چالش های به‌کارگیری یادگیری مشارکتی در تدریس دانشگاهی

نویسنده

چکیده

هدف: تبیین چالش­های به‌کارگیری رویکرد یادگیری مشارکتی در آموزش عالی انجام شده است. روش: این پژوهش یک مطالعه­ی طولی است که حدود دو سال بر روی تجربیات یک مدرس دانشگاهی انجام شده است.داده­های این پژوهش از طریق تأمل بر عمل و خودشرح حال نویسی مدرس و گفتگو با دانشجویانی که در کلاس مدرس حضور داشتند، در سه مقطع زمانی قبل، حین و بعد از عمل، جمع­آوری و از طریق کدگزاری و مقوله­بندی تحلیل شدند. تحلیل داده­ها نشانگر پنج چالش اصلی در حوزه­های تعادل بین محتوا و روش، تناقضات فضای دانشگاهی، دشواری ارزشیابی از یادگیری، افزایش وظایف مدرس و عدم حمایت و نقش دانشجوبود. یافته‌ها: نتایج این پژوهش می­تواند روشن سازد در صورتی­که مدرسان دانشگاه بخواهند روش یادگیری مشارکتی را در تدریس خود به‌کار بگیرند، می­بایست خود را برای مواجهه با کدام چالش­ها آماده سازد. همچنین نتایج پژوهشگر به سیاست‌گذاران و برنامه­ریزان آموزش عالی نشان می­دهد درصورتی‌که بخواهند رویکرد مشارکتی را در آموزش عالی توسعه دهند، به‌صورت عملی باید چه مسایلی را مورد حمایت قرار دهند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقاله زیر بحثی درباره کاربرد روش «مباحثه» در تدریس دانشگاهی با تکیه بر تجربه مردم نگارانه نگارنده است.« مباحثه » امروزه در دانشگاه های غرب به منزله راهی برای افزایش مشارکت اجتماعی دانشجویان در فرآیند آموزش است. «رهیافت مشارکتی» در آموزش به رهیافت اجتماعی و یگاتسکی و پیتر برگر از علم - که علم را تولیدی اجتماعی بر می شمرد که در فرآیند تعامل و ارتباط اجتماعی بین افراد خلق می شود و اشاعه می یابد - ...

 هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تأثیر آموزش به شیوه مشارکتی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس معارف اسلامی  مراکز پیش دانشگاهی شهر تبریز می باشد . جامعه آماری این پژوهش عبارت است  از دانش آموزان دختر و پسر مراکز پیش دانشگاهی  شهر تبریز در سال تحصیلی 88 – 87 می باشد که تعداد 136 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند . 69 نفر از افراد نمونه ( 1 کلاس ...

مقدمه: تدریس تنها انتقال دانش نیست، بلکه تعامل یا ارتباطی بین مدرس و فراگیر است. بنابراین مشارکت دانشجویان در فرایند یادگیری می‌تواند بر اثربخشی شیوه تدریس بیفزاید. این مطالعه با هدف تأثیر آموزش تدریس مشارکتی بر دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی به مطلوبیت تدریس مشارکتی انجام شد. روش کار: این مطالعه یک پژوهش شبه تجربی که با مشارکت 47 نفر از دانشجویان پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجا...

زمینه و هدف: مفهوم درگیری فعال یا مشغولیت دانشگاهی درک خاصی از ارتباط بین دانشجویان و دانشگاه می باشد. دانشگاه محیطی است که امکانات یادگیری را فراهم کرده، منجر به ایجاد یادگیری در دانشجویان می شود. ماهیت و درجه یادگیری به چگونگی استفاده دانشجویان از منابع محیطی بستگی دارد. مشغولیت مثبت و جو حمایتی تعاملی دانشگاهی عنصر اساسی موفقیت در فرایند یادگیری است. از طرف دیگر انزوا، بیگانگی و منفعل بودن د...

 مؤسسات آموزش¬عالی¬ برای تحول سازمانی و ارتقای کیفیت علمی با فرصتها و چالشهای زیادی رو به¬ رو هستند. برخی از این چالشها عبارت¬اند از: انتظارات فزاینده در خصوص کیفیت برنامه¬های آموزش¬عالی، مرتبط کردن برنامه¬ها با تغییرات اجتماعی و اقتصادی، تحولات تکنولوژیکی، تغییرات در جمعیتهای دانشجویی، پارادایمهای متغیر در خصوص تدریس و یادگیری کارآمد و خلاق. علاوه بر این، در جهت حرکت به سوی جامعه دانایی محور، ...

مؤسسات آموزش¬عالی¬ برای تحول سازمانی و ارتقای کیفیت علمی با فرصتها و چالشهای زیادی رو به¬ رو هستند. برخی از این چالشها عبارت¬اند از: انتظارات فزاینده در خصوص کیفیت برنامه¬های آموزش¬عالی، مرتبط کردن برنامه¬ها با تغییرات اجتماعی و اقتصادی، تحولات تکنولوژیکی، تغییرات در جمعیتهای دانشجویی، پارادایمهای متغیر در خصوص تدریس و یادگیری کارآمد و خلاق. علاوه بر این، در جهت حرکت به سوی جامعه دانایی محور، ض...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود