کاربرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم در ساختاردهی به مسئله خط‌مشی‌گذاری بانکداری الکترونیک

نویسندگان

  • سعید یعقوبی دانشیار، گروه مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
  • عباس منوریان استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
  • علی دیواندری دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
  • هادی سپانلو دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، پردیس کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران.
چکیده

هدف: با توجه به عجین‌بودن صنعت بانکداری با فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، تحول‌های گسترده‌ای برای این صنعت و بازیگران آن انتظار می‌رود و به‌طور خاص، آینده مبهم و پیچیده‌ای برای صنعت بانکداری الکترونیک پیش‌بینی می‌شود. بررسی پژوهش‌های موجود در حوزه خط‌مشی‌گذاری در بانکداری الکترونیک، گویای این است که هیج نوع مدل خط‌مشی‌گذاری وجود ندارد که قادر باشد ضمن رصدکردن عدم‌ قطعیت‌های پیش رو، برای حفظ جایگاه آتی این صنعت برنامه بلندمدتی تدوین کند. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای خط‌مشی‌گذاری بانکداری الکترونیک در شرایط عدم‌ قطعیت است. روش: بدین منظور با استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم، مسئله خط‌مشی‌گذاری در بانکداری الکترونیک در ایران ساختاردهی شده است. روش‌شناسی به‌کار گرفته شده، متدولوژی تجویزی است. در خروجی‌های این پژوهش، عدم ‌قطعیت‌های مدنظر در خط‌مشی‌گذاری لحاظ شده است. یافته‌ها: خروجی حاصل شده، نوعی مدل مفهومی دوحلقه‌ای است که حلقه اصلی آن پنج مرحله اکوسیستم، شامل تعریف مسئله، اکوسیستم ارائه سناریو، کنترل قبل از عمل، اکوسیستم جاری‌سازی و کنترل بعد از عمل را دربرمی‌گیرد و حلقه پیرامونی آن، برای انجام کنترل‌‌های لازم روی مراحل اشاره ‎شده در حلقه اصلی طراحی شده است. نتیجه‌گیری: برای ساختاردهی به موضوع خط‌مشی‌گذاری بانکداری الکترونیک، نحوه به‌کارگیری مدل توسعه‌یافته در این پژوهش و نقش‌ها و مسئولیت‌های هر یک از بازیگران اصلی این حوزه، یعنی بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار و شرکت‌های خدماتی پرداخت، مشخص شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بانکداری الکترونیک

این روزها صحبت از خدمات اینترنتی و بانکداری اینترنتی در رسانه‌ها زیاد شنیده‌ می‌شود. بیلبورد و تبلیغات شهرها را نیز، آگهی‌های بسیاری از بانک‌ها با جملات اغوا‌کننده‌ای چون «بانک همیشه همراه شما» یا «بانکهمیشه در دسترس» پوشانده است. با این حال این پرسش وجود دارد که آیا بین خدمات اینترنتی و حتیالکترونیکی بانک‌های مختلف تمایز و تفاوتی وجود دارد؟ نحوه‌ی ارزیابی سرویس‌های الکترونیکی واینترنتی چگونه ا...

متن کامل

بررسی مدیریت ریسکهای امنیتی و حقوقی در سیستمهای بانکداری الکترونیک متمرکز در ایران ( مطالعه موردی سیستمهای بانکداری متمرکز الکترونیک ایران)

بانکداری الکترونیک چه از لحاظ گستردگی عملیات و چه از لحاظ حساسیتهای مالی یکی از مهمترین سامانه های تجارت الکترونیک در دنیای امروز را تشکیل می دهد. در کشور ایران بدلیل منابع مالی گسترده این صنعت که بزرگترین تامین کننده صنعت فناوری اطلاعات می باشد این اهمیت حتی افزایش بیشتری می یابد. مهمترین چالشی که صنعت بانکداری الکترونیک و به تبع آن تجارت الکترونیک کشور ایران را تهدید می نماید مخاطرات مدیریت ...

15 صفحه اول

چالشهای انقلاب بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک موجی از تحولات آینده است و از نظر آسان شدن عملیات بانکی و هزینه های مبادلات تجاری فواید بسیاری برای مصرف کنندگان به همراه دارد. همچنین چالشهای جدیدی را در تنظیم و نظارت نظام مالی و طراحی و اجرای سیاستهای اقتصاد کلان، پیش روی مقامات کشورهای مختلف قرار داده است.

متن کامل

بانکداری الکترونیک

این روزها صحبت از خدمات اینترنتی و بانکداری اینترنتی در رسانه ها زیاد شنیده می شود. بیلبورد و تبلیغات شهرها را نیز، آگهی های بسیاری از بانک ها با جملات اغوا کننده ای چون «بانک همیشه همراه شما» یا «بانکهمیشه در دسترس» پوشانده است. با این حال این پرسش وجود دارد که آیا بین خدمات اینترنتی و حتیالکترونیکی بانک های مختلف تمایز و تفاوتی وجود دارد؟ نحوه ی ارزیابی سرویس های الکترونیکی واینترنتی چگونه اس...

متن کامل

کارکردهای استقرار دولت الکترونیک در ایران (مورد مطالعه: بانکداری الکترونیک)

هدف از استقرار دولت الکترونیک ارائة آسان و سریع خدمات دولتی به شهروندان و کسب و کارها میباشد. لذا مقتضیاست دولتها به مثابة نخستین گام برای استقرار دولت الکترونیک، سیستمهای اینترنتی و گروه افزارها و سیستمهایجمعی را ایجاد و از آن حمایت نمایند به عبارتی ایجاد ارتباط آسانتر و سریعتر مشتریان و کسب و کارها به خدماتالکترونیکی و پرداخت هزینههای دریافت خدمات از سوی ایشان مستلزم ایجاد و توسعة بانکداری ال...

متن کامل

کارکردهای استقرار دولت الکترونیک در ایران (مورد مطالعه: بانکداری الکترونیک)

هدف از استقرار دولت الکترونیک ارائة آسان و سریع خدمات دولتی به شهروندان و کسب و کارها می­باشد. لذا مقتضی است دولت­­ها به مثابة نخستین گام برای استقرار دولت الکترونیک، سیستم­های اینترنتی و گروه افزارها و سیستم­های جمعی را ایجاد و از آن حمایت نمایند به عبارتی ایجاد ارتباط آسان­تر و سریع­تر مشتریان و کسب و کارها به خدمات الکترونیکی و پرداخت هزینه­های دریافت خدمات از سوی ایشان مستلزم ایجاد و توسعة ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 4

صفحات  653- 674

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022