پیش بینی خودکارآمدی مدیران و معاونان زن بر اساس هوش های چند گانه و مهارت اجتماعی

نویسندگان

  • امیدعلی حسین زاده استادیار، گروه علوم تربیتی،واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران (نویسنده مسئول)
  • پریناز رحیمی کارشناس ارشد، مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم تربیتی ،واحدشبستر،دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
چکیده

این پژوهش با هدف پیش بینی خودکارآمدی مدیران و معاونان زن شهرستان شبستربر اساس هوش های چند گانه و مهارت اجتماعی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیق توصیفی-همبستگی بوده و از نظر هدف نیز از نوع پژوهش کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و معاونان زن مدارس شهرستان شبستر به تعداد75 نفرمی باشد که از این تعداد63 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه هوش های چندگانه گاردنر، پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون و همکاران(1983) و پرسشنامه خودکارآمدی شوارزر و جرو سالم بود. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از روش آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان با استفاده از نرم افزار spss.23 استفاده شد. نتایج نشان داد از بین مولفه های هوش های چندگانه سه مولفه هوش کلامی(69/0r =)، هوش موسیقی(67/0r =) و هوش میان فردی(56/0r =) با خودکارآمدی مدیران و معاونان زن مدارس شهرستان شبستر رابطه دارد(0.01p < ). طبق نتیجه رگرسیون، 4/76 درصد از واریانس خودکارآمدی توسط هوش های چندگانه و مهارت اجتماعی تبیین می‌شود. بنابراین از آنجایی که خودکارآمدی مدیران و معاونان نیز با هوشهای چندگانه و مهارتهای اجتماعی آنان رابطه معنی داری دارد؛ لذا پیشنهاد می شود سازمان ها خودکارآمدی مدیران را از طریق ترتیب دادن هدف های قابل دسترس، جانشین سازی تجربه های موفق با تجربه های ناموفق و تقویت اعتماد به نفس تقویت نمایند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش های معنوی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان

The present study aims at explaining the relationship between the social, emotional, spiritual intelligence and the psychological well-being of students of Persian Gulf University in 2012-2013.The adopted methodology for the study has been based on &lsquo;the independent correlation.&rsquo; The case study included around 340 people exclusively chosen from the MA students of Persian Gulf Univers...

متن کامل

پیش بینی سلامت روان معلمان بر اساس خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی

مقدمه: خودکارآمدی و حمایت اجتماعی از عوامل تأثیرگذار در سلامت روان افراد محسوب می‌شود و به آن‌ها کمک می‌کند تا با شرایط تنش‌زا کنار بیایند و آسیب روانی کمتری را تجربه نمایند. هدف پژوهش حاضر پیش بینی سلامت روان معلمان بر اساس خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی است. روش کار: در پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر، جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی و متوسطه دوم شهر تهران بود که از م...

متن کامل

بررسی پیش بینی کننده های کاهنده هوش اجتماعی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه دانشجویان پزشکی

Background and purpose: social intelligence is a critical success factor &nbsp;in jobs and communications and early maladaptive schemas can ruin it.&nbsp; Purpose of This study was to examining the reducer predictors of social intelligence based on early maladaptive schemas in students. Method: this research was descriptive-correlation &nbsp;study. Through all medicine entrances, year of 88&nbs...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

پیش بینی شخصیت مرزی بر اساس مولفه های هوش هیجانی

مقدمه: تحقیقات، نارسایی‌های هیجانی در شخصیت مرزی را نشان داده‌اند.هدف از  پژوهش حاضر تبیین صفات مرزی بر اساس مولفه‌های هوش هیجانی مطابق با نظریه‌ی بار-آن بود.  روش‌کار: در این پژوهش توصیفی-مقطعی، نمونه‌ای به حجم 274 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه‌های پیام نور شهرهای تبریز و سراب در سال تحصیلی 90-1389 انتخاب و با مقیاس‌های شخصیت مرزی و هوش هیجانی بار-آن مورد آزمون ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 50

صفحات  -

تاریخ انتشار 2021-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021