پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس سبک های دلبستگی و سطوح مختلف سازگاری

نویسندگان

  • آقایوسفی, علیرضا دانشگاه پیام نور، تهران
  • رازقی, فاطمه السادات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
  • زراعتی, رقیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
  • پورعبدل, سعید دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده

Objectives: The aim of the present study was to predict students&rsquo; academic performance based on attachment styles and different levels of adjustment. Method: This is a correlational study. Samples included 383 students (167 girls and 216 boys) who were chosen using multi-stage cluster sampling from high school students of district 2 in Tehran; they completed Collins and Read&rsquo;s Revised Adult Attachment Scale (RAAS) and Singha and Sing&rsquo;s Adjustment Inventory for high School Students (AISS). Students' grade-point averages were used to measure their academic performance. Data were analyzed using Pearson&rsquo;s correlation and analysis of regression. Results:&nbsp; The results revealed a significant negative correlation between avoidant and anxiety attachment styles with academic performance (p<0.05; r=-0.43, r=-0.56, respectively), and significant positive correlation (p<0.05, r=0.56) between safe attachment style and academic performance. Also, academic, emotional and social adjustment had a significant relationship with students&rsquo; academic performance (r=0.66, r=0.67, r=0.71, respectively; p<0.05). About 62% variance of academic performance was predictable by attachment and adjustment styles. Conclusion: Considering the results of the current study, the importance of attachment styles and different levels of adjustment should be considered as important factory in academic achievement of students.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس سبک های دلبستگی و سطوح مختلف سازگاری

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش­آموزان بر اساس سبک­های دلبستگی و سطوح مختلف سازگاری انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش­آموزان دختر و پسر دبیرستانی منطقه 2 شهر تهران در سال 93-94 می باشد. نمونه مورد تحقیق شامل 383 دانش­آموز (167 دختر و 216 پسر) است که به روش نمونه­گیری خوشه ای چندمرحله­ای، از بین دانش­آموزان دبیرستان­ه...

متن کامل

پیش بینی سبک های هویت بر اساس سبک های دلبستگی

Current study performed to predict of identity styles through attachment styles. The method of this study was descriptive in kind of correlation. The study sample included 130 students from Bu Ali Sina University, were selected using multistage cluster sampling. Attachment styles were evaluated by Hazan & shaver Adult Attachment Scale (AAS) and identity styles evaluated by berzonsky identity st...

متن کامل

پیش بینی سازگاری عاطفی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدل زیستی شخصیت گری

سابقه و هدف: یکی از نظریه‌های روانی-عصبی در مورد شخصیت، نظریه حساسیت به تقویت‌گری می‌باشد که این نظریه با تاکید بر سیستم‌های مغزی رفتاری به تبین برخی متغیرهای روانشناختی پرداخته است. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سیستم-های فعال‌ساز (BAS ) و بازدارنده رفتار (BIA ) با سازگاری اجتماعی، عاطفی و تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. روش بررسی: از بین دانش آموزان دبیرستانی مشغول به تحصیل سال تحصیلی 1...

متن کامل

پیش بینی عضویت در شبکه های مجازی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس سبک های فرزندپروری و سازگاری

چکیده هدف: هدف پژوهش تعیین سهم سبک­های فرزندپروری و سازگاری اجتماعی در پیش بینی عضویت دانش آموزان پیش دانشگاهی در شبکه های اجتماعی و رابطه عضویت در شبکه ها با عملکرد تحصیلی آن ها بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری 350 پسر پیش دانشگاهی شهرستان بیرجند بود که از دبیرستان تیزهوشان بیرجند 80 نفر به صورت تمام شمار و از جامعه 270 نفری مشغول به تحصیل در 8 دبیرستان عادی به روش نمونه­گیری تصادفی خ...

متن کامل

پیش بینی سازگاری با ناباروری براساس سبک های دلبستگی

Background & Aims: Infertility as a threat to reproduction and survival experience provides related stress for infertile couples. Since stress is the ability to activate the attachment, infertility and stress reactions may affect the to adapt of infertile couples. The present study was aimed to investigate prediction between attachment styles and adjustment to infertility. Materials & Metho...

متن کامل

پیش بینی میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه بر اساس مهارت‌های فراشناختی و خودنظم بخشی

زمینه و اهداف: این پژوهش باهدف تعیین رابطه مهارت‌های فراشناختی و خود نظم‌بخشی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 2016-2015 انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و ازنظر ماهیت همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 2016-2015، به تعداد50707 نفر تشکیل دادند که از بین آن‌ها ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 21  شماره 4

صفحات  308- 316

تاریخ انتشار 2016-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022