کاربرد قبل از برداشت پلی‏ آمین‏ ها بر ویژگی‏ های کیفی و عمر پس از برداشت میوۀ کیوی رقم هایوارد

نویسندگان

  • فرهاد پیرزاد دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
چکیده

مهم‏ترین مشکلات میوۀ‏ کیوی طی انبارمانی، عارضۀ نرم‏شدگی و آلودگی میکروبی است. برای رفع این مشکلات تیمار قبل از برداشت پوتریسین و اسپرمیدین بر پتانسیل انبارمانی میوۀ کیوی رقم هایوارد بررسی شد. محلول‏پاشی برگی غلظت‏های مختلف پوتریسین (0، 1 و 2 میلی‏مولار) و اسپرمیدین (0، 1 و 2 میلی‏مولار) 40 و 20 روز قبل از برداشت انجام شد. ویژگی‏های مختلف میوه در زمان‏های صفر (قبل از شروع انبارمانی)، 11 و 14 هفته پس از برداشت ارزیابی شد. میوه‏ها در زمان بلوغ تجاری ( Brix2/6 TSS=) برداشت و به‌مدت 14 هفته در دمای 1±5/1 درجۀ سانتی‏گراد و رطوبت نسبی 90‌ـ 95 درصد انبار شدند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان سفتی (09/3 کیلو‏گرم‏ نیرو) مربوط به برهمکنش سطح 2 میلی‏مولار پوتریسین و اسپرمیدین و کمترین میزان آن (16/2 کیلوگرم نیرو) مربوط به تیمار شاهد بود. کمترین میزان فعالیت میکروبی، مالون‏دی‏آلدهید و کاهش وزن مربوط به میوه‏های تیمار‌شده بودند. میزان فعالیت ضد اکسیدانی، ترکیبات فنلی و کلروفیل کل تحت‌تأثیر تیمارها واقع شدند و بالاترین مقدار آن‏ها متعلق به سطوح مختلف پوتریسین و اسپرمیدین بود. تغییرات شاخص‏های مختلف رنگ، ویتامین ث، مواد جامد محلول کل، اسید کل و pH در میوه‏های تیمار‌شده نسبت به شاهد به تأخیر افتادند. به‏طور‌کلی، تیمارهای پوتریسین و اسپرمیدین سبب تأخیر در نرم‏شدگی و کاهش فعالیت میکروبی میوه‏ها در طول انبارمانی شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و پلی آمین ها بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه کیوی رقم هایوارد

هدف از این پژوهش بررسی اثرات تیمارهای قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و پلی آمین ها بر حفظ کیفیت و ماندگاری میوه کیوی رقم ?هایوارد? بود. این پژوهش به صورت دو آزمایش مجزا در قالب فاکتوریل بر پایه بلوک های کاملاً تصادفی با 4 تکرار طراحی شد. محلول پاشی غلظت های مختلف (0 (شاهد)، 5/0، 1 و 5/1 میلی مولار) سالیسیلیک اسید در آزمایش اول و پوتریسین و اسپرمیدین (0 (شاهد)، 1 و 2 میلی مولار) در آزمایش دوم، در ر...

15 صفحه اول

تأثیر هرس تابستانه و محلول‌پاشی کلرید کلسیم قبل از برداشت بر انبارمانی میوه کیوی (رقم هایوارد)

به‌منظور بررسی اثر هرس تابستانه و محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان انبارداری بر برخی صفات کیفی کیوی فروت، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 90- 1389 در باغی خصوصی در شهرستان چالوس به اجرا درآمد. فاکتورها شامل:کلرید کلسیم در چهار سطح (0، 0/5، 1 و 1/5 درصد) و هرس تابستانه در چهار سطح (بدون هرس و باقی گذاشتن 2، 4 و 8 برگ پس از آخرین میوه) و زمان نگهداری در...

متن کامل

تأثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیت میوه کیوی رقم

Application of polyamines has been reported to improve shelf life in different fruits. In this research the effect of different concentrations of putrescine with hot water on postharvest life of kiwifruit (Actinidia deliciosa cv. Hayward) at 0 ± 0.5°C was studied. Fruits were treated with putrescine (0, 1 and 2 mmol/L) and stored for 16 weeks. Fruit quality attributes assessment including firmn...

متن کامل

اثر تیمارهای پس از برداشت اسپرمیدین و پوترسین بر کیفیت انباری میوه کیوی رقم ’هایوارد‘

ژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تیمارهای پس از برداشت اسپرمیدین و پوترسین بر کیفیت انباری میوه کیوی رقم ’هایوارد‘ انجام شد. در آبان ماه سال 1389 میوه ها از باغ تحقیقاتی شرکت باغداری فجر ساری دست چین شد و به آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت انتقال یافت. میوه ها به مدت 4 دقیقه در محلول اسپرمیدین یا پوترسین (هر کدام در غلظت های 5/0، 1 و 5/1 میلی مولار) غوطه ور شدند و از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده ...

متن کامل

مطالعه همبستگی بین مقدار و نسبت عناصر معدنی میوه کیوی رقم ‘هایوارد’ در زمان برداشت با عمر پس از برداشت آن در باغ‌های کیوی شرق استان گیلان

The main factor affecting fruit quality and post-harvest loss in kiwifruits is improper tree nutrition. In this study, fruits were harvested from 24 different orchards in the east of Guilan province when the total soluble solid content of the fruit was 6.2°. percent the fruts was. Fruits’ mineral content such as nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium, the mineral elements ratios...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 46  شماره 3

صفحات  387- 398

تاریخ انتشار 2015-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022