پیش‌بینی تنش‌والدینی ‌وآشفتگی روان‌شناختی مادران براساس مشکلات‌رفتاری وکارکردهای انطباقی کودکان دبستانی با تأخیرهای تحولی

نویسندگان

چکیده

چکیده  زمینه و هدف: تولد کودک با تأخیرتحولی می‌تواند به همراه خود، مشکلات جدید و مضاعفی را برای والدین این کودکان به دنبال داشته باشد، اغلب برای چنین والدینی مخصوصاً مادران تنش، تجربیات و پاسخ‌های هیجانی از قبیل افسردگی، اضطراب و آشفتگی‌های روانی دیگر رخ می‌دهد، که اینها ارتباط مستقیمی با مسائل کود‌ک دارند. پژوهش حاضر به‌منظور پیش‌بینی تنش والدینی و آشفتگی‌روان‌شناختی مادران بر اساس مشکلات‌رفتاری و کارکردهای‌انطباقی کودکان دبستانی با تأخیرهای‌تحولی انجام شد. روش‌: طرح پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. داده­های پژوهش با روش مدل‌یابی معادلات‌ ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل تحلیل شده است..جامعه آماری این پژوهش تمامی کودکان 11-6 ساله با تأخیرهای‌تحولی شامل کودکان مبتلا به اوتیسم مراجعه‌کننده به مراکزآموزشی و توان‌بخشی و دانش‌آموزان مدارس با نیازهای ویژه شهر تبریز در سال تحصیلی 94-1393 را شامل می‌شد. در این پژوهش از روش نمونه­گیری در دسترس استفاده شد. پس از توضیح اهداف پژوهش برای مادران و جلب رضایت آگاهانه از آنها، مقیاس‌های ‌‌رفتار غیرعادی کودکان‌(1986)، فرم کوتاه شده آزمون علایم روانی‌(1973)‌، ‌‌مقیاس‌‌کارکرد‌انطباقی‌واینلند(1984)،‌ شاخص تنیدگی والدینی(1967) توسط مادران تکمیل شد. یافته‌ها: داده‌های پژوهش به وسیله روش آماری مدل‌یابی ساختاری از طریق نرم‌افزار لیزرل مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده‌ها نشان داد که بین مؤلفه‌های مشکلات‌رفتاری کودکان با تأخیرهای‌تحولی (با اوتیسم و بدون اوتیسم) با آشفتگی‌روان‌شناختی و تنش‌والدینی مادران آنها رابطه مثبت وجود دارد ولی بین مؤلفه‌های کارکردهای‌انطباقی این کودکان با آشفتگی‌روان‌شناختی و تنش والدینی مادران رابطه منفی وجود دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مدل‌یابی‌ ساختاری می‌توان استنباط کرد که کارکردهای‌انطباقی و مشکلات‌رفتاری کودکان با تأخیرهای تحولی در قالب روابط‌ساختاری تغییرات آشفتگی‌روان‌شناختی و تنش‌والدینی مادران را به طور معنی‌دار تبیین کنند. به عنوان مثال متغیر خودتحریکی با ضریب بتای (24/0) و t محاسبه‌شده(72/3) قادر است 24% از تغییرات آشفتگی‌روان‌شناختی مادران را به طور معنی‌دار تبیین کنند و این متغیر با ضریب بتای(42/ 0و t محاسبه‌شده (46/5) قادر است 42% از تغییرات استرس والدینی مادران را به طور معنی‌دار تبیین کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی تنش والدینی وآشفتگی روان شناختی مادران براساس مشکلات رفتاری وکارکردهای انطباقی کودکان دبستانی با تأخیرهای تحولی

چکیده  زمینه و هدف: تولد کودک با تأخیرتحولی می تواند به همراه خود، مشکلات جدید و مضاعفی را برای والدین این کودکان به دنبال داشته باشد، اغلب برای چنین والدینی مخصوصاً مادران تنش، تجربیات و پاسخ های هیجانی از قبیل افسردگی، اضطراب و آشفتگی های روانی دیگر رخ می دهد، که اینها ارتباط مستقیمی با مسائل کود ک دارند. پژوهش حاضر به منظور پیش بینی تنش والدینی و آشفتگی روان شناختی مادران بر اساس مشکلات رفتار...

متن کامل

نقش مشکلات‌ رفتاری و کارکردهای‌ انطباقی‌ کودکان با تأخیرهای تحولی بر آشفتگی روان‌‌شناختی مادران

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی نقش مشکلات رفتاری و کارکردهای انطباقی کودکان با تأخیرهای تحولی برآشفتگی روان‌شناختی مادران انجام شد.روش‌: طرح پژوهش توصیفی، از نوع‌ همبستگی‌ بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی کودکان‌ 6-11 ‌ساله با تأخیرهای‌تحولی شامل کودکان مبتلا به اُتیسم‌ مراجعه‌‌کننده به مراکز آموزشی و توان‌‌بخشی و دانش‌‌آموزان مدارس با نیازهای ویژه شهر تبریز در سال تحصیلی 94-1393 را شامل می‌شد. ...

متن کامل

مقایسه تنیدگی والدگری و آشفتگی روان‌شناختی مادران کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم و تأخیرتحولی

زمینه و هدف: مادران کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم با چالش‌هایی مواجه هستند که باعث افزایش تنیدگی و علائم هیجانی در این مادران می‌شود. پژوهش حاضر به‌منظور مطالعه تنیدگی والدگری و آشفتگی روان‌شناختی مادران کودکان مبتلابه اوتیسم و تأخیرتحولی انجام شد. روش‌: طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل تمامی مادران کودکان 11-6 ساله مبتلابه اختلال اوتیسم مراجعه‌کننده به مراکز توان‌بخ...

متن کامل

نقش تاب‌آوری و سخت‌رویی روان‌شناختی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای کودکان با نارسایی‌های شناختی و سازگارانه

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تاب‌آوری و سخت‌رویی روانشناختی در پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی مادران دارای کودکان نارسایی ذهنی و تحولی بود. طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعۀ آماری شامل مادران دارای کودکان با نارسایی‌های ذهنی و تحولی بود. در این راستا، تعداد 80 نفر از این گروه از مادران به‌صورت نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و مقیاس‌های بهزیستی روانشناختی بشارت، تاب‌آوری کانر و دیویدسون و س...

متن کامل

پیش‌بینی سطح تحمل مادران کودکان آموزش‌پذیر با نارسایی هوشی‌تحولی، براساس نگرش‌های مذهبی آن‌ها

مقدمهدر سه دهۀ‌گذشته، تحقیق درموردِ اثر متقابل معنویت و مذهب و متغیرهای روان‌شناختی، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سطح تحمل مادران کودکان آموزش‌پذیر با نارسایی هوشی‌تحولی، براساس نگرش‌های مذهبی آنان انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از نوع هم‌بستگی است. بدین‌منظور، ۱۲۳ نفر از مادران کودکان با نارسایی هوشی تحولی مراجعه‌کننده به ادارۀ بهزیستی شهرستان فیروزه، به‌روش نمونه‌...

متن کامل

بررسی اثربخشی برنامه هوش موفق استرنبرگ بر حافظه فعال وکارکردهای اجرایی کودکان تیزهوش دبستانی

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه هوش موفق استرنبرگ بر حافظه فعال و کارکردهای اجرایی کودکان تیزهوش دبستانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان پسر تیزهوش شهر اصفهان در سال تحصیلی 1394-1395 بود. روش: به این منظور 30 نفر از دانش‌آموزان پسر تیزهوش از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش وکنترل گمارده شدند (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره None

صفحات  95- 108

تاریخ انتشار 2016-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021