چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن

نویسندگان

  • آرمان رضایتی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده

اعطای مشترک جایزه یادبود نوبل اقتصاد در 2012 میلادی به یک ریاضی دان و یک اقتصاددان، بیانگر اقبال به نظریه و مدل‏ های جورسازی بود. نظریه جورسازی و مجموعه مطالعاتی که عنوان طراحی بازار را به خود اختصاص داده‏ اند، بیش از هر چیز متکی بر نظریه بازی‏ هاست. هدف مقاله نیز طرح بخشی از تلاش‏ های مشترک ریاضی دانان، اقتصاددانان و متخصصان تحقیق در عملیات در راستای شناساندن، عمومی و کاربردی نمودن مدل‏ های ریاضی و نظریه بازی‏ هاست. بر همین اساس این مقاله به ارائۀ چارچوب نظریه جورسازی، تبیین نظری سازوکارهای تخصیصی و تشریح رویکرد میان‏ رشته‏ ای در این حوزه و نیز شیوۀ بهره‏ گیری از آن در برخی مسائل واقعی زندگی می‏ پردازد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

هدف: هدف نوشتار حاضر، تبیین نظریۀ به‌گزینی بر اساس آموزه‌های وحیانی و تأثیرات آن در سبک زندگی اسلامی به مثابۀ راهبردی اساسی در مسیر رشد و تعالی، بر مبنای توانایی‌های ذاتی انسان بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و با اشاره به مفهوم‌شناسی واژگان دخیل در بحث، به مبادی و مبانی کلامی و قرآنی به‌گزینی پرداخته و سپس از آثار به‌گزینی و نقش آن در سبک زندگی اسلامی سخن به میان آورده است....

نظریه عمومی سیستم ها که ابتدا به عنوان یک مدل برای تدوین اصول جدید در رشته زیست شناسی تدوین یافت، توسط «برتالانفی» مطرح گشت. مدل مذبور که در طول نیم قرن گذشته برای استفاده از آن در رشته های مختلف علوم و تفسیر و توضیح پدیده های مختلف از نظر رشد و تکامل تعمیم داده شده، مکمل مدلهای تحلیلی است و سیستم را مجموعه ای از اجزای در حال تعامل می داند. برای ساختن مدل از دستگاه آماری ترمودینامیکی استفاده شد...

شوپنهاور زندگی انسان را بی‌معنا می‌داند. می‌توان ادله او را بر ناسازگاری معنای زندگی این گونه بیان کرد: او وجود خدا را به علت وجود درد و رنج‌های فراوان در زندگی منکر شده، معتقد است که انسان به طور ناموجهی آن را برای معنادار ساختن زندگی فرض می‌گیرد و آفریدن این جهان را یک اشتباه می‌داند. زندگی انسان‌ها در این عالم فرایندی است که هدف مشخصی در ساحت آگاهی آنها نیست و فقط تداوم یک امر بیهوده است. او...

فعالیت‌های علمی در حوزه عدالت‌پژوهی را می‌توان به ساختن بنایی تشبیه نمود که تحقق هر مرحله، مقدمه و امکانی برای ورود به مراحل بعد است. از این رو نگرش‌های گوناگون در موضوعات حوزه عدالت‌پژوهی ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها در مراحل قبلی است. دراین میان کاربست روش مناسب، رکن اساسی برای دستیابی به اصول عدالت اقتصادی است. این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیل فلسفی، روش‌های دستیابی به پاسخ مسائل اصلی عدالت ا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود