چرخش فلسفه سیاسی به سوی دموکراسی؟

نویسنده

  • علی اردستانی استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
چکیده

امروزه اهمیت کانونی دموکراسی بر کسی پوشیده نیست و کمتر گرایش یا نحله‌ی فکری را می توان یافت که در فرمول بندی دیدگاه‌های خود نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد. همین اهمیت کانونی دموکراسی موجب تغیر و تحول در ایستار بسیاری از نظریه‌های سیاسی نسبت به دموکراسی شده است. شاید یکی از مهم‌ترین این تلاش‌ها به شاغلان در فلسفه سیاسی بر می‌گردد که کوشیده‌اند تا ایستارهای منفی این گرایش نسبت به دموکراسی را مورد تجدیدنظر و بازبینی قرار دهند. مقاله‌ی حاضر می‌کوشد ضمن بیان مولفه‌های اصلی این تجدیدنظرطلبی به ارزیابی انتقادی آن بپردازد. امروزه اهمیت کانونی دموکراسی بر کسی پوشیده نیست و کمتر گرایش یا نحله‌ی فکری را می توان یافت که در فرمول بندی دیدگاه‌های خود نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد. همین اهمیت کانونی دموکراسی موجب تغیر و تحول در ایستار بسیاری از نظریه‌های سیاسی نسبت به دموکراسی شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سولون؛ راهبر آتن به سوی دموکراسی

   مشهور است که سولون سنگ‌ بنای دموکراسی آتن را گذاشت. او این کار را زمانی انجام داد که آتن همانند بسیاری از دیگر شهرهای یونان دستخوش بحران و آشوب بود و در آستانه جنگ داخلی قرار داشت. هدف این مقاله بررسی نقش سولون در نجات آتن از آشوب و هدایت به سوی آن نوع نظام سیاسی است که بعد از وی و به نام دموکراسی آتن شناخته می‌شود. برای بررسی این موضوع، نخست لازم است تا اوضاع دوران سولون بررسی شود و بعد به ...

متن کامل

چرخش به سوی پست پوزیتویسم

پست پوزیتویسم نامی است برای رویکردهایی که درصدد ترویج بینشی متفاوت دربارة علوم اجتماعی و به تبع آن دربارة روابط بین الملل و مسایل امنیتی هستند. پوزیتویست ها، ریشة نابرابری ها را در قدرت می بینند و آن را واقعیتی مسلم و بدیهی می انگارند. پست پوزیتویست هانابرابری ها را ساخته و پرداخته جامعه می دانند و از همین رو، دربارة آن پرسش می کنند. رشتة پیوند دهنده میان پست پوزیتویست ها، اعتقاد همگی آنان به ا...

متن کامل

سولون؛ راهبر آتن به سوی دموکراسی

مشهور است که سولون سنگ بنای دموکراسی آتن را گذاشت. او این کار را زمانی انجام داد که آتن همانند بسیاری از دیگر شهرهای یونان دستخوش بحران و آشوب بود و در آستانه جنگ داخلی قرار داشت. هدف این مقاله بررسی نقش سولون در نجات آتن از آشوب و هدایت به سوی آن نوع نظام سیاسی است که بعد از وی و به نام دموکراسی آتن شناخته می شود. برای بررسی این موضوع، نخست لازم است تا اوضاع دوران سولون بررسی شود و بعد به دیدگ...

متن کامل

تولد زیست فرهنگ در جهان در حالِ شدن به سوی «چرخش روانی» و بنای «جامعه شناسی سیاسی روانکاوانه»

نویسنده مفهوم «جهان در حالِ شدن» را جایگزین «جهانی شدن»نموده و با صورتبندی رهیافت «زیستْ‌فرهنگ»، درصدد شرح فنون و سازوکارهای قدرت برای ادارۀ فرد و جمعیّت در قرن بیست و یکم است. به زعم وی، به موازات تکامل تکنولوژی و بسط تاریخی تمام عیار آن، حکومت بر انسان بیش از آنکه از طریق زیستْ سیاست و تکنولوژی بدن باشد؛ فراتر از آن، از طریق زیستْ‌فرهنگ و تکنولوژی روان خواهد بود. نویسنده زیستْ‌فرهنگ را امتداد زیستْ ...

متن کامل

بازاریابی سیاسی؛ پیش به سوی سازمان‌های سیاسی بازار محور

بازاریابی سیاسی از بسیاری جهات مشابه بازاریابی در دنیای کسب و کار است. در بازاریابی کسب و کار، فروشندگان، کالاها، خدمات و ارتباطات را روانه بازار می‌کنند و در عوض پول، اطلاعات و وفاداری مشتریان را دریافت می‌کنند. در مبارزات سیاسی نیز کاندیداها، وعده‌ها، حمایت‌ها، خط مشی‌ها و ویژگی‌های شخصی شان را به رأی‌دهندگان عرضه می‌کنند و در مقابل، آرا و کمک‌های داوطلبانه آنان را دریافت می‌کنند. به علت این ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 41  شماره 2

صفحات  1- 13

تاریخ انتشار 2011-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021