× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

پیامدهای بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی از دیدگاه مسئولیت پاسخ‌گویی در چارچوب چک‌لیست نشان ملی پاسخ‌گویی (مطالعه موردی: بیمارستان‏های دولتی استان فارس)

نویسندگان

  • محمدحسین کاوه دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت پاسخ‌گویی مالی بیمارستان‏های دولتی، شناسایی شاخص‌های ارزیابی پاسخ‌گویی مالی در این بیمارستان‏ها حائز اهمیت است؛ به نحوی که در غیاب شاخص‌های مناسب و مشخص، ایفای مسئولیت پاسخ‌گویی بیمارستان‏ها و ارزیابی آن به وسیله مردم، دشوار یا غیرممکن است. بر همین اساس، این پژوهش به بررسی ایفای مسئولیت پاسخ‌گویی مالی بیمارستان‏ها در چارچوب چک‌لیست نشان ملی پاسخ‌گویی پرداخته است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر اکتشافی پیمایشی و از نوع نظرسنجی است. نمونه پژوهش شامل تعداد 101 نفر از مدیران مالی، رؤسای حسابداری و مسئولان بودجه بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی استان فارس در سال 1397 است. در این پژوهش از آزمون‌های «تی یک نمونه‌ای» و «آزمون میانه» استفاده شده است. یافته‌ها: از دیدگاه صاحب‌نظران، شاخص‌های مندرج در چک‌لیست نشان ملی پاسخ‌گویی شامل شناسایی اقلام صورت وضعیت مالی، شناسایی اقلام صورت تغییرات در وضعیت مالی، ارائه اقلام گردش حساب تغییرات در ارزش خالص، ارائه اقلام صورت مقایسه بودجه و عملکرد، افشای اطلاعات یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی و معیارهای عمومی زمینه‌ای را برای ارتقای مسئولیت پاسخ‌گویی مالی بیمارستان‏های دولتی فراهم می‌کند. نتیجه‌گیری: مدیران بیمارستان‏ها و مسئولان مالی دانشگاه‏های علوم پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در راستای شفافیت و پاسخ‌گویی مالی بیشتر، بسترهای مناسبی را برای گزارشگری مالی بخش عمومی در چارچوب موارد افشای (شاخص‌های) چک‌لیست نشان ملی پاسخ‌گویی در بیمارستان‏ها ایجاد کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: این پژوهش با هدف ارائه چارچوب بهبود پاسخ‌گویی شرکت‌های دولتی اجرا شده است. با توجه به اهمیت  وجود نظام پاسخ‌گویی شرکتی در ارزیابی نحوه مدیریت منابع اقتصادی، در دنیای امروز به جنبه‌های مالی و عملیاتی عملکرد توجه ‌می‌شود تا ضمن ممانعت از بروز عدم تقارن اطلاعاتی، امکان ارزیابی عملکرد مدیریت در تحقق اهداف شرکت و تأمین منافع ذی‌نفعان فراهم شود. روش: با استفاده از روش کیفی، وضع...

چکیده   مقدمه: با توجه به اجرای نظام حسابداری مبتنی بر استانداردهای حسابداری بخش عمومی، آگاهی از دیدگاه مدیران در مورد سودمندی اطلاعات حاصل برای مدیریت تحولات ایجاد شده ضروری است. به همین منظور، هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر بکارگیری اطلاعات حاصل از نظام حسابداری بخش عمومی بر تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی مدیران بخش عمومی است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-پیمایشی ...

پاسخگویی عمومی از نشانه‌های اداره مدرن و دموکراتیک می باشد. مفهوم پاسخگویی به یکی از موضوعات مهم در ادبیات حکمرانی بدل گشته است. مسئله پاسخگو نگه داشتن سیاست مداران و مدیران دولتی در محیط جدید حکمرانی، جایی که ابزارهای سنتی کنترل دولت به طور کامل به کار گرفته نشده‌اند به شناخت وسیعی نیاز پیدا کرده است. در نتیجه انواع جدید پاسخگویی شناسایی شده اند. هدف این مقاله تغییر مفهوم سازی پاسخگویی بر مب...

هدف غایی این پژوهش، مقایسه پاسخ‌گویی عمومی بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی از منظر مشتریان آن‌هاست. بدین منظور با مراجعه به پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه موضوع مقاله پاسخ‌گویی، انواع و مؤلفه‌های مرتبط با پاسخ‌گویی عمومی شناسایی شدند و بر مبنای این مؤلفه‌ها، پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر 37 مؤلفه طراحی گردید و در اختیار مشتریانی که به طور هم زمان از خدمات هر دو نوع بانک دولتی و بانک خصوصی استفاده می‌کن...

  Background and Objectives: Nowadays accountability is a word that should be convert from theoretical to practical. Accountability is a vital issue in educational hospitals . Therefore, this study examined the dimensions of accountability in the educational hospitals of Iran.   Materials and Methods : This cross-sectional study was performed on 580 patients in the second half of 2011 in five l...

مقدمه: در سال‌های اخیر دانشگاه‌های دولتی با تغییرات اقتصادی-اجتماعی متعددی مواجه بوده‌اند. از یک سو، به دلیل استقلال حاصل از ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأثیر عمده‌ای پذیرفته‌اند و از سویی دیگر، به دلیل تغییرات تعداد دانشجویان و کاهش بودجه سرانه و غیره فشارهای مضاعفی بر آنان وارد شده است. با توجه به این شرایط، ایجاد تحول در نظام پاسخ‌گویی مالی ...