چالش های استقرار الگوی تعالی سازمانی (EFQM) به عنوان یک چارچوب بهبود عملکرد در نظام اداری ایران

نویسنده

  • حامد محمدی دکتری مدیریت دولتی، کارشناس منابع انسانی شرکت گاز استان مازندران
چکیده مقاله:

امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از سازمان‌ها اعم از دولتی و خصوصی و با ماهیت صنعتی، آموزشی، خدمانی و بازرگانی جهت بهبود عملکرد اقدامات و فعالیت‌های خود و افزایش توان رقابتی، نسبت به استقرار ابزارها و فنون جدید مدیریتی اهتمام می‌ورزند. اما نکته قابل تامل این است که استقرار و به کارگیری این ابزارها و فنون مدیریتی می‌بایست خردمندانه و آگاهانه صورت پذیرد. طی سال‌های اخیر جهت‌گیری‌هایی در سازمان‌های دولتی ایران در خصوص کیفیت و ایجاد تعالی سازمانی، صورت پذیرفته است و به عقیده نگارنده در استقرار و جاری‌سازی فلسفه کیفیت و تعالی، بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی کشور با صرف هزینه‌های بسیار زیاد، شتابزده عمل نموده و در خصوص ایجاد زیرساخت‌های مناسب به منظور نهادینه شدن فرهنگ کیفیت و تعالی، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مناسبی پیش‌بینی نگردیده است. از این رو، نگارنده در نوشتار حاضر موضوع تعالی سازمانی (EFQM) در نظام اداری ایران را با رویکرد انتقادی مورد مداقه قرار داده و سپس به منظور استقرار عالمانه آن یک الگوی مفهومی ارائه می گردد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

راهکار های بهبود عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی efqm

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بر اساس مدل efqm در سال 1390 است. مدل efqm، ابزاری است که تصوری از عملکرد سازمان در 9 حوزه را ایجاد می کند که 5 معیار آن حوزه توانمندسازها شامل معیارهای رهبری، خط مشی و استراتژی، مدیریت منابع انسانی (کارکنان)، منابع و مشارکت، فرآیندها و 4 معیار آن حوزه شامل نتایج مشتری، نتایج کارکنان و نتایج جامعه، نتایج کلیدی...

متن کامل

آسیب‌شناسی نظام آموزش‬های فنی‌حرفه‌ای براساس مدل تعالی سازمانی (EFQM)

این یک تحقیق اکتشافی، کمی، کیفی و کاربردی است. جامعه مورد مطالعه درمرحله کیفی شامل خبرگان وافراد رده بالا وصاحب‌نظر، کلیه کارشناسان ومدیران آموزشی ونیزصاحبنظران بخش‌های آموزشی سازمان فنی وحرفه‌ای شهرتهران می‌باشد. حجم نمونه تعداد 292 نفر کارکنان سازمان فنی وحرفه ای بودند. به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه‌ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شد. برای تحلیل داده‌های کیفی پژوهش ا...

متن کامل

نقش آمادگی استقرار مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمانی بر مبنای مدل تعالی سازمانی (efqm)

سازمان های امروزی پیوسته تحت تأثیر عوامل محیطی اطراف خود قرار دارند، به طوری که اکثر این عوامل خیلی کم قابل کنترل این سازمان ها هستند. با توجه به چنین شرایطی، سازمان هایی موفق هستند که ضمن کسب دانش و شناخت کافی نسبت به این عوامل، زمینه پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد خود را در محیط رقابتی امروز بهبود و ارتقاء بخشند. امروزه دانش به عنوان یک مزیت اصلی رقابتی برای سازمان ها مطرح است. سازمان ها با تکیه ...

آسیب‌شناسی نظام آموزش‬های فنی‌حرفه‌ای براساس مدل تعالی سازمانی (EFQM)

پژوهش حاضر، با هدف تحقیق آسیب‌شناسی نظام آموزش‬های فنی‬حرفه‬ای براساس مدل تعالی سازمانی، از نظر ماهیت: اکتشافی با رویکرد کیفی-کمی، و از منظر نتایج: کاربردی است. جامعه مورد مطالعه درمرحله کیفی شامل خبرگان وصاحب‌نظر، کلیه کارشناسان ومدیران آموزشی ونیزصاحبنظران بخش‌های آموزشی شاغل درنهادهای رسمی وغیردولتی سازمان فنی وحرفه‌ای شهرتهران می‌باشد.جامعه آماری دربخش کمی کلیه کارکنان سازمان فنی وحرفه ای د...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM (European Foundation for Quality Management)

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد، ابزار مهمی جهت اندازه‌گیری میزان دستیابی سازمان به اهداف کیفی و دستیابی به تعالی عملکرد است. از بین الگوهای تعالی سازمانی که در حال حاضر برای ارزیابی کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) با استقبال بیشتری روبه‎رو شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم براساس الگوی تعالی...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رحیمی‌خرم آباد براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM، سال 1393

Background: Self-evaluation in health and treatment sector, similar to other sectors, is inevitable. Resources limitation, the necessity of performances monitoring, vitality of rendered services and cares by this sector and quality of these services and…. are evidences indicating the necessity of an accurate and correct self-evaluation of this sector performances. Therefore, the main pur...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره تابستان

صفحات  48- 64

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023