پیش بینی موفقیت تحصیلی براساس سبک های هویت و خودکارآمدپنداری (فردی و جمعی) دانش آموزان

نویسندگان

  • ژاله رفاهی مدیرگروه مشاوره/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش سبک های هویت و خودکارامدپنداری (فردی و جمعی) در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-1392 بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان و نمونه مورد مطالعه شامل 274 دانش آموز پسر دبیرستانی شهر اصفهان بودکه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار پ‍‍ژوهش آزمون سبک های هویت برزونسکی(1989)، پرسشنامه خودکارآمدپنداری فردی بندورا(1997) و پرسشنامه خودکارآمدپنداری جمعی کیم و پارک(1999) بود. داده ها با آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج در سطح 99/. اطمینان نشان داد که رابطه بین سبک هویت اطلاعاتی و سبک هویت هنجاری، خودکارآمدپنداری فردی و جمعی و نیز رابطه دو متغیر موفقیت تحصیلی و تعهد هویت بالا و معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که به ترتیب متغیرهای تعهد هویت، خودکارآمدپنداری فردی و سبک هویت هنجاری توانایی پیش بینی بیشترین واریانس موفقیت تحصیلی را دارا بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس سبک های دلبستگی و سطوح مختلف سازگاری

Objectives: The aim of the present study was to predict students’ academic performance based on attachment styles and different levels of adjustment. Method: This is a correlational study. Samples included 383 students (167 girls and 216 boys) who were chosen using multi-stage cluster sampling from high school students of district 2 in Tehran; they completed Collins and Read’s Revis...

متن کامل

پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس مهارت های ارتباطی و سبک های هویت دانش آموزان

هدف: این پژوهش با هدف پیش­بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس مهارت های ارتباطی و سبک های هویت انجام شد. روش: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری211 نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهرستان رامیان در نیمسال اول سال تحصیلی 93-94 بودند. روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شد و آزمون مهارت های ارتباطی کوئین دام، پرسشنامه سبک هویت و آزمون اهمال کاری تحصیلی سواری را تکمیل نمودند. یافته ­ه...

متن کامل

پیش بینی سازگاری تحصیلی براساس سبک های یاد گیری و خود تنظیمی تحصیلی

The aim of this study is to investigate the role of learning style and academic self-regulation in order to predict academic adjustment among students. In this project, 250 female students of Shiraz University have participated. These students have chosen by the stratified cluster sampling method. They answered to the self-regulation Bouffurd (1995), Kolb learning style (1985), academic adjustm...

متن کامل

رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم

هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین سبک‌های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی قم است. جامعه مورد مطالعه شامل 16813 دانش‌آموز پسر دبیرستانی شهر قم در سال تحصیلی 87-1386 است و نمونه مورد مطالعه شامل260 دانش‌آموز می‌باشد که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پ‍‍ژوهش آزمون سبک‌های هویت برزونسکی(1989)، چک لیست بهداشت روانی...

متن کامل

پیش بینی سبک های هویت بر اساس سبک های دلبستگی

Current study performed to predict of identity styles through attachment styles. The method of this study was descriptive in kind of correlation. The study sample included 130 students from Bu Ali Sina University, were selected using multistage cluster sampling. Attachment styles were evaluated by Hazan & shaver Adult Attachment Scale (AAS) and identity styles evaluated by berzonsky identity st...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  144- 166

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022