× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

کاربرد روش پردازش تصاویر برای تعیین هاله آلودگی در محیط‌‌های متخلخل

نویسندگان

  • راحله فیضی کارشناس ارشد رشته عمران گرایش مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
  • فرهاد شفیعی دانشجوی دکترای میکروبیولوژی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

تعیین گستره و سرعت توسعه هاله آلودگی در منابع آب گامی ‌اساسی در طراحی شیوه پاکسازی است. این فرایند به‌ویژه برای منابع آب زیرزمینی به‌دلیل دسترسی دشوار و تعدد متغیر‌ها پیچیده است. در پژوهش حاضر، روش پردازش تصاویر برای تعیین ناحیه آلودگی و تحلیل میزان پخش مواد همراه جریان تراوش در محیط متخلخل پیشنهاد شده است. علاوه بر الگوریتم پردازش تصاویر در نرم‌افزار MATLAB، از تحلیل کمترین مجموع مربعات و حل معادله پخش نیز استفاده شد و ضرایب هیدرودینامیکی پخش در بستر‌های متخلخل در محدوده وسیعی از زمان و مکان بدون ایجاد اغتشاش و با دقت قابل قبول محاسبه شد. تحلیل و راستی‌آزمایی نتایج نشان‌دهنده دقت مناسب و محدود بودن خطا به کمتر از 11 درصد بود، لذا این روش در مطالعه پدیده پخش از کارایی لازم برخوردار است. در این پژوهش تخمین ضریب پخش‌پذیری به‌عنوان تابعی از مشخصات محیط متخلخل و عدد پکله ارائه شد، به‌طوری که این ضریب در محیط با دانه‌بندی بین 5/0 تا 3 میلی‌متر در دامنه 002/0 تا 0028/0 متر به‌دست آمد که نشانگر تأثیر زیاد دانه‌بندی بر روی ضریب پخش‌پذیری است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمان تناوب‌ سازه‌ها، یکی از خصوصیات دینامیکی مهم سازه‌ها به‌شمار می‌رود. مقدار زمان تناوب سازه‌ها (عکس فرکانس)، مستقل از بارگذاری بوده و فقط به مشخصات سازه بستگی دارد. روش‌های مختلفی برای تعیین زمان تناوب ساز‌ه‌ها وجود دارد که عبارتند از روش‌های تجربی، تحلیلی و آزمایشگاهی. در این تحقیق، زمان‌های تناوب یک سازه سه طبقه‌، به ‌روش آزمایش ارتعاش آزاد مورد مطالعه قرار گرفت. برای ایجاد ارتعاش در سازه،...

زمان تناوب سازه ها، یکی از خصوصیات دینامیکی مهم سازه ها به شمار می رود. مقدار زمان تناوب سازه ها (عکس فرکانس)، مستقل از بارگذاری بوده و فقط به مشخصات سازه بستگی دارد. روش های مختلفی برای تعیین زمان تناوب ساز ه ها وجود دارد که عبارتند از روش های تجربی، تحلیلی و آزمایشگاهی. در این تحقیق، زمان های تناوب یک سازه سه طبقه ، به روش آزمایش ارتعاش آزاد مورد مطالعه قرار گرفت. برای ایجاد ارتعاش در سازه، ی...

در این نوشته مسائل فیزیکی و مهندسی ترکیب شده با معادله نفوذ به صورت مفاهیم ساده ریاضی بیان می شود. کاربردهای فیزیکی پروسه نفوذ در پردازش تصاویر در ابتدا معرفی شده و سپس ارتباط پیچش، معادله نفوذ و پردازش تصاویر بیان می گردد. سپس انواع فیلترهای خطی و غیرخطی تعریف شده و تأثیر فیلترهای بالاگذر و پایین گذر روی تصاویر مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین ارتباط تبدیل فوریه و فضای فرکانسی تصاویر بحث می ش...

The alka line and calc-alkaline volcanic activities in Mianch have reactivated the hydrothermal so lutions, resulting in the fonnation of epithermal mineralization in the region. The mineralized zone trending NWSE, and has been affected by NE-SW bended and folded structures. The precious and base metals mineralization are confined to structurally hended zone. Landsat-7(ETMJ data were used ...