پیاده‌سازی مهندسی ارزش در سازمان‌های صنعتی مطالعه موردی در پروژه

نویسندگان

  • سید عباس کاظمی -
  • غلامحسین نیکوکار -
چکیده

آنچه که در این تحقیق به آن پرداخته شده ، ارایه اطلاعاتی در خصوص نحوه  پیاده‌سازی مهندسی ارزش در سازمان‌های صنعتی ( حوزه صنعت عمران و راهسازی) در یک پروژه است. با استفاده از یافته‌های تحقیق که سازمان‌های صنعتی را از منظر مؤلفه‌های هزینه، کیفیت و کاربرد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، مدل مفهومی استخراج شده و از این طریق به طرح سوالات پژوهشی اقدام شده است. امتیاز بالای مقاله در این است که یک مثال واقعی و در حال اجرا را مورد  مطالعه قرار داده و درک خوبی نسبت به مطالب ارائه شده ایجاد می‌نماید. نظم محتوایی مقاله بدین صورت خواهد بود که ابتدا به ذکر تعاریف پرداخته و سپس چگونگی فرآیند اجرای مهندسی ارزش در پروژه عمرانی را توضیح خواهد داد و در پایان با استفاده از تجزیه وتحلیل و ارایه مدل مفهومی مناسب، با در نظر گرفتن جامعه‌ی آماری، نتیجه‌گیری مناسب از نمونه مورد مطالعه ارایه خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

موجودیت دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران

در دهه‌ی گذشته «دفتر مدیریت پروژه» نقش برجسته‌یی در بسیاری از سازمان‌های پروژه‌محور ایفا کرده است، اما به‌رغم افزایش تعداد این دفاتر، درک شفافی از موجودیت و کارکردهای آن وجود ندارد. هدف این تحقیق پیمایشی، شناسایی موجودیت دفتر مدیریت پروژه» در سازمان‌های بزرگ مهندسی و ساخت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران )۹ شرکت بزرگ( است، و ضمن آن موجودیت، زمان پیدایش، تعداد پروژه‌های در حیطه‌ی اختیار، میزان اخ...

متن کامل

الگوی پیاده‌سازی اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌های ایران

مقاله حاضر براساس یک مطالعه میدانی تحت عنوان «طراحی الگوی پیاده‌سازی اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌های ایران» تدوین گردیده است. پژوهش مزبور به لحاظ هدف؛ کاربردی و از نظر روش اجرا؛ توصیفی ـ پیمایشی است که با توجه به مراحل مدل‌سازی کمّی انجام شده است. در تحقیق مذکور ابتدا عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای براساس روش اسنادی از منابع معتبر موجود، استخراج و سپس بر اساس تکنیک دلفی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار از نظر ...

متن کامل

شناسایی پارامترهای موثر بر مطالعات مهندسی ارزش و ارائه راهکارهای اجرایی در پروژههای ساختمانی (مطالعه موردی پروژه آبیک قزوین)

تحقیق حاضر به بررسی راهکارهای اجرایی مهندسی ارزش در پروژههای ساختمانی پرداخته، که از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مهندسین عمران در زمینه نظارت، طراحی و اجرا و مهندسین تاسیساتی(مکانیک و برق) به تعداد 44 نفر تشکیل میدادند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی محتوای آن از نظر اساتید و کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ن...

متن کامل

مدلسازی ساختاری تفسیری ارتقاء عملکرد مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی در بخش ساختمان درایران)مورد مطالعه صنعت ساختمان(

هدف این تحقیق بررسی و سطح بندی روابط مولفه های تاثیرگذار بر استفاده مهندسی ارزش در صنعت ساختمان ایران است. برای جمع آوری داده های لازم جهت شناسایی مولفه‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی محاسباتی و تایید تیم خبرگان صنعت ساختمان ایران قرار گرفت. در این تحقیق علاوه بر مهندسی ارزش، از الزامات مدیریت ریسک پروژه و طبیعت (ماهیت) پروژه در مدل مفهومی استفاده شد که...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره زمستان

صفحات  4- 13

تاریخ انتشار 2012-03-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021