چارچوب پایش عملکرد شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری یزد با رویکرد ترکیبی DEA/GP

نویسندگان

  • سید محمود زنجیرچی
  • فاطمه عزیزی
  • سید حیدر میرفخرالدینی
چکیده

ارزیابی عملکرد امری ضروری جهت تصمیم‌گیری در سازمان‌ها است. به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، مدیران نیازمند داشتن اطلاعاتی از عملکرد سازمان خود و تصمیم‌گیری برای بهبود آن می‌‌باشند. بنابراین وجود الگوی به منظور ارائه بازخورد در جهت بهبود عملکرد سازمان‌ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز، بسیار ضروری و منطقی به نظر می‌رسد. با توجه به جایگاه ارزیابی در سازمان‌ها و اهمیت پارک علم و فناوری در توسعه فناورى و رشد اقتصادی کشور‌ها، هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد 33 شرکت‌‌ فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد با استفاده از الگوی ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی از نوع BCC به منظور کمک به مدیران در شناسایی شرکت‌های موفق و ناموفقاست. این الگو به دلیل دقت بالا در ارزیابی عملکرد واحد‌های تصمیم‌گیری و شناسایی دقیق واحد‌های موفق و ناموفق مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو جهت بیان قابلیت و دقت بالای این الگو در تفکیک واحد‌های تصمیم‌گیری، الگوی ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی با الگوی BCC از نوع خروجی محور، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که در صورت استفاده از الگوی GPDEA-BCC تعداد واحدهای کارا از 23 به 4 واحد کاهش پیدا می‌کند و این امر نشان‌دهنده دقت بالای الگوی مذکور می‌باشد. در نهایت با استفاده از تحلیل حساسیت، ورودی و خروجی‌های تأثیرگذار در میزان کارایی شرکت‌ها شناسایی شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

چارچوب پایش عملکرد شرکت های فناور پارک علم و فناوری یزد با رویکرد ترکیبی dea/gp

ارزیابی عملکرد امری ضروری جهت تصمیم گیری در سازمان ها است. به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، مدیران نیازمند داشتن اطلاعاتی از عملکرد سازمان خود و تصمیم گیری برای بهبود آن می باشند. بنابراین وجود الگوی به منظور ارائه بازخورد در جهت بهبود عملکرد سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. با توجه به جایگاه ارزیابی در سازمان ها و اهمیت پارک علم و فناوری در...

متن کامل

ارائه ی مدلی جهت ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای فناور پارک علم و فناوری با رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی دادهها و شش سیگما

ارزیابی عملکرد به سازمانها در دستیابی به اهداف تعیینشده یاری میرساند. هدف این پژوهم ارزیابی و رتبهبندی شرکتهای فناور مستقر در پارک علموفناوری یزد با استفاده از ترکیب روشهای تحلیل پوششی دادهها و شمسیگما است. با توجه به مزایای استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد و افزایم اثربخشی آن در ترکیب با شمسیگما از ترکیب آنها در این پژوهم استفاده شده است. ترکیب این روشها باعث افزایم اثربخشی ...

متن کامل

ارائه ی مدلی جهت ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای فناور پارک علم و فناوری با رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی دادهها و شش سیگما

ارزیابی عملکرد به سازمانها در دستیابی به اهداف تعیینشده یاری میرساند. هدف این پژوهم ارزیابی و رتبهبندی شرکتهای فناور مستقر در پارک علموفناوری یزد با استفاده از ترکیب روشهای تحلیل پوششی دادهها و شمسیگما است. با توجه به مزایای استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد و افزایم اثربخشی آن در ترکیب با شمسیگما از ترکیب آنها در این پژوهم استفاده شده است. ترکیب این روشها باعث افزایم اثربخشی ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد با رویکرد تلفیقی dea و six sigma

امروزه ارائه ی خدمات و تولید محصولات متعدد، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، ارتقای رضایت مندی ذینفعان و عملکرد سازمان ایجاد کرده است. ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به سنجش، اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره ی عملکرد طی دوره ای معین می پردازد. درصورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرآیندی و به طور صحیح و مستمر انجام شود، موجب ارتقا عملکرد سازمان ها می شود. با توجه به جایگاه ارزیابی عملک...

15 صفحه اول

تأثیر توانمندی‌های چابکی بر مزیت‌های رقابتی سازمان با رویکرد شبکه های بیز (مطالعه موردی شرکت‌های پارک علم و فناوری یزد)

امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با رقابت فزاینده‌ پایدار و نامطمئنی روبه ‌رو هستند که به واسطه نوآوری های تکنولوژیکی ، تغییر محیط های بازاری و نیاز های در حال تغییر مشتریان ، شدت یافته است . یکی از راه های پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحول سازمانی چابکی[1] است . در واقع ، چابکی ، به عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمان ها و بنگاه های رقابتی است . لذا ما با استفاده از مدل سازی علی معلول...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی خدمات تجاری سازی مورد نیاز واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک‌های علم و فناوری با هدف تسهیل توسعه فناوری و تجاری‌سازی محصولات و خدمات جدید فناوری‌محور شکل گرفته‌اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی خدمات تجاری‌سازی پارک‌های علم و فناوری و اولویت‌بندی این خدمات بر اساس نیاز واقعی شرکت‌های مستقر انجام شده است. این مطالعه کاربردی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با کمک 227 نفر از کارکنان 93 شرکت مستقر در پارک و کارمندان واحد تجاری‌سازی پارک و با ابزار پرسشن...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 16

صفحات  -

تاریخ انتشار 2012-07-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022