پیش بینی خیانت زناشوئی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشوئی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر تبریز

نویسندگان

  • مرتضی عزیزی استادیار گروه روان شناسی عمومی . واحد سراب . دانشگاه آزاد اسلامی, سراب ایران (dr.azizim2013@ yahoo. com
چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش­بینی خیانت زناشویی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره­ی شهر تبریز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تبریز در سال 1397 بودند که از این جامعه، تعداد 200 زن به شیوه نمونه­گیری هدفمند از بین زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر تبریز انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های خیانت زناشویی واگهان، تفکیک خویشتن اسکورون و دلزدگی زناشویی پاینز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشویی با خیانت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. از سویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشویی می­توانند خیانت زناشویی را در زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر تبریز پیش­بینی کنند. بنابراین توجه به تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشویی نقش مهمی در خیانت زناشویی دارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین تفکیک خویشتن و رضایت مندی از زندگی مشترک زناشوئی در مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد

مطالعات انجام شده در زمینه اختلافات زناشویی نشان دهنده این مسئله است که عوامل مختلفی در شکل گیری اختلافات بین زوجین نقش دارند. پژوهش حاضر با عنوان" رابطه بین تفکیک خویشتن و رضایتمندی از زندگی زناشویی مشترک در مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد" می باشد. و این تحقیق در بررسی این فرضیه است که رابطه معنا داری بین تفکیک خویشتن و رضایتمندی از زندگی زناشویی مشترک وجود دارد. تعداد 50 نفر از ...

15 صفحه اول

تأثیر «آموزش های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای» بر «تعارض زناشویی» و «نگرش به خیانت زناشوئی»

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر «آموزش های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای» بر «تعارض زناشویی» و «نگرش نسبت به خیانت زناشوئی» انجام شده است. از بین زنان ساکن در شهر مشهد، با استفاده از فرمول کوکران، 400 نفر، با روش نمونه‌گیری گلوله برفی تعیین شدند. داده‌ها از طریق دو مقیاس «تعارض زناشویی» کنزاس و «نگرش به خیانت زناشویی» مارک واتلی گردآوری و از طریق آزمون‌های آماری تی مستقل، ANOVA و MANOVA تحلیل ش...

متن کامل

بررسی تاثیر مشاوره بر سلامت روان زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر ارومیه

  پیش زمینه: با توجه به اثرات سوء اختلالات سلامت روان بر ارتباطات زن حامله و ارتباط مادر و کودک و زن و شوهر اهمیت شناسایی راه­های عملی در پیشگیری از این اختلال، ضروری به نظر می­رسد.   هدف: مطالعه به منظور تعیین نقش مشاوره در سلامت روان زنان حامله صورت گرفت.   مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 200 زن حامله که در سال­های 83-1381 جهت مراقبت­های پره ناتال به مراکز بهداشتی شهر ارومیه مراجعه ن...

متن کامل

بررسی علل گرایش به خیانت زناشوئی در شهر ورامین

دراین پژوهش ما در پی بررسی علل گرایش به انواع خیانت زناشوئی وعوامل موثر بر آن در شهر ورامین بودیم و هدف ما از بررسی این مسئله یا موضوع نیز شناسائی عوامل موثر بر گرایش یا تداوم انواع خیانت زناشوئی در جامعه آماری و همچنین میزان اثر گذاری هریک از این عوامل بر پیدایش یا تداوم خیانت می باشد. سوالات متعددی، از جمله اینکه خیانت چگونه شکل می گیرد ،آیا جنسیّت در آن نقش دارد،آیا مدت زمان ازدواج می تواند د...

نقش پیش بینی کنندگی باورهای غیرمنطقی ارتباطی و مولفه های عشق بر دلزدگی زناشویی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز.

هدف از این پژوهش نقش پیش بینی کنندگی باورهای غیرمنطقی ارتباطی و مولفه های عشق بر دلزدگی زناشویی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز بود . نمونه آن را 203 نفر از زنان تشکیل داده که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه باورهای ارتباطی، پرسشنامه مولفه های عشق و پرسشنامه دلزدگی زناشویی. که نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد باورهای غیرمنطقی ارتباطی دلزدگی...

عوامل پیش بینی کننده رفتارهای تغذیه ای بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تبریز

سابقه و هدف: تغذیه مادران در طول بارداری عامل کلیدی در تضمین سلامت مادر و کودک است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتارهای تغذیه ای در بین زنان باردار شهر تبریز بر اساس تئوری شناختی اجتماعی انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال1393 با مشارکت 380 زن باردار مراجعه کننده به 10مرکز بهداشتی درمانی شهر تبریز انجام شد که به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب و وارد مطال...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 43

صفحات  7- 17

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021