پیکربندی راهبردهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران ، مورد مطالعه: هتل ها و هتل آپارتمان های شهرستان مشهد

نویسندگان

  • حامد مختاری دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده

حوزه راهبرد عملیاتی در سالهای اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. اما هنوز کمبود تحقیقات، به ویژه تحقیقات تاکسنومیک در حوزه راهبردهای عملیات خدماتی احساس می شود. با توجه به اینکه صنعت گردشگری و به ویژه هتلداری نقش عمده ای در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و از طرف دیگر با توجه به ویژگی های گردشگری منحصر به فرد شهرستان مشهد در ایران اهمیت و ضرورت اینگونه تحقیقات بر کسی پوشیده نیست. هدف این تحقیق ارائه تاکسنومی از راهبردهای عملیات خدماتی هتلها و هتل آپارتمان های ایران در قلمرو مشهد است که اولین تحقیق در این حوزه در ایران است. نمونه آماری این تحقیق شامل 80 هتل و 65 هتل آپارتمان است. نتایج تاکسنومی ارائه شده به توسعه دانش مدیریت عملیات کمک می نماید و نشان دهنده اهمیت و جایگاه کنونی تصمیمات ساختاری و زیر ساختاری راهبرد عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران است. این تحقیق از تحلیل خوشه ای کای میانگین برای گروه بندی بر مبنای ابعاد نه گانه معرف راهبرد عملیات خدماتی استفاده می کند. با انجام تحلیل تشخیصی چندگانه، اثر بخشی روش گروه بندی مورد استفاده نشان داده شده است. چهار خوشه راهبردی شناسایی شدند که هر یک از این گروهها تمایل دارند بر ابعاد راهبردی عملیات خدماتی مختلفی تاکید کنند. نتایج حاکی از تفاوت این الگوها نسبت به مطالعات قبلی در قلمروهای دیگر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل های شهر مشهد)

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت کیفیت خدمات هتل ها و رضایت مشتریان در شهر مشهد است. با مطالعه تحقیقات پیشین مدل مفهومی خاصی طراحی شد و کیفیت خدمات هتل ها با استفاده از مدل آمیخته «بومز و بیتنر» مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش، با استفاده از بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه محقق ساخته، داده های مورد نیاز از 196 نفر از مشتریان هتل های شهر مشهد و 90 نفر از مدیران و کارشناسان این هتل ه...

متن کامل

بررسی شاخص های بهداشت محیطی هتل ها ، هتل آپارتمان ها و میهمان پذیر های شهر شیراز

Introduction: Many countries are considered tourism industry as the source of income. This study aimed to determine environmental health indicators of accommodating centers of Shiraz and the role of health advisor and degree of hotel management in raising the amount of health indicators of the accommodating centers in Shiraz, 2011. Methods: This study was descriptive and case study. For dete...

متن کامل

خوشه بندی هتل ها و هتل آپارتمان های شهرستان مشهد بر اساس کیفیت خدمات

از آن جا که امروزه هتل ها به عنوان یکی از عناصر رو به رشد برای توسعه مقاصد گردشگری مورد استفاده قرار می گیرند و صاحبان کسب و کارهای مرتبط با هتل نقش پررنگ تری می توانند به طور عمومی در راستای جذب بیشتر گردشگر به کشور یا منطقه و یا به طور خاص در راستای افزایش مشتریان خود بازی کنند. لذا هدف این مطالعه با توجه به اهمیت خوشه های استراتژیک در بخش خدمات، ارایه خوشه بندی از کیفیت خدمات در این حوزه است...

15 صفحه اول

تأثیر کیفیت خدمات بررضایت مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر تبریز)

تحقیق حاضر با هدف تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در صنعت هتل داری در هتل های پنج ستاره استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل های پارس ائل گلی و شهریار در تابستان 1395  صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از میهمانان هتل های 5 ستاره تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها،  توصیفی و...

متن کامل

بررسی شاخص های بهداشت محیطی هتل ها ، هتل آپارتمان ها و میهمان پذیر های شهر شیراز

چکیده مقدمه: بسیاری از کشورها صنعت گردشگری را به عنوان منبع اصلی درآمد می دانند. این تحقیق با هدف تعیین شاخص های بهداشت محیطی مراکز اقامتی شهر شیراز و نقش مشاور بهداشتی و مدرک دوره هتل داری متصدی مراکز اقامتی در بالا بردن میزان شاخص های بهداشتی مراکز اقامتی شهر شیراز، درسال 1389انجام گردید. روش بررسی: این مطالعه، به صورت توصیفی_مقطعی انجام شد. برای تعیین شاخص های بهداشت محیطی اماکن با توجه به آ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 17

صفحات  33- 90

تاریخ انتشار 2012-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023