشتری در باشگاه­های ورزشی شهرستان سبزوار انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود، که به شکل میدانی اجرا شد. جامعۀ آماری، تمامی مشتریان باشگاه­های ورزشی خصوصی و دولتی شهرستان سبزوار بودند که حداقل شش ماه سابقۀ فعالیت ورزشی در باشگاه داشتند و تعداد نمونۀ آماری 196 نفر از مشتریان بودند. برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامۀ کیف...

سیمای شهری در تعریف شخصیت عملکردی فضاها نقش مهمی ایفا میکند و در چگونگی روحیه ی شهر و مردم بسیار موثر است . شهر ملایر طی چند دهه اخیر با رشد فزاینده جمعیت و گسترش فیزیکی بی رویه روبرو بوده که همین امر موجب دوگانگی شکل شهر به صورت بافت قدیم و جدید شده و از طرف دیگر به دلیل نادیده گرفتن مبحث سیمای شهری در بافت های شهری و نبود مبلمان مناسب ویا عدم رعایت طراحی خوب در اینگونه بافت ها نه تنها منجر به...

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر بروز نیات رفتاری مثبت به واسطۀ ارزش درک شدۀ مشتری و رضایت‌مندی است. ماهیت تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می­باشد. جامعۀ آماری تحقیق را، مشتریان شعب مؤسسۀ مالی و اعتباری ثامن­الحجج (ع) واقع در شهرستان مشهد مقدس تشکیل می­دهند. نمونه به حجم 304 نفر محاسبه و از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. مدل اولیۀ تحقیق با مرور مطالعات پیشین طراحی و در مرحلۀ بعد ...

  هدف از این تحقیق طراحی مدل تأثیرگذاری مدیریت ارتباط با مشتری (سی.آر.ام) بر رضایت‌مندی مشتریان از کیفیت خدمات براساس مدل سروکوال در باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک شهرستان بیرجند بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بود. 210 نفر از مشتریان باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک شهر بیرجند ابزار این پژوهش را تکمیل کردند: 1. پرسشنامۀ مدیریت ارتباط با مشتری و 2. پرسشنامۀ رضایت مشتریان سروکوال به‌ترتیب مدیر...