کاربرد برازش خم و روش حداقل مربعات برای بررسی هندسۀ قوسهای ایرانی

نویسنده

چکیده

دیدگاه‌های متفاوتی دربارۀ فرضیۀ استفاده از مقاطع مخروطی در سازه‌های طاقی تاریخی وجود دارد. این بحث در معماری ایران، نیز، به‌عنوان شکل دهندۀ بخشی از تاریخ معماری جهان مطرح است. برخی، در مقابل آن، فرضیۀ استفاده از خم زنجیره‌ای را مطرح کرده‌اند که مهمترین خم رقیب مقاطع مخروطی در پیشینۀ مطالعات هندسۀ قوس‌ها است. بخشی از پژوهش دربارۀ این فرضیه بررسی تاریخی است و بخشی از آن به بررسی خم‌های قوس‌ها به روش ریاضی اختصاص دارد. در پیشینه مطالعات معماری، بررسی خم‌های قوس‌ها از ترسیم خم‌ها بر روی قوس ومقایسۀ چشمی خم‌ها با قوس انجام گرفته است، اما نگارنده در جستجوی روش دقیقتری برای بررسی این مسأله است. در این نوشتار، برای بررسی، از برازش خم به روش ماتریسی استفاده می‌شود و برای مقایسه میزان خطاها در برازش خم‌های مورد نظر، روش کمترین مربعات مورد توجه قرار می‌گیرد. برای توضیح روش، به‌عنوان نمونه، قوس انتخاب شده از دورۀ ایلامی در قیاس با خم زنجیره‌ای و مقاطع مخروطی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نگارنده این روش را به‌عنوان راهی مناسب برای بررسی اسناد ترسیمی تاریخی توصیه می‌نماید.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پیش‏بینی بازده سهام یکی از موضوع‌های مهم و قابل بحث در ادبیات مالی و سرمایه‏گذاری به‌حساب می‏آید. مدل سه عاملی فاما و فرنچ به عنوان شاخص‌ترین مدل در پیش بینی بازده سهام علیرغم برخورداری از نقاط قوت زیاد بر اساس فرض ثابت بودن ضرایب بتا بنا نهاده شده است، که چنین فرضی به صورت مطلق در هر شرایطی ممکن است برقرار نباشد. در این پژوهش سعی شده است تا مدل مذکور با دو فرض ثابت بودن یا متغیر بودن ضرایب به ...

در این مقاله با استفاده از تکنیک جدید اقتصادسنجی به نام حداقل مربعات تطبیقی (als) به برآورد روند بلندمدت سالانه­ی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می­پردازیم. حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمان (kalman filter) است که مدل های دارای پارامترهای متغیر در زمان را به سادگی برآورد می کند. سپس از روند برآورد شده برای برآورد شکاف تولید استفاده می­کند. در مدل دارای وقفه، مطابق نتایج، ضرایب وقفه ...

پیش‏بینی بازده سهام یکی از موضوع های مهم و قابل بحث در ادبیات مالی و سرمایه‏گذاری به حساب می‏آید. مدل سه عاملی فاما و فرنچ به عنوان شاخص ترین مدل در پیش بینی بازده سهام علیرغم برخورداری از نقاط قوت زیاد بر اساس فرض ثابت بودن ضرایب بتا بنا نهاده شده است، که چنین فرضی به صورت مطلق در هر شرایطی ممکن است برقرار نباشد. در این پژوهش سعی شده است تا مدل مذکور با دو فرض ثابت بودن یا متغیر بودن ضرایب به ...

در این مقاله، مدل‌سازی عملکرد موتور میکروجت در فاز استارت سرد  با دو روش استارت الکتریکی و استارت هوایی ارائه شده و نتایج به دست آمده با نتایج تست عملی ارزشیابی شده است. مدل‌سازی در این مقاله توسط روش تخمین و شناسایی سیستم صورت گرفته است. در ادامه، برای اولین بار در موتورهای توربین گاز کوچک، از مدل‌های مختلف با ساختار خطی ARX جهت مدل‌سازی استارت الکتریکی و ساختار خطی BJ جهت مدل‌سازی  استارت هوا...

در تحقیقات مختلف معمولاً با مسائلی سر و کار داریم که با استفاده از مجموعه ای از متغیرهای توضیحی به پیش بینی رفتار یک متغیر وابسته می پردازیم. یکی از روش های آماری که کاربرد وسیعی در اینگونه مسائل دارد رگرسیون چندگانه می باشد. اما هنگامی که تعداد متغیرهای توضیحی بیشتر از حجم نمونه است مسأله هم خطی چندگانه رخ می دهد و در نتیجه رگرسیون حداقل مربعات معمولی به ایجاد برآوردهای ناپایداری از ضرایب رگرسی...

تحولات و پیشرفت­های اخیر در دانش اقتصادسنجی به پیدایش تخمین زننده­های مناسب برای نمونه ­های کوچک و سری­ های دارای رابطه همگرایی منجر شده است. رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) به عنوان یکی از متدهای اقتصادسنجی، در مقایسه با دیگر برآورد زننده­ های بردار هم انباشتگی، در نمونه­ های کوچک نیز کاربرد داشته، از ایجاد تورش همزمان جلوگیری می­ کند، همچنین از توزیع نرمال برخوردار بوده و می ­تواند مرت...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود