پیشبینی قیمت تسویه بازار برای خوشه های زمانی رقابت پذیری بازار با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته با الگوریتم ژنتیک: مطالعه بازار برق ایران

نویسندگان

چکیده

با قانون‌زدایی بازار و شکل‌گیری بازار روز بعد انرژی، در هرروز تولیدکنندگان انرژی اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت خود برای هر واحد به تفکیک ساعت، در حداکثر 10 پله به مدیریت‌شبکه می‌کنند و مدیریت‌شبکه با تعیین میزان تقاضا در روزبعد، قیمت‌تسویه بازار برای روز آتی را به همراه برندگان بازار اعلام می‌کند و بر اساس قیمت پیشنهادی تولیدکنندگان با آنها تسویه می‌کند. از این رو پیشبینی قیمت تسویه بازار برای شرکت کنندگان در بازار حائز اهمیت می‌یاشد و پیشبینی دقیق آن تاثیر بسزایی بر روی سود آنها خواهد داشت. نظر به رفتار فصلی قیمت تسویه‌بازار، در این مقاله از الگوریتم K-Means به منظور خوشه بندی فضای رقابتی بازار ایران استفاده شده است که مطابق با نتایج آن، رقابت در بازار برق ایران شامل سه خوشه رقابت بالا (فصول سرد سال)، رقابت کم (فصول گرم سال) و خوشه گذار می‌باشد، در نهایت با به کارگیری الگوریتم ژنتیک جهت انجام فرایند آموزش شبکه‌عصبی، قیمت تسویه بازار برای هر خوشه رقابتی به صورت مجزا پیشبینی شده است که مطابق با نتایج حاصله، مدل ارائه شده قابلیت پیشبینی قیمت تسویه بازار در روز بعد با دقت 95 درصد را دارد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش‌بینی بار در بازار برق با استفاده از مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم بهبود یافته جستجوی گرانشی

در این مقاله طراحی و بهینه‌سازی قوانین کنترل‌کننده فازی در سیتم قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی ارائه شده است. استفاده از کنترل‌کننده فازی PID یکی از روش‌های مناسب برای پایداری در سیستم-های نامطمئن و غیر خطی می‌باشد. رفتار کنترل‌کننده‌های فازی به اطلاعات طراحی شامل انتخاب توابع عضویت و قوانین کنترلی بستگی دارند. در روش-های طراحی سنتی، اطلاعات طراحی مبتنی بر تجربه افراد خبر...

متن کامل

بررسی مقایسه ای سازوکار حراج بازار برق ایران با سازوکار حراج قیمت تسویه کننده بازار

چکیده بررسی تأثیر سازوکار (مکانیزم) حراج انتخابی از بین حراج های متداول در بازارهای برق (حراج مبتنی بر قیمت تسویه کننده بازار و حراج مبتنی بر پرداخت برمبنای پیشنهاد) بر کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این راستا برای بررسی مقایسه ای سازوکار های حراج پرداخت برمبنای پیشنهاد ...

متن کامل

پیش بینی بار در بازار برق با استفاده از مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم بهبود یافته جستجوی گرانشی

در این مقاله طراحی و بهینه سازی قوانین کنترل کننده فازی در سیتم قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی ارائه شده است. استفاده از کنترل کننده فازی pid یکی از روش های مناسب برای پایداری در سیستم-های نامطمئن و غیر خطی می باشد. رفتار کنترل کننده های فازی به اطلاعات طراحی شامل انتخاب توابع عضویت و قوانین کنترلی بستگی دارند. در روش-های طراحی سنتی، اطلاعات طراحی مبتنی بر تجربه افراد خبر...

متن کامل

پیش بینی قیمت تسویه در بازار برق: الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بهبودیافته

با تشکیل بازار برق ایران در سال 1382، تولیدکنندگان انرژی با ثبت پیشنهاد قیمت خود به‌صورت روزانه در سامانه مدیریت شبکه، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.در این رقابت تنها تولیدکنندگانی پیروز هستند که قیمت پیشنهادی آن‌ها پایین‌تر از قیمت تسویه بازار در ساعات روز بعد باشد، ازاین‌رو پیش‌بینی قیمت تسویه بازار در روز بعد برای تولیدکنندگان انرژی امری حیاتی بوده و در کسب هر چه بیشتر سهم بازار برق ایران به...

متن کامل

پیش بینی قیمت تسویه در بازار برق: الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بهبودیافته

با تشکیل بازار برق ایران در سال 1382، تولیدکنندگان انرژی با ثبت پیشنهاد قیمت خود به‌صورت روزانه در سامانه مدیریت شبکه، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.در این رقابت تنها تولیدکنندگانی پیروز هستند که قیمت پیشنهادی آن‌ها پایین‌تر از قیمت تسویه بازار در ساعات روز بعد باشد، ازاین‌رو پیش‌بینی قیمت تسویه بازار در روز بعد برای تولیدکنندگان انرژی امری حیاتی بوده و در کسب هر چه بیشتر سهم بازار برق ایران به...

متن کامل

پیش‌بینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدل مارکوف سویچینگ گارچ

پس از تجدید ساختار بازار برق ایران و تبدیل آن به یک بازار رقابتی که قیمت برق را نیروهای حاکم بر بازار تعیین می‌نمایند، نوسانات قیمتی در این بازار افزایش یافته است. باتوجه به اینکه سری زمانی قیمت‌های بازار برق معمولاً‌ً دارای ویژگی‌های پیچیده مانند ناپایداری، شرایط غیرخطی و نوسانات زیاد است، ازاین­رو هدف اصلی این پژوهش، پیش­بینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدل­های تک‌رژیمی و ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 13

صفحات  84- 92

تاریخ انتشار 2018-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021