پیش بینی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز ارینجیوم آبی (Eryngium caeruleum) با کمک مدل‌ هیدروترمال‌تایم

نویسندگان

  • حمید رحیمیان مشهدی گروه زرعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
  • محمد لطفی اصل گیگلو گروه زرعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
  • محمدحسین نعیمی گروه زرعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
  • مصطفی اویسی گروه زرعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثر دما و رطوبت بر جوانه‌زنی بذر علف‌هرز ارینجیوم (Eryngium caeruleum) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم علف‌های ‌هرز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل هفت سطح دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سانتی‌گراد) و هفت سطح رطوبتی (0 ،2- ،4-، 6-، 8- ،10- و 12- بار) بودند و از مدل هیدروترمال‌تایم بردفورد برای توصیف جوانه‌زنی ارینجیوم استفاده شد. پارامترهای جوانه‌زنی شامل دمای پایه (Tb)، دمای مطلوب (To)، حداقل رطوبت لازم برای آغاز جوانه‌زنی (Wpb)، ضریب کاهشی (b) و انحراف معیار (Sigma) تحت تاثیر سطوح مختلف دما و رطوبت با استفاده از مدل هیدروترمال‌تایم به ترتیب 39/2، 52/23، 93/0-، 13/0 و 34/0 به‌دست آمدند. همچنین نتایج آزمایش نشان داد که سرعت و درصد جوانه‌زنی در دمای پایه تا پتانسیل 4- بار افزایش یافت و در دمای اپتیمم این خصوصیات جوانه‌زنی به بیشترین مقدار خود رسید. با توجه به نتایج به‌دست آمده از این آزمایش می‌توان گفت که بذرهای گیاه چوچاق در دماهای خیلی پایین و خیلی بالا به تنش خشکی مقاومت نداشته و در دمای 20 درجه سانتی‌گراد بیشترین مقاومت را از خود نشان می‌دهند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

BACKGROUND Herbal medicines have long been used for various ailments in various societies and natural bioactive compounds are gaining more and more importance due to various factors. In this context, three plant species i.e., Eryngium caeruleum, Notholirion thomsonianum and Allium consanguineum have been aimed for the scientific verification of their purported traditional uses against various i...

Mesquite is an invasive and problematic weed in warm and dry areas and so its management is very important. In order to study the effective factors on mesquite seed germination, the following studies were conducted to investigate: 1- seed viability; 2- the effect of constant temperatures on seed germination including 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40°C independent dark and independent light ...

آللوپاتی از جمله ابزارهای موجود در مدیریت علف‌های هرز می‌باشد که اخیراً به دلیل حرکت به سوی کشاورزی پایدار و کاهش مصرف علف‌کش‌ها مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک چاودار (Secale cereale L.) روی شش گونه علف‌هرز خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn.)، چچم (Lolium rigidum Gaudin)، خونی‌واش (Phalaris minor Retz.)، خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.)، خرفه (Portulaca olerace...

مدل سازی و پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه در بررسی های مرتبط با ریسک پذیری تاسیسات و سازه های وابسته، تغییرات ذخیره آبی دریاچه، ساخت و سازهای ساحلی و مسائل محیط زیست دریاچه اهمیت دارد. هدف اصلی از این تحقیق مدل سازی و پیش بینی تراز دریاچه ارومیه با استفاده از مدل سری های زمانی است. در این تحقیق از داده های تراز سطح آب دریاچه ارومیه در بازه زمانی 1345 تا 1387 استفاده، و تا سال 1395 پیش بینی ...

تأثیر عصاره میوه علف‌هرز عروسک پشت‌ پرده یکساله (Physalis divaricata) در تعامل با درجه حرارت، سرمادهی، خراش‌دهی، اسید سولفوریک و نیترات پتاسیم بر جوانه‌زنی بذر این علف‌هرز در قالب ارزیابی‌های آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. با کاهش یا افزایش دما فراتر از درجه حرارت بهینه 30 درجه سانتی‌گراد، درصد جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک ‌پشت ‌پرده یک‌ساله کاهش یافت. دامنه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک ‌پشت ‌...

در این پژوهش، از مدل های تجربی و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی محتوای رطوبت تعادلی بذر و مغز آفتابگردان استفاده شد. چهار مدل ریاضی هندرسون اصلاح‌شده، چانگ-پی فاست، هالسی و گب برای این منظور بکار رفت. دو نوع شبکة پس‌انتشار (پیشرو و پیشخور) مورد آزمون قرار گرفت. به منظور آموزش الگوهای ورودی، الگوریتم یادگیری لونبرگ-مارکوارت مورد استفاده قرار گرفت. محدوده‌های دما و رطوبت نسبی به ترتیب بین 25 ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود