پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران بر اساس رضایت شغلی، ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی

نویسندگان

  • اصغری, فرهاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
  • جوکار, اسماعیل دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
  • دهقانی, یوسف دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
چکیده

مقدمه: فرسودگی شغلی یکی از عوامل مؤثر در کاهش کارایی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمانی و روانی پرستاران است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین فرسودگی شغلی با رضایت شغلی، ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی روانشناختی در پرستاران انجام شد. روش کار: این مطالعه یک پژوهش کاربردی از نوع همبستگی بود. نمونه‌ای به حجم 240 نفر از پرستاران شهرستان لاهیجان به روش نمونه‌گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی Maslach & Jackson، پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO، پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه رضایت شغلی استفاده شد. آزمون روایی همگرا برای آنها به ترتیب (73/0، 68/0، 75/0 و 74/0) و ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی نیز به ترتیب (89/0، 93/0، 85/0 و 93/0) بوده است. در نهایت، داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه در نرم‌افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که رضایت شغلی پیش بینی کننده فرسودگی شغلی می‌باشد، (24/0 = β، 002/0 < P)، همچنین تحلیل همبستگی نشان داد که بین بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد (05/0 > P)، بین متغیر رضایت شغلی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد (05/0 > P)، اما بین متغیر فرسودگی شغلی با ویژگی‌های شخصیت رابطه وجود ندارد (19/0 > P). نتیجه گیری: بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که بهزیستی روانشناختی می‌تواند فرسودگی شغلی را افزایش دهد، اما ویژگی‌های شخصیتی و ابعاد مختلف شخصیت نتوانسته است فرسودگی شغلی را پیش بینی نماید. همچنین با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، می‌توان نتیجه گرفت که با تدارک دیدن آموزش و تمرین‌های مربوط به ارتقاء بهزیستی روانشناختی و نیز راهکارهای افزایش رضایت شغلی در پرستاران، سطح فرسودگی شغلی پرستاران را کاهش داد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی فرسودگی شغلی بر مبنای تاب آوری روانشناختی در پرستاران بر اساس جنسیت

سابقه و هدف: فرسودگی شغلی یک پدیده روان شناختی مزمن خستگی و بی علاقگی در محل کار است، از جمله عواملی که باعث سازگاری مؤثر با عوامل خطر می شود و می تواند نقش موثری در کاهش فرسودگی شغلی داشته باشد، تاب آوری است. این مطالعه با هدف پیش بینی فرسودگی شغلی بر مبنای تاب آوری با توجه به نقش متغیر جنسیت انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات و ارتباط بین ...

متن کامل

پیش بینی استرس و فرسودگی شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی پرستاران

این پژوهش با هدف پیش بینی استرس و فرسودگی شغلی براساس ویژگی های شخصیتی در پرستاران انجام شد. روش مطالعه، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری همۀ پرستاران مشغول به کار در بیمارستان های شهر تهران در سال 1393 بودند. نمونۀ مورد نظر 300 پرستار است که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣۀ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺴﻠﺶ (1986)، نسخۀ ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎمۀ ویژگی های پنج عاملی شخصیتی ﻧﺌﻮ (ﻣﻚ ﻛﺮا و ﻛﺎﺳﺘﺎ، 1...

متن کامل

پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران زن بر اساس احترام سازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش احترام سازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران زن بود. روش این پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن را همه پرستاران زن بیمارستان های دو شهرآبادان و خرمشهر در زمان پژوهش(380 نفر ) تشکیل می دادند. به دلیل محدود بودن تعداد جامعه آماری و پیشگیری از افت آزمودنی ، نمونه گیری نداشته وپرسشنامه های پژوهش بین همه پرستاران زن در بیمارستان های مورد نظر توزی...

متن کامل

پیش بینی اهمال کاری سازمانی و رضایت از زندگی بر اساس فرسودگی شغلی و سابقه خدمت

اهداف: اهمال کاری عوارض منفی و نامطلوبی در سازمان بر جای می گذارد که کاهش بهره وری، نارضایتی مراجعان، کاهش انگیزه کارکنان و افزایش غیبت و جابه جایی از جمله آنهاست. هدف از این پژوهش پیش بینی اهمال کاری بر اساس فرسودگی شغلی و سابقه خدمتی در بین کارکنان یک یگان نظامی بوده است. روش‌ها: این پژوهش از نوع مقطعی و جامعه پژوهش کلیه نیروهای رسمی شاغل در یک یگان خدمتی بودند که به روش تصادفی 100 نفر از آنا...

متن کامل

نقش پیش بینی کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویی و فرسودگی شغلی پرستاران زن

Abstract Background & aim: Emotion regulation strategies are so important in the job burnout and marital satisfaction. Here we investigate the relationships between cognitive emotion regulation strategies, job burnout and marital satisfaction among female nurses. Material & Methods: In this descriptive-correlation study, participants included 140 female nurses were practitioner in hospit...

متن کامل

نقش سرسختی روانشناختی و خلاقیت در پیش بینی رضایت شغلی پرستاران

The purpose of this study was to investigate the role of psychological hardiness and creativity in the prediction of job satisfaction of nurses. The method is descriptive - correlation and statistical population included all male and female nurses living in the city of Sanandaj. The sample consisted of 120 nurses (60 females, 60 males), which were selected using multistage cluster sampling (clu...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 5

صفحات  61- 70

تاریخ انتشار 2017-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022