کارآمدی شبیه سازی موقعیت های واقعی در کلاس های مکالمه فرانسه در ایران

نویسندگان

چکیده

این پژوهش تاثیر تکنیک «شبیه‌سازی موقعیت‌های واقعی» را بر مهارت تولید گفتاری زبان‌آموزان ایرانی بررسی می‌کند. هدف اصلی این تحقیق، یافتن راه حلی برای بهبود بخشیدن به کلاس مکالمه‌ی فرانسه و در نهایت رشد مهارت تولید گفتاری زبان‌آموزان ایرانی در رشته‌ی فرانسه است. برای نیل به این هدف، ما دست به یک اقدام-پژوهی زدیم: دو گروه زبان‌آموز سطح A2 به عنوان گروه‌های آزمایشی و کنترل انتخاب شدند. به گروه آزمایشی طبق روش شبیه‌سازی موقعیت‌های واقعی تدریس شد و به گروه کنترل مطابق تکنیک‌های رایج در موسسات زبان ایران. مهارت گفتاری شرکت‌کنندگان در دو مرحله‌ی ابتدایی و انتهایی پژوهش به کمک یک جدول نمره دهی ارزیابی شد. تحلیل داده‌ها به کمک نرم افزارSPSS نشان داد که بین میانگین نمرات دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. تحلیل‌ها همچنین نشان دادند که بین میانگین نمرات گروه آزمایشی در ابتدا و انتهای دوره نیز تفاوت معنادار وجود دارد. این مسئله نشان می‌دهد که شرکت‌کنندگان در گروه آزمایشی، پیشرفت قابل توجهی از نظر مهارت‌های دستوری، واژگانی، آوایی، روانشناختی، و فرهنگی داشته‌اند. نتایج این تحقیق با آنالیز دو پرسشنامه که شرکت‌کنندگان در ابتدا و انتهای دوره به آن پاسخ دادند تکمیل و تایید شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

برنامه ریزی یک کلاس مکالمه در آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان تنها آموزش قواعد دستور زبان و یا فهرست هایی از کلمات نیست، بلکه دانستن نحوه بکارگیری و اجرای آن می باشد. دانشجویان بدون برقراری ارتباط و انجام مکالمه در درس زبان ممکن است هیچ وقت چگونگی استفاده از آن را یاد نگیرند .بنابراین در اینجا یک موضوع مهم به ذهن ما خطور می کند و آن "جایگاه و نقش گفتگو در آموزش و یادگیری در یک کلاس زبان خارجی (اینجا فرانسه)" است. واحد درس مکالمه بسیار مهم است چ...

تدریس و یادگیری مکالمه به زبان فرانسه در دانشگاه های ایران: مورد مطالعه دانشگاه تبریز

در این مقاله، هدف ما مطالعه جایگاه تدریس و یادگیری مکالمه به زبان فرانسه در دانشگاه­های ایران است. برای بررسی این امر که در تدریس زبان فرانسه به وضوح تعریف نشده است، در نظر داریم مکالمات شفاهی دانشجویان ورودی سالهای 1394-1391 مقطع لیسانس در رشته زبان و ادبیات فرانسه را در دانشگاه تبریز مورد مطالعه قرار دهیم. در واقع، مشکل گفتمان و مکالمۀ شفاهی به زبان فرانسه تعداد نسبتا زیادی از زبان­آموزان را ...

متن کامل

آموزش صریح استراتژی های خواندن در کلاس زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی در ایران

در فرایند آموزش زبان فرانسه، یکی از اساسی ترین مهارت هایی که می باید فراگرفته شود، مهارت خواندن است. توسعه و گسترش استراتژی های خواندن و فراگیری برقراری ارتباط نوشتاری از اهداف این مهم می باشد. آموزش مهارت خواندن در ایران در بیشتر مواقع به گونه ای است که در خدمت دیگر مهارت ها به کار گرفته می شود. بنابراین، زبان آموزان چنین مهارتی را به درستی فرا نمی گیرند. در این مقاله به ترسیم استراتژی های اثر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 30

صفحات  27- 54

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022