پیش بینی وقوع یخبندان تابشی با استفاده از حداقل داده های هواشناسی مطالعه موردی: شاهرود(استان سمنان)

نویسنده

چکیده

از میان انواع یخبندان ها، یخبندان تابشی به لحاظ فراوانی وقوع و امکان حفاظت موثر توسط روشهای فعال، از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین پیش‌بینی دقیق دمای حداقل، با استفاده از یک مدل پیش بینی تجربی با امکان کالیبره شدن برای شرایط محلی و کاربری آسان و همچنین برآورد ساعتی میزان تغیرات دما (روند) طی شب‌هایی با رخداد یخبندان تابشی، جهت تعیین زمان شروع و پایان روشهای حفاظت فعال ضروری به نظر می‌رسد.در این راستا هدف از این تحقیقپیش‌بینی دمای حداقل با استفاده از یک مدل چند جمله‌ای می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های ساعتی ایستگاه سینوپتیک شاهرود در ماههای ژانویه، فوریه طی دوره آماری 1984-2010 واز پارامترهایی مانند دمای خشک در زمان غروب وh ساعت بعداز غروب آفتاب و دمای حداقل روز بعد، مدل پیش بینی دمای حداقل ارائه گردید.مقدار ضریب همبستگی مربوط به داده های دمای حداقل مشاهده شده و پیش بینی شده توسط مدل، حاکی از اطمینان بالای معنی داری می باشد. همچنین مقدار ریشه دوم میانگین مربعات خطا (RMSE) برای مدل ارائه شده در ماه ژانویه به میزان 2/0درجه سانتیگراد رسیده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی وقوع بارش روزانه با استفاده از داده های هواشناسی روزهای قبل (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

هدف از این تحقیق، پیش­بینی وقوع بارش روزانه شهر اصفهان با استفاده از داده­های هواشناسی 1 تا 7 روز قبل می­باشد. برای این منظور،داده­های هواشناسی دوره 2009-2000 با استفاده از مدل­های هوشمند بردار پشتیبان، k-نزدیک­ترین همسایگی، شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم بررسیگردید. نتایج نشان داد که در هر چهار روش، دقت پیش­بینی بهترین سناریوها با استفاده از داده­های 6 و 7 روز قبل، کمتر از 75 درصد بود، اما با ا...

متن کامل

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر-تعرق با حداقل داده های هواشناسی

برآورد دقیق تبخیر- تعرق در اعمال مدیریت بهینۀ منابع آب، ضروری است. تبخیر - تعرق مؤلفه مهمی در توازن آب در مناطق مختلف به شمار می‌رود. مهندسین آب با علم به اینکه چه مقدار از آب آبیاری به مصرف محصول می‌رسد، قادر به محاسبه مهمترین جز آب در سیکل هیدرولوژیک یعنی تبخیر - تعرق خواهند بود. در مطالعه حاضر تبخیر– تعرق روزانه دشت ارومیه با استفاده از داده‌های هواشناسی طی دوره آماری 1390 – 1363 به روش فائو...

متن کامل

تعیین اطلس احتمال وقوع حداقل دمای استان فارس با استفاده از آمار هواشناسی

In the present research, for the development of Fars province minimum temperature atlas, minimum daily temperature data of 20 evaporative stations of Fars Regional Water Organization and five synoptic stations of Fars Meteorological Organization were used. At first, two starting times were selected for all of the stations. The first was the first day of Farvardin for analyzing the spring frost ...

متن کامل

تعیین اطلس احتمال وقوع حداقل دمای استان فارس با استفاده از آمار هواشناسی

In the present research, for the development of Fars province minimum temperature atlas, minimum daily temperature data of 20 evaporative stations of Fars Regional Water Organization and five synoptic stations of Fars Meteorological Organization were used. At first, two starting times were selected for all of the stations. The first was the first day of Farvardin for analyzing the spring frost ...

متن کامل

تعیین اطلس احتمال وقوع حداقل دمای استان فارس با استفاده از آمار هواشناسی

در این تحقیق به منظور تهیه اطلس احتمال وقوع حداقل دما استان فارس از پارامتر حداقل روزانه دمای 20 ایستگاه تبخیرسنجی سازمان آب منطقه ای و 5 ایستگاه سینوپتیک سازمان هواشناسی در استان فارس استفاده گردید. ابتدا دو معیار زمانی اول فروردین ماه (برای تجزیه و تحلیل سرماه های بهاره) و اول مـهرماه (برای تجزیه و تحلیل یخبندان های پاییزه و زمستانه)در نـظر گـرفته شـد. هم چنین محـدوده دمـایی صفر الی 5/1- درجه...

متن کامل

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر-تعرق با حداقل داده های هواشناسی

برآورد دقیق تبخیر- تعرق در اعمال مدیریت بهینۀ منابع آب، ضروری است. تبخیر - تعرق مؤلفه مهمی در توازن آب در مناطق مختلف به شمار می رود. مهندسین آب با علم به اینکه چه مقدار از آب آبیاری به مصرف محصول می رسد، قادر به محاسبه مهمترین جز آب در سیکل هیدرولوژیک یعنی تبخیر - تعرق خواهند بود. در مطالعه حاضر تبخیر– تعرق روزانه دشت ارومیه با استفاده از داده های هواشناسی طی دوره آماری 1390 – 1363 به روش فائو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 34

صفحات  125- 136

تاریخ انتشار 2017-03-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021