پیش‌بینی عملکرد کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک براساس عملکرد گذشته

نویسندگان

  • شهاب بهرامی استادیار مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد کشورهای آسیایی در رویدادهای بزرگ ورزشی بر عملکردشان در بازی‌های المپیک بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمام کشورهای آسیایی بود که در بازی‌های المپیک موفق به کسب مدال شده‌اند. با استفاده از نمونه‌گیری دردسترس، 69 کشور آسیایی که در چهار المپیک گذشته به کسب مدال موفق شده‌اند، به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. کل اطلاعات ازطریق سایت‌های فدراسیون‌های بین‌المللی رشته های ورزشی مختلف، کمیتة بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا گردآوری شد. در این مطالعه، از شاخص‌های توصیفی، استنباطی و مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال‌های کسب‌شده توسط کشورهای آسیایی در رقابت‌های قهرمانی جهان، بازی‌های المپیک پیشین و بازی‌های آسیایی با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال‌های کسب‌شده توسط آن‌ها در بازی‌های المپیک آتی وجود دارد. همچنین، یافته‌ها نشان داد که مجموع مدال‌های کسب‌شده توسط کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک پیشین (459/0 r =,98/1P = ) و رقابت‌های قهرمانی جهان (485/0 r =,19/2P = ) بر مجموع مدال‌های کسب‌شده توسط آ‌ن‌ها در بازی‌های المپیک آتی تأثیر مثبت و معناداری داشت؛ بااین‌حال، مجموع مدال‌های کسب‌شده توسط کشورهای آسیایی در بازی‌های آسیایی تأثیر معناداری بر عملکرد آن‌هادر بازی‌های المپیک آتی نداشت. درنهایت، مجموع مدال‌های کسب‌شده توسط کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک پیشین تأثیر مثبت و معناداری بر مجموع مدال‌های کسب‌شده توسط آن‌ها در رقابت‌های قهرمانی جهان (963/0 r =,34/44/0P = ) و بازی‌های آسیایی (577/0r =  ,05/3P= ) داشت. درمجموع، به‌نظر می­رسد که می­توان از شاخص­های عملکرد ورزشی در رویدادهای پیشین برای پیش­بینی دقیق تر بازی­های المپیک استفاده کرد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش‌بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک بر مبنای عملکرد آن‌ها در بازی‌های آسیایی

هدف از این مطالعه پیش‌بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک بر مبنای عملکرد آن‌ها در بازی‌های آسیایی است. برای بررسی عملکرد از سه متغیر رتبه، تعداد مدال طلا و مجموع مدال‌ها استفاده شد. جامعۀ آماری تمام کشورهای آسیایی شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک وبازی‌هایآسیایی بود (43N=). تمام جامعۀ آماری به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب و نتایج این کشورها در بازی‌های المپیک و آسیایی تجزیه و تحلیل قرار شد. ...

متن کامل

ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک بود. جامعه اماری این تحقیق تمام کشور هایی است که در بازیهای المپیک موفق به کسب مدال شده اند که تعداد آنها برابر 1166 کشور (بدون احتساب تکرار) است. نمونه آماری با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان 321 در نظر گرفته شد. کل اطلاعات از طریق سایت های مختلف از جمله شوراهای قاره ای المپیک و کمیته بین المل...

متن کامل

پیش بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی های المپیک بر مبنای عملکرد آن ها در بازی های آسیایی

هدف از این مطالعه پیش بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی های المپیک بر مبنای عملکرد آن ها در بازی های آسیایی است. برای بررسی عملکرد از سه متغیر رتبه، تعداد مدال طلا و مجموع مدال ها استفاده شد. جامعۀ آماری تمام کشورهای آسیایی شرکت کننده در بازی های المپیک وبازی هایآسیایی بود (43n=). تمام جامعۀ آماری به عنوان نمونۀ آماری انتخاب و نتایج این کشورها در بازی های المپیک و آسیایی تجزیه و تحلیل قرار شد. ...

متن کامل

ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک بود. جامعه اماری این تحقیق تمام کشور هایی است که در بازیهای المپیک موفق به کسب مدال شده اند که تعداد آنها برابر 1166 کشور (بدون احتساب تکرار) است. نمونه آماری با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان 321 در نظر گرفته شد. کل اطلاعات از طریق سایت های مختلف از جمله شوراهای قاره ای المپیک و کمیته بین المل...

متن کامل

نقش قضاوت داوران بر عملکرد کشورهای میزبان در بازی‌های آسیایی

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش قضاوت داوران بر عملکرد کشورهای میزبان در بازی‌های آسیایی بود. جامعة آماری پژوهش متشکل از 44 رشتة ورزشی مدال‌آور کشورهای میزبان بازی‌های آسیایی در دورة میزبانی آن‌ها بود که به‌عنوان نمونةپژوهش، 28 رشتة ورزشی دارای قضاوت عمدتاً عینی و عمدتاً ذهنی به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات موردنیاز ازطریق کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه‌ها و سایت‌های مرتبط با بازی‌های آسیایی جمع‌آوری ش...

متن کامل

ارزیابی عملکرد ایران در بازی های المپیک تابستانی در مقایسه با رقبای آسیایی

هدف این پژوهش، بررسی عملکرد کاروان های ورزشی ایران در بازی های المپیک در مقایسه با رقبای آسیایی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گذشته نگر است که پژوهشگران سعی کرده اند بدون پیش داوری به توصیف وضعیت عملکرد ایران در بازی های المپیک بپردازند و با استفاده از اسناد و مدارک موجود، رتیه بندی و مدال های کسب شده ورزشکاران ایرانی در 15 دوره حضور در بازی های المپیک تابستانی (1948 تا 2012) را بررسی و آن را...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 54

صفحات  191- 204

تاریخ انتشار 2019-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022