کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات شیر اوج شیردهی و زمان اوج شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی

نویسندگان

  • راضیه ایزدخواه
  • همایون فرهنگ‌فر
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی شیردهی برآورد شده توسط تابع ویلمینک در گاوهای هلشتاین

به منظور ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی شیردهی از 16752 رکورد روز آزمون مربوط به 3068 گاو برای زایش اول که از یک گله هلشتاین طی سال های 1375تا 1390 از سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی ، جمع آوری شده بود استفاده گردید. برآورد پارامتر های منحنی شیر دهی با استفاده از تابع نمایی ویلمینک و رویه غیر خطی نرم افزار (SAS) برآورد گردید. تجزیه ژنتیکی نیز با کمک رویه های تک صفتی و دو صفتی نرم افزارWo...

متن کامل

ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی شیردهی برآورد شده توسط تابع ویلمینک در گاوهای هلشتاین

به منظور ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی شیردهی از 16752 رکورد روز آزمون مربوط به 3068 گاو برای زایش اول که از یک گله هلشتاین طی سال های 1375تا 1390 از سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی ، جمع آوری شده بود استفاده گردید. برآورد پارامتر های منحنی شیر دهی با استفاده از تابع نمایی ویلمینک و رویه غیر خطی نرم افزار (sas) برآورد گردید. تجزیه ژنتیکی نیز با کمک رویه های تک صفتی و دو صفتی نرم افزارwo...

متن کامل

تحلیل ژنتیکی عملکرد گاوهای هلشتاین در ایران برای صفات تولید شیر و روزهای باز در پنج دورۀ اول شیردهی

در این تحقیق از 607662 (317608) داده‌های تولید شیر (روزهای باز) متعلق به 294417 (177838) رأس گاو هلشتاین که بین سال‌های 1362 الی 1386 زایش داشتند، استفاده شد. مدل استفاده‌شده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، مدل دام دو‌صفتی بود که در آن تأثیرات ثابت چون گله، سال زایش، ماه زایش، طول دورۀ شیردهی (فقط برای صفت تولید شیر)، سن زایش برای هر شکم، و پیامدهای ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی تصادفی در نظر گرفته ش...

متن کامل

تحلیل ژنتیکی عملکرد گاوهای هلشتاین در ایران برای صفات تولید شیر و روزهای باز در پنج دورۀ اول شیردهی

در این تحقیق از 607662 (317608) داده های تولید شیر (روزهای باز) متعلق به 294417 (177838) رأس گاو هلشتاین که بین سال های 1362 الی 1386 زایش داشتند، استفاده شد. مدل استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها، مدل دام دو صفتی بود که در آن تأثیرات ثابت چون گله، سال زایش، ماه زایش، طول دورۀ شیردهی (فقط برای صفت تولید شیر)، سن زایش برای هر شکم، و پیامدهای ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی تصادفی در نظر گرفته ش...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق، از رکورد¬های متعلق به 64220 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین در دوره اول شیرواری استفاده گردید. داده¬های مذکور مربوط به 749 گله بوده که طی سال¬های 1375 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع-آوری شده بود. صفات مورد بررسی شامل صفات تولیدی (تولید شیر 305 روز، درصد چربی شیر 305 روز، درصد پروتئین شیر 305 روز و طول دوره شیردهی) و صفات تولید مثلی (طول دوره خشکی، سن هنگام او...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره 1

صفحات  141- 150

تاریخ انتشار 2015-06-17

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022