پیش‌بینی نقشه پوشش گیاهی بر مبنای عوامل ژئومورفولوژی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سبزکوه استان چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان

چکیده

نقشه‌های پوشش گیاهی بنیانی‌ترین ابزار مدیریت پوشش محسوب می‌شوند. روشهای متعددی برای تهیه این نقشه‌ها پیشنهاد شده که هر یک مبتنی بر اطلاعات پایه‌ای خاص و از دقت متفاوتی برخوردارند. روش ژئومرفولوژیکی یکی از این روشهاست که هدف این تحقیق بررسی دقت آن است. برای پیش‌بینی نقشه الگوی توزیع تیپ‌های گیاهی، سه نقشه رخساره‌های ژئومورفولوژی، سنگ شناسی و شکل زمین به عنوان متغیرهای مستقل و نقشه پوشش گیاهی منطقه نیز (روش فیزیونومی-فلوریستیک) به عنوان متغیر وابسته در مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه استفاده شد. نتایج نشان داد مدل مذکور قادر به بیان 39.1% تغییرات متغیر وابسته می‌باشد. این امر برای طبقات مختلف یکسان نبوده به طوری که قدرت تفکیک پذیری این مدل در مورد تیپ‌های گیاهی Sparse forest (sparse oak forest) و Astragalus morinus -Acantholimon festucaceum - Acanthophyllum bracteatum به ترتیب با 4/64%و 61.5 % بیشترین دقت پیش‌بینی و درمورد طبقه باغ و اراضی کشاورزی (ناشی از دخالت های انسانی و نه عوامل ژئومرفولوژیک) با وسعت تنها 3/0% منطقه با 2/1درصد کمترین دقت پییش‌ببینی را داشت. در نتیجه، این روش تا حدودی در پیش‌بینی توزیع پوشش گیاهی طبیعی با نتایج خوبی همراه بوده هر چند پوشش ازمتغیرهای دیگری مانند اقلیم و خاک که در این مطالعه بررسی نشده، دقت متغیرهای ورودی،عدم انطباق وضع فعلی با وضع پتانسیل پوشش، گاهاً همپوشانی آشیان اکولوژیک تیپ‌های گیاهی و پوشش اراضی مرتبط تأثیر می پذیرد. بنابراین، توصیه می‌شود این روش برای تفکیک پوشش‌های گیاهی که به پوشش طبیعی پتانسیل نزدیک‌تر هستند به کار رود

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

نقشه های پوشش گیاهی بنیانی ترین ابزار مدیریت پوشش محسوب می شوند. روشهای متعددی برای تهیه این نقشه ها پیشنهاد شده که هر یک مبتنی بر اطلاعات پایه ای خاص و از دقت متفاوتی برخوردارند. روش ژئومرفولوژیکی یکی از این روشهاست که هدف این تحقیق بررسی دقت آن است. برای پیش بینی نقشه الگوی توزیع تیپ های گیاهی، سه نقشه رخساره های ژئومورفولوژی، سنگ شناسی و شکل زمین به عنوان متغیرهای مستقل و نقشه پوشش گیاهی منط...

این تحقیق با هدف ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی  در تهیه نقشه پیش‌بینی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی و شناخت نقاط قوت و ضعف این روش انجام شد. بدین‌منظور بعد از تعیین واحدهای همگن با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و نقشه زمین‌شناسی با مقیاس 1:25000، نمونه‌برداری از پوشش گیاهی و عوامل محیطی انجام گرفت و نقشه مربوط به متغیرهای محیطی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی  و زمین آمار  تهیه شد. مت...

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حدود پراکنش مکانی، تهیه نقشه پیش­بینی پراکنش رویشگاه گونه­های گیاهی و شناخت نقاط قوت و ضعف این روش انجام شد. بدین­منظور بعد از تعیین واحدهای همگن با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و نقشه زمین­شناسی با مقیاس 1:25000، نمونه­برداری از پوشش گیاهی و عوامل محیطی انجام گرفت و نقشه مربوط به متغیرهای محیطی با استفاده از سیستم اطلاعات ج...

شبکه عصبی مصنوعی، ساختارهای پردازش اطلاعاتی جدیدی هستند که از روش‌های مخصوص شبکه‌های عصبی بیولوژیک استفاده می‌کنند. هدف از این مطالعه مدل‌سازی پراکنش گونه Seidlitziarosmarinus در مراتع شمال شرق سمنان با استفاده از مدل شبکه عصبی است. بدین منظور برای نمونه‌برداری از پوشش گیاهی در هر تیپ رویشی، 3 ترانسکت 750 متری مستقر و در هر ترانسکت 15 پلات با فواصل50 متر مستقر شد. نمونه‌برداری از خاک با توجه به...

حداکثر بارش 24 ساعته یکی از عامل‌های هواشناسی با ماهیتی بسیار تصادفی در مقایسه با سایر داده‌های مرتبط با بارندگی از جمله بارش‌های ماهانه و سالانه است. باتوجه به در دسترس نبودن داده‌های شدت-مدت-فراوانی (I-D-F) و قابلیت دسترسی بیشتر داده‌های حداکثر بارش 24 ساعته، برآورد بارش‌های کوتاه مدت بر مبنای بارش 24 ساعته اقدامی رایج در مطالعات و عملیات آبخیزداری است. برخی از مواقع این اطلاعات ناقص می‌باشد ...

رودخانه زاینده‌رود با طول حدود ٣٥٠ کیلومتر در جهت کلی غرب به شرق جریان دارد. این رودخانه از کوههای زاگرس (واقع در استان چهارمحال و بختیاری) سرچشمه گرفته و به تالاب گاوخونی (واقع در شرق اصفهان) ختم می‌گردد. این رودخانه نیازهای آبی کشاورزی، شهری و صنعتی را تأمین می‌کند. در این مقاله برخی پارامترهای کیفی آب شامل هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول، اسیدیته، بی‌کربنات و کلراید در طول رودخانه زاینده‌رود...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود