پیش بینی رشد شغلی بر اساس سبکهای هویت در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر بجنورد

نویسندگان

چکیده

در مفهوم رشد شغلی رهنمودهای مهمی برای انتخاب شغل و اشتغال، که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رشد هویت است، وجود دارد. هدف این پژوهش پیش‌بینی رشد شغلی بر اساس سبکهای هویت (مدل برزونسکی) در دانشجویان مراکز آموزش‌عالی شهر بجنورد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان مراکز آموزش‌عالی شهر بجنورد در سال تحصیلی 91-1390 بودند. نمونه پژوهش شامل 500 نفر دانشجو (217 نفر زن و 283 مرد) بود که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک هویت با ضرایب آلفای کرونباخ بین 65/0 تا 68/0 و فرم کوتاه پرسشنامه رشد شغلی با ضریب بازآزمایی 75/0 برای قسمت اول و 81/0 برای قسمت دوم بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پژوهش علاوه بر روشهای آمار توصیفی از آزمونهای کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین سبک هویت اطلاعاتی و رشد شغلی ارتباط آماری مثبت و معنادار و بین سبک هویت سردرگم و رشد شغلی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی پیش‌بینی‌کننده مثبت و معناداری برای رشد شغلی محسوب می‌شود. در تبیین نتایج پژوهش حاضر می‌توان به ویژگیهای مشابه سبک هویت اطلاعاتی و فرایند انتخاب شغل اشاره کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

چرایی اجتماعی پدیده پنهان سازی هویت ایثارگری در میان دانشجویان شاهد مراکز آموزش عالی شهر بابلسر

فرزندان شهدا خاصه دانشجویان شاهد، هویت ایثارگری خود را پنهان می نمایند؛ چرا؟ هدف اصلی این پژوهش کاوش در چرایی اجتماعی پنهان سازی هویت ایثارگری دانشجویان شاهد مراکز آموزش عالی شهرستان بابلسر بوده است. مبتنی بر نظریه زمینه­ای، تعداد 22 نفر از دانشجویان شاهد در پژوهش شرکت نمودند که 17 نفر (اکثریت) از این دانشجویان اقدام به پنهان سازی هویت ایثارگری نمودند. نتایج حاصله از  مصاحبه­های نیمه ساخت یافته...

متن کامل

بررسی رابطه بین عدالت رویه ای و اثربخشی سازمانی در مراکز آموزش عالی شهر بجنورد

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین عدالت رویه ای و اثربخشی سازمانی در مراکز آموزش عالی شهر بجنورد انجام پذیرفته است، روش تحقیق پیمایشی و ابزار پژوهش شامل پرسش نامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورفن1 و پرسش نامه استاندارد اثربخشی سازمانی پارسونز2 بهره گرفته شده است. روایی آنها تأیید و پایایی آنها با استفاده از آزمون کرونباخ به ترتیب 81% و 89%  به دست آمده است. جامعه مورد مطالعه که تعداد آنان 8...

متن کامل

بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی

  Depression is the commonest psychiatric problem, in college students can be caused by exam anxiety, educational pressures, emotional problems and puberty. The prevalence of depression among students is estimated to be 10.54% to 64.9%. Controlling the problem is the result of first recognizing it in the students and to do so, we selected 134 college students and asked them to complete Beck que...

متن کامل

تأثیر عوامل تنش‌زای شغلی بر عملکرد مراکز آموزش عالی

پژوهش حاضر با عنوان تأثیر عوامل تنش‌زای شغلی بر عملکرد کارکنان اداری و علمی یکی از مراکز آموزش عالی کشور به ‌منظور شناسایی عوامل تنش‌زای شغلی و راه‌های مقابله با آن، و هدف بالا بردن میزان عملکرد کارکنان به انجام رسیده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 95 نفر کادر اداری و 85 نفر کادر آموزشی است. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق، پرسشنامه سنجش تن...

متن کامل

پیش بینی شادکامی بر اساس سبک پردازش هویت

هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین سبک های هویت و شادکامی دانش آموزان دبیرستان های شهر مشگین شهر است. روش پژوهش حاضر از نوع، توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مدارس شهرستان مشگین شهر بود که در این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 350 نفر (169پسر، 181 دختر) از میان دانش آموزان انتخاب شدند. برای ارزیابی متغیرها از پرسشنامه سبک های هویت (ISI ,6G؛ برزونسکی، 1992)،...

متن کامل

پیش بینی سبک های هویت بر اساس سبک های دلبستگی

Current study performed to predict of identity styles through attachment styles. The method of this study was descriptive in kind of correlation. The study sample included 130 students from Bu Ali Sina University, were selected using multistage cluster sampling. Attachment styles were evaluated by Hazan & shaver Adult Attachment Scale (AAS) and identity styles evaluated by berzonsky identity st...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 19  شماره 2

صفحات  161- 175

تاریخ انتشار 2013-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021