کاربرد زیست جاذب پلیمری کیتوسان ـ دندریمر در رنگبری مواد رنگزای مستقیم: بهینه‌سازی با استفاده از RSM، بررسی سینتیک و ایزوترم جذب

نویسندگان

  • کمال‌الدین قرنجیگ گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
چکیده

در این مقاله، رنگبری محلول‌های رنگی حاوی مواد رنگزای مستقیم با استفاده از بیوجاذب پلیمری کیتوسان- دندریمر گزارش شده است. برای دستیابی به شرایط بهینه رنگبری از روش طراحی آزمایش‌های RSM استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمایش‌های جذب نشان داد که شرایط بهینه رنگبری عبارت بود از: 2= pH، غلظت ماده رنگزا: ppm75، زمان تماس: 30 دقیقه و دما: ⁰C 40 مقدار رنگبری مواد رنگزای مستقیم قرمز 23 و 81 با استفاده از کیتوسان- دندریمر به ترتیب برابر mg/g 5555.55 و mg/g 6134.97 بود. بررسی سینتیک جذب سطحی داده‌ها نشان داد که سینتیک رنگبری هر دو ماده رنگزای مستقیم از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم پیروی می‌کند. همچنین نتایج ایزوترم جذب نشان داد که هر دو ماده رنگزا با مدل ایزوترم جذب در حال تعادل لانگمیور تطابق خوبی دارند. نتایج این تحقیق نشان داد که زیست پلیمر کیتوسان- دندریمر دارای پتانسیل جذب بسیار بالا برای حذف آلاینده‌های رنگی پساب نساجی حاوی مواد رنگزای مستقیم می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حذف رنگزای اسید بلاک 1 با استفاده کامپوزیت نانولوله‌های کربنی- دندریمر: پارامتر‌های راهبری، ایزوترم و سینتیک

زمینه و هدف: رنگزاهای آلی از جمله آلاینده‌های تولیدی در بسیاری از صنایع هستند که ورود آنها به آبهای پذیرنده اثرات سوء زیادی را درپی دارد. بنابراین هدف از این تحقیق سنتز جاذبی با ظرفیت جذب بالا و بررسی کارایی آن در حدف رنگزای آلی از محیط های آبی در سیستم ناپیوسته است. روش کار: این تحقیق، یک مطالعه تجربی- آزمایشگاهی است که طی آن کامپوزیت نانولوله‌های کربنی- دندریمر سنتز و خصوصیات شیمیایی آن توسط...

متن کامل

رنگبری پساب رنگی نساجی با جاذب طبیعی پوسته تمرهندی: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

در این تحقیق، قابلیت رنگبری رنگزای کاتیونی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از جاذب طبیعی پوسته‌ تمرهندی مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای بازیک آبی 41 به عنوان رنگزای مدل انتخاب شد. خصوصیات سطحی پوسته تمرهندی با استفاده از تبدیل فوریه مادون قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. تأثیر متغیرهای مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه‌ رنگزا و pH بررسی شد. ایزوترم‌ (لانگمویر و فر...

متن کامل

رنگبری رنگزای کاتیونی بازیک قرمز46 از محلول‌های آبی با استفاده از کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

در این پژوهش قابلیت رنگبری یک رنگزای کاتیونی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای بازیک قرمز 46 (BR46) به عنوان رنگزای مدل انتخاب شد. خصوصیات سطحی کامپوزیت‌ها با استفاده از آزمون تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی روبشی ارزیابی گردید. تاثیر متغیرهای موثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگزا و pH بررسی ش...

متن کامل

حذف رنگزای آنیونی قرمز کنگو از محلول‌های آبی با استفاده از خاک اره اصلاح شده با پلی‌آنیلین: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

در این تحقیق، کاربرد پلی‌آنیلین پوشش داده بر روی خاک اره (PANi/SD) برای رنگبری پساب حاوی رنگزای آنیونی قرمز کنگو مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر متغیرهای مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگزا، pH محلول، زمان تماس و منحنی شکست بررسی شد. علاوه بر این فرآیند واجذب نیز جهت استفاده مجدد جاذب مورد مطالعه قرار گرفت. خواص سطحی PANi/SD با استفاده از روش تبدیل فوریه زیر قرمز ( FTIR) ارزیا...

متن کامل

بررسی ایزوترم و سینتیک رنگبری پساب رنگی نساجی حاوی رنگزاهای مستقیم و اسیدی با استفاده از هسته خرما

در این تحقیق، قابلیت رنگبری رنگزاهای آنیونی مستقیم و اسیدی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از جاذب طبیعی هسته خرما مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای مستقیم آبی 78 (DB78)و رنگزای اسیدی زرد 36 (AY36)به عنوان رنگزا‌های مدل انتخاب شدند. خصوصیات سطحی هسته خرما با استفاده از تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. تأثیر متغیر‌های مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه...

متن کامل

جذب سطحی ماده رنگزای ایندیگو با استفاده از نانو الیاف مغناطیسی کیتوسان- اسید ایتاکونیک و بررسی سینتیک و ایزوترم جذب آن

امروزه تصفیه پساب صنعتی، ازجمله پساب نساجی، بسیار حائز اهمیت است. کاربرد نانو مواد در حذف فاضلاب‌های رنگی، در سال‌های اخیر توجه گسترده‌ای یافته است. یکی از این آلاینده‌ها با طیف وسیع استفاده در صنایع، ماده رنگزای ایندیگو می‌باشد. در این پژوهش از نانو الیاف مغناطیسی کیتوسان- اسید ایتاکونیک برای تصفیه پساب ماده رنگزای ایندیگو به­وسیله روش جذب سطحی استفاده شد. پس از طراحی آزم...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 4

صفحات  355- 368

تاریخ انتشار 2012-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021