پیش بینی قیمت تسویه در بازار برق: الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بهبودیافته

نویسندگان

چکیده

با تشکیل بازار برق ایران در سال 1382، تولیدکنندگان انرژی با ثبت پیشنهاد قیمت خود به‌صورت روزانه در سامانه مدیریت شبکه، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.در این رقابت تنها تولیدکنندگانی پیروز هستند که قیمت پیشنهادی آن‌ها پایین‌تر از قیمت تسویه بازار در ساعات روز بعد باشد، ازاین‌رو پیش‌بینی قیمت تسویه بازار در روز بعد برای تولیدکنندگان انرژی امری حیاتی بوده و در کسب هر چه بیشتر سهم بازار برق ایران به صورت روزانه توسط آنها تاثیرگذار است. در این مطالعه با ترکیب الگوریتم K-means و ماشین بردار پشتیبان، مدل جدیدی جهت پیش‌بینی قیمت تسویه بازار در روز بعد ارائه‌شده است. مطابق با نتایج حاصل از پیاده‌سازی مدل پیشنهادی بر روی داده‌های سال 1395 و 1396، هفت خوشه رقابتی برای بازار برق ایران شناسایی‌شده، که متوسط دقت مدل پیشنهادی در پیش‌بینی قیمت تسویه بازار در هر یک از این خوشه‌ها برای سال‌های 1395 و 1396به ترتیب برابر با 96 و 94 درصد می‌باشد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

توانایی ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی

درماندگی مالی پیش از ورشکستگی مالی رخ می‌دهد و پیش بینی موثر آن یک مسئله‌ی مهم و چالش برانگیز برای شرکت‌ها می‌باشد. تحقیق حاضر به پیش بینی درماندگی مالی در قالب مدل ماشین بردار پشتیبان و با استفاده از ترکیبات جریان نقد می‌پردازد. اهمیت ابزارهای داده کاوی، و توانایی این ابزارها در پیش بینی و طبقه بندی متغیرها، استفاده از آن‌ها را در مباحث مختلف مالی از جمله پیش بینی ورشکستگی، پیش بینی درماندگی م...

متن کامل

پیش بینی قیمت برق به کمک روش ماشین بردار پشتیبان

دربازارهایبرققیمتانرژیالکتریکیدرطولروزمتغیر می-باشد.اینموضوعبرنامهریزیومدیریت مصرفمشتریان راتحت-الشعاعقراردادهاست.مصرفکنندگانانرژی الکتریکیجهتمدیریتمصرفبهینهنیازمندبهدانستن قیمتانرژیالکتریکیدرساعاتآیندهمی باشند . اینامر پیشبینیقیمتبرقرابرایمصرفکنندگانضرورینموده است. پیشبینیقیمتانرژیالکتریکیازپیچیدگیبیشتری نسبتبهپیشبینیباربرخورداراست. بارشبکهدرطولیکشبانهروزتغییراتزیادیدارد . به همیندلیلتولیدکنند...

15 صفحه اول

توانایی ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی

درماندگی مالی پیش از ورشکستگی مالی رخ می دهد و پیش بینی موثر آن یک مسئله ی مهم و چالش برانگیز برای شرکت ها می باشد. تحقیق حاضر به پیش بینی درماندگی مالی در قالب مدل ماشین بردار پشتیبان و با استفاده از ترکیبات جریان نقد می پردازد. اهمیت ابزارهای داده کاوی، و توانایی این ابزارها در پیش بینی و طبقه بندی متغیرها، استفاده از آن ها را در مباحث مختلف مالی از جمله پیش بینی ورشکستگی، پیش بینی درماندگی م...

متن کامل

پیش بینی ژن‏ های بیماری با استفاده از دسته‏ بند تک‌کلاسی ماشین بردار پشتیبان

Abstract: In disease gene identification and classification, users are only interested in classifying one specific class, disease genes, without considering other classes (non-disease genes). This situation is referred to as one-class classification. Existing machine learning-based methods typically use known disease gene as positive training set and unknown genes as negative training set to bu...

متن کامل

بررسی مقایسه‌ای توان مدل‌های ترکیب گوسی و ماشین بردار پشتیبان در تشخیص و پیش‌بینی حباب قیمتی

هدف این مقاله بسط و توسعه روش هایی مبتنی بر ساختار های شبکه ای و دارای پایه و مبنای ریاضی است که توانایی تشخیص حباب قیمت را در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. در این مطالعه هدف ارائه مدلی برای تخمین حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور به روش غربالگری نمونه ای به حجم 504 سهم شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و اطالعات مربوط به قیمت و حجم معامالت آنه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 11

صفحات  7- 34

تاریخ انتشار 2018-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021