کاربرد روش همبستگی متعارف برای بررسی رابطه بین هوش عاطفی با رفتارمدنی سازمانی و تعهد سازمانی

نویسندگان

  • افشار سلیمانی کارشناس‎ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده

یکی از مهم‎ترین خصیصه‎های هر سازمانی در عصر حاضر، بهره‎مندی از نیروی انسانی متعهد و با هوش عاطفی زیاد است؛ نیروهایی که به مشارکت در تغییرات موفق سازمان علاقه دارند و می‎خواهند همان رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی را از خود بروز دهند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را معلمان مقطع راهنمایی شهرستان شاهین‎دژ در آذربایجان غربی شکل داده‎اند. حجم نمونۀ آماری با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای 298 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه‎های تعهد سازمانی (مودای، استیرز و پورتر، 1979)، رفتار شهروندی سازمانی (اورگان، 1997) و هوش عاطفی (مایر، سالوی و کاروس، 1999) بوده است. نتایج تحلیل همبستگی متعارف با 99 درصد اطمینان، از رابطۀ قوی بین هوش عاطفی با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی حکایت می‎کند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد از میان ابعاد هوش عاطفی (خودآگاهی، خودکنترلی و بعد انگیزشی)، پیش‎بینی‎کننده‎های خوبی برای رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش میانجی تعهد و عدالت سازمانی در رابطه بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجیگری عدالت و تعهد سازمانی در اداره کل حمل و نقل و پایانه های  خراسان شمالی باشد.روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که این موضوع در قالب  چهار فرضیه فرعی با شاخص های تعهد سازمانی و عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و هوش عاطفی بیان شده است .جامعه آماری پژوهش 178 نفر از کارکنان اداره کل حمل و نقل...

متن کامل

بررسی نقش میانجی تعهد و عدالت سازمانی در رابطه بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجیگری عدالت و تعهد سازمانی در اداره کل حمل و نقل و پایانه های  خراسان شمالی باشد.روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که این موضوع در قالب  چهار فرضیه فرعی با شاخص های تعهد سازمانی و عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و هوش عاطفی بیان شده است .جامعه آماری پژوهش 178 نفر از کارکنان اداره کل حمل و نقل...

متن کامل

بررسی رابطه بین «هوش معنوی» و «تعهد سازمانی» دبیران

هدف پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی با تعهد سازمانی و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه چهار شهر اصفهان بودند که تعداد هشتاد نفر از آنان براساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ (2008) و پرسشنامه تعهد سازمانی می‌یر (1985) هرکدام با 24 سوال بسته پاسخ در طیف پنج درجه‌ایی لی...

متن کامل

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس

هدف از این مطالعه، تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مدارس شهرهای شرق استان مازندران به تعداد 130 نفر بودند. نمونه آماری از طریق فرمول کرجسی و مورگان، 97 نفر تعیین و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت گردآوری داده...

متن کامل

رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران

This paper tries to study the emotional intelligence relationship with self-control and organizational commitment of secondary-schools educational managers. The research employs a correlational-descriptive method. The sample group consists of 59 managers selected through systematic random sampling method. There were 27 female and 32 male managers. The data were gathered by using emotional intel...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 2

صفحات  211- 228

تاریخ انتشار 2015-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021